Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 4

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 4

Strona 4 z 23

Spektrometria B. Żółty roztwór wodny Czystość Substancje nierozpuszczalne w wodzie Dodatkowe substancje barwiące Związki organiczne inne niż substancje barwiące: 2-metylochinolina Kwas 2-metylochinolinosulfonowy Kwas ftalowy 2,6-dimetylo chinolina Kwas 2,6-dimetylo chino­ lino sulfonowy 2’-(2-chinolilo)indan-1,3-dion Niesulfonowane pierwszorzę­ dowe aminy aromatyczne Substancje ulegające wyekstra­ howaniu eterem Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie w przeliczeniu na Pb)

Żółty proszek lub granulki Maksimum w wodnym roztworze kwasu octowego o pH 5 przy około 411 nm

Nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 4,0 %

9 > > > > > > > > > > > > > > = > > > > > > > > > > > > > > ; Łącznie nie więcej niż 0,5 %

Nie więcej niż 4 mg/kg Nie więcej niż 0,01 % (w przeliczeniu na anilinę) Nie więcej niż 0,2 % w warunkach neutralnych Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

E 110 ŻÓŁCIEŃ POMARAŃCZOWA FCF Nazwy synonimowe Definicja CI Żółcień spożywcza 3, Żółcień pomarańczowa S Żółcień pomarańczowa FCF zawiera głównie 2-hydroksy-1-(4-sulfonianofeny­ lazo) naftaleno-6-sulfonianu disodowego i dodatkowe substancje barwiące łącznie z chlorkiem sodu i/lub siarczanem sodu jako głównymi składnikami niebarwnymi. Żółcień pomarańczowa FCF jest opisana jako sól sodowa. Dozwolone są również sole wapniowa i potasowa. Klasa Numer wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne Monoazowe 15985 220-491-7 2-Hydroksy-1-(4-sulfonianofenylazo) naftaleno-6-sulfonian disodowy

L 6/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza

C16H10N2Na2O7S2 452,37 Zawiera nie mniej niż 85 % substancji barwiących ogółem w przeliczeniu na sól sodową. E1 ° cm1 % 55 przy około 485 nm w roztworze wodnym o pH 7

Opis Identyfikacja A. Spektrometria B. Pomarańczowy roztwór wodny Czystość Substancja nierozpuszczalna w wodzie Dodatkowe substancje barwiące 1-(fenylazo)-2-naftol (Sudan I) Związki organiczne inne niż substancje barwiące: kwas 4-aminobenzeno-1sulfonowy kwas 3-hydroksynaftaleno2,7-disulfonowy kwas 6-hydroksynaftaleno2-sulfonowy kwas 7-hydroksynaftaleno1,3-disulfonowy 4,4′-diazoaminodi(kwas benzenosulfonowy) 6,6′-oksydi(kwas naftaleno2-sulfonowy) Niesulfonowane pierwszorzę­ dowe aminy aromatyczne Substancje ulegające wyekstra­ howaniu eterem Arsen Ołów Rtęć Kadm

Pomarańczowo-czerwony proszek lub granulki Maksimum w wodzie przy około 485 nm dla pH 7

Nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 5,0 % Nie więcej niż 0,5 mg/kg 9 > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > = > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > ;

Łącznie nie więcej niż 0,5 %

Nie więcej niż 0,01 % (w przeliczeniu na anilinę) Nie więcej niż 0,2 % w warunkach neutralnych Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 2 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg

E 120 KOSZENILA, KWAS KARMINOWY, KARMINY Definicja Karminy i kwas karminowy otrzymuje się z ekstraktów wodnych, wodno-alko­ holowych lub alkoholowych z Koszenili, składającej się z suszonych odwłoków samic owadów Dactylopius coccus Costa. Głównym składnikiem barwiącym jest kwas karminowy. Laki glinowe kwasu karminowego (karminy) otrzymuje się z glinu i kwasu karminowego obecnych w stosunku molowym 1:2. W produktach handlowych składnik barwiący występuje razem z kationami amonu, wapnia, potasu lub sodu pojedynczo lub łącznie, a kationy te mogą być również obecne w nadmiarze. Produkty handlowe mogą również zawierać substancje białkowe pochodzące od owadów źródłowych, mogą też zawierać wolne karminiany lub niewielkie po­ zostałości niezwiązanych kationów glinu. Klasa Nr wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Antrachinon 75470 Koszenila: 215-680-6; kwas karminowy: 215-023-3; karminy: 215-724-4

10.1.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.