Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 22

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 22

Strona 22 z 23

Po całkowitym roztwo­ rzeniu

L 6/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

E 173 GLIN Nazwy synonimowe Definicja CI Pigment metaliczny, Al Proszek glinowy otrzymuje się w wyniku rozdrobnienia kawałków glinu. Rozdrabnianie może odbywać się lub nie, przy użyciu roślinnych olejów jadal­ nych i/lub kwasów tłuszczowych spełniających kryteria stawiane substancjom dodatkowym do żywności. Jest ono wolne od domieszek substancji innych niż roślinne tłuszcze jadalne i/lub kwasy tłuszczowe spełniające kryteria czystości substancji dodatkowych do żywności. 77000 231-072-3 Glin Al. 26,98 Nie mniej niż 99 % w przeliczeniu na Al na masę wolną od tłuszczów Srebrnoszary proszek lub listki

Numer wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne Wzór chemiczny Masa atomowa Analiza Opis Identyfikacja Rozpuszczalność

Nierozpuszczalny w wodzie i rozpuszczalnikach organicznych. Rozpuszczalny w rozcieńczonym kwasie solnym. Roztwór daje pozytywny wynik próby na obecność glinu.

Czystość Ubytek po suszeniu Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb) E 174 SREBRO Nazwy synonimowe Klasa Numer wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwa chemiczna Wzór chemiczny Masa atomowa Analiza Opis E 175 ZŁOTO Nazwy synonimowe Klasa Numer wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwa chemiczna Wzór chemiczny Masa atomowa Analiza Pigment metaliczny 3, Aurum, Au Nieorganiczne 77480 231-165-9 Złoto Au 197,0 Zawiera nie mniej niż 90 % Au Argentum, Ag Nieorganiczne 77820 231-131-3 Srebro Ag 107,87 Zawiera nie mniej niż 99,5 % Ag Srebrny proszek lub listki Nie więcej niż 0,5 % (105 °C, do stałej masy) Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Złoty proszek lub listki Nie więcej niż 7,0 % Nie więcej niż 4,0 % ) po całkowitym roztworzeniu

L 6/61

Opis Czystość Srebro Miedź E 180 CZERWIEŃ LITOLOWA BK Nazwy synonimowe Definicja

Klasa Numer wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza Opis Identyfikacja Spektrometria Czystość Dodatkowe substancje barwiące Związki organiczne inne niż substancje barwiące: Kwas 2-amino-5-metyloben­ zenosulfonowy, sól wapniowa Kwas 3-hydroksy-2-naftale­ nokarboksylowy, sól wapnowa Niesulfonowane I-rzędowea­ miny aromatyczne Substancje ulegające ekstraho­ waniu eterem Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jakoPb)

CI Pigment czerwony 57, Pigment rubinowy, Karmin 6B Czerwień litolowa BK zawiera głównie 3-hydroksy-4-(4-metylo-2-sulfonofeny­ lazo)-2-naftalenokarboksylan wapnia i dodatkowe substancje barwiące łącznie z wodą oraz chlorkiem wapnia i/lub siarczanem wapnia jako głównych skład­ ników niebarwnych. Monoazowe 15850:1 226-109-5 3-hydroksy-4-(4-metylo-2-sulfonofenylazo)-2-naftaleno-karboksylan wapnia C18H12CaN2O6S 424,45 Zawiera nie mniej niż 90 % substancji barwiących ogółem E1 cm1 % 200 przy około 442 nm w dimetyloformamidzie Czerwony proszek Maksimum w dimetylformamidzie przy około 442 nm Nie więcej niż 0,5 %

Nie więcej niż 0,2 %

Nie więcej niż 0,4 %

Nie więcej niż 0,01 % (w przeliczeniu na anilinę) Z roztworu o pH 7, nie więcej niż 0,2 % Nie Nie Nie Nie Nie więcej więcej więcej więcej więcej niż niż niż niż niż 3 mg/kg 10 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 40 mg/kg

L 6/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

ZAŁĄCZNIK II CZĘŚĆ A Uchylona dyrektywa i wykaz jej kolejnych zmian (określone w art. 2)

Dyrektywa Komisji 95/45/WE Dyrektywa Komisji 1999/75/WE Dyrektywa Komisji 2001/50/WE Dyrektywa Komisji 2004/47/WE Dyrektywa Komisji 2006/33/WE

(Dz.U. L 226 z 22.9.1995, str. 1) (Dz.U. L 206 z 5.8.1999, str. 19) (Dz.U. L 190 z 12.7.2001, str. 14) (Dz.U. L 113 z 20.4.2004, str. 24) (Dz.U. L 82 z 21.3.2006, str. 10) CZĘŚĆ B Lista terminów przeniesienia do prawa krajowego (określonych w art. 2)

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.