Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 20

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 20

Strona 20 z 23

var. rubra) przez wyciskanie soku z kruszonych buraków lub przez ekstrakcję wodną poszatkowanych korzeni buraka, a następnie wzbogacanie w składniki aktywne. Barwnik zawiera różne pigmenty należące do klasy betalain. Głównymi składnikami barwiącymi są betacyjaniny (czerwień), gdzie betanina występuje w 75–95 %. Mogą także występować niewielkie ilości betaksantyny (żółć) i produktów degradacji betalain (jasny brąz). Oprócz barwiących pigmentów, sok lub ekstrakt zawiera cukry, sole i/lub białka naturalnie występujących w burakach ćwikłowych. Roztwór może być skoncen­ trowany, a niektóre produkty mogą być oczyszczane w celu usunięcia większości cukrów, soli i białek. Klasa Betalaina

L 6/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne

231-628-5 Kwas (S-(R′,R′)-4-(2-(2-karboksy-5(β-D-glukopiranozyloksy)-2,3-dihydro-6hydroksy-1H-indolo-1-ylo)etenylo)-2,3-dihydro-2,6-pirydyno-dikarboksylowy; 1(2-(2,6-dikarboksy-1,2,3,4-tetrahydro-4-pirydylideno)etylodeno)-5-β-D-glukopira­ nozyloksy)-6-hydroksyindolo-2-karboksylan Betanina: C24H26N2O13 550,48 Zawartość barwnika czerwonego (wyrażona jako betanina) nie mniejsza niż 0,4 % E1 cm1 % 1 120 przy około 535 nm w roztworze wodnym o pH 5

Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza

Opis Identyfikacja Spektrometria Czystość Azotan Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb)

Czerwona lub ciemnoczerwona ciecz, pasta, proszek lub ciało stałe

Maksimum w wodzie o pH 5 przy około 535 nm

Nie więcej niż 2 g anionu azotanowego/g czerwonego barwnika (jak obliczone wg analizy) Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

E 163 ANTOCYJANINY Definicja Antocyjaniny są otrzymywane w wyniku ekstrakcji wodą siarczynowaną, zakwa­ szoną wodą, dwutlenkiem węgla, metanolem lub etanolem, z naturalnych odmian jadalnych warzyw i jadalnych owoców. Antocyjany zawierają wspólny składnik surowca zwany antocyjanem, , jak również kwasy organiczne, garbniki, cukry, składniki mineralne, itp., ale niekoniecznie w takich samych proporcjach, w jakich występują one w surowcu Antocyjaniny 208-438-6 (cyjanidyna); 205-125-6 (peonidyna); 208-437-0 (delfinidyna); 211403-8 (malwidyna); 205-127-7 (pelargonidyna) chlorek 3,3′,4′,5,7-pentahydroksy-flawilu (cyjanidyna) chlorek 3,4′,5,7-tetrahydroksy-3′-metoksyflawilu (peonidyna) chlorek 3,4′,5,7-tetrahydroksy-3′,5′-dimetoksyflawilu (malwidyna) chlorek 3,5,7-trihydroksy-2-(3,4,5,trihydroksyfenylo)-1-benzopyrylu (delfinidyna) chlorek 3,3′4′,5,7-pentahydroksy-5′-metoksyflawlu (petunidyna) chlorek 3,5,7-trihydroksy-2-(4-hydroksyfenylo)-1-benzopirylu (pelargonidyna) Wzór chemiczny Cyjanidyna: C15H11O6Cl Peonidyna: C16H13O6Cl Malwinidyna: C17H15O7Cl Delfinidyna: C15H11O7Cl Petunidyna: C16H13O7Cl Pelargonidyna: C15H11O5Cl

Klasa Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/57

Masa cząsteczkowa

Cyjanidyna: 322,6 Peonidyna: 336,7 Malwinidyna: 366,7 Delfinidyna: 340,6 Petunidyna: 352,7 Pelargonidyna: 306,7

Analiza Opis Identyfikacja Spektrometria

E1 cm1 % 300 dla czystego pigmentu przy 515–535 nm o pH 3,0 Fioletowawo-czerwona ciecz, proszek lub pasta o słabym charakterystycznym zapachu

Maksimum w metanolu o 0,01 % stęż. HCl Cyjanidyna: 535 nm Peonidyna: 532 nm Malwinidyna: 542 nm Delfinidyna: 546 nm Petunidyna: 543 nm Pelargonidyna: 530 nm

Czystość Pozostałości rozpuszczalników Metanol Etanol Dwutlenek siarki Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb) E 170 WĘGLAN WAPNIA Nazwy synonimowe Definicja Klasa Numer wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwa chemiczna Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza Opis Identyfikacja Rozpuszczalność CI Pigment biały18, Kreda Nie więcej niż 1 000 mg/kg na procent barwnika Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

9 = ;

Nie więcej niż 50 mg/kg, pojedynczo lub łącznie

Węglan wapnia jest produktem otrzymanym z mielonego kamienia wapiennego lub poprzez strącanie jonów wapnia jonami węglanowymi Nieorganiczne 77220 Węglan wapnia: 207-439-9 Wapień, Kamień wapienny: 215-279-6 Węglan wapnia CaCO3 100,1 Zawiera nie mniej niż 98 % w przeliczeniu na bezwodną masę Biały proszek krystaliczny lub bezpostaciowy, bezwonny i bez smaku

Praktycznie nierozpuszczalny w wodzie i alkoholu. Rozpuszcza się musując w rozcieńczonym kwasie octowym, w rozcieńczonym kwasie solnym i rozcieńczonym kwasie azotowym i powstałe roztwory, po zagotowaniu, dają pozytywny wynik próby na obecność wapnia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.