Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 9

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 9

Strona 9 z 23

Klasa Nr wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne Wzór chemiczny Masa cząsteczkowa Analiza

Triarylometanowe 42090 223-339-8 α-(4-(N-etylo-3-sulfonianobenzylamino) fenylo)-α-(4-N-etylo-3-sulfonianobenzy­ lamino) cykloheksa-2,5-dienylideno) tolueno-2-sulfonian disodowy C37H34N2Na2O9S3 792,84 Zawiera nie mniej niż 85 % , substancji barwiących ogółem w przeliczeniu na sól sodową E1 cm1 % 1 630 przy około 630 nm w roztworze wodnym

Opis Identyfikacja A. Spektrometria B. Niebieski roztwór wodny Czystość Substancje nierozpuszczalne w wodzie Dodatkowe substancje barwiące

Czerwonawo-niebieski proszek lub granulki Maksimum w wodzie przy około 630 nm

Nie więcej niż 0,2 % Nie więcej niż 6,0 %

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/35

Składniki organiczne inne niż substancje barwiące: Suma kwasów 2-, 3-i 4formylobenzeno sulfono­ wych Kwas 3-((etylo)(4-sulfofenylo) amino) metylobenzeno sulfonowy Leukozwiązek Niesulfonowane pierwszorzę­ dowe aminy aromatyczne Substancje ulegające wyekstra­ howaniu eterem Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb) E 140 (i) CHLOROFILE Nazwy synonimowe Definicja CI Zieleń naturalna 3, Chlorofil magnezowy, Feofityna magnezowa Chlorofile są otrzymywane w wyniku ekstrakcji rozpuszczalnikami naturalnych odmian jadalnych surowców roślinnych, trawy, lucerny i pokrzywy. Podczas poekstrakcyjnego usuwania rozpuszczalnika, naturalnie obecny magnez koordy­ nacyjny, może być częściowo lub całkowicie usunięty z chlorofili i utworzyć odpowiednio feofityny. Głównymi składnikami barwiącymi są feofityny i chlorofile magnezowe. Produkt otrzymany w wyniku ekstrakcji, z którego usunięto rozpuszczalnik, zawiera zarówno inne pigmenty, takie jak karotenoidy jak też olejki, tłuszcze i woski pochodzące z surowca. Do ekstrakcji mogą być użyte tylko następujące rozpuszczalniki: aceton, keton metyloetylowy, dichloro­ metan, dwutlenek węgla, metanol, etanol, propan-2-ol i heksan. Porfiryny 75810 Chlorofile: 215-800-7, chlorofil a: 207-536-6, chlorofil b: 208-272-4 Głównymi składnikami barwiącymi są: Fityl (132R,17S,18S)-3)-(8-etylo-132-metoksykarbonylo-2,7,12,18-tetrametylo13′-okso-3-winylo-131-132-17,18-tetrahydrocyklopenta [at]-porfiryno-17-ylo) propionian, (feofityna a), lub jako kompleks magnezowy (chlorofil a) Fityl (132R,l7S,18S)-3-(8-etylo-7-formylo-132-metoksykarbonylo-2,12,18-trime­ tylo-13′-okso-3-winylo-13′-132-17,18-tetrahydrocyklopenta [at]-porfiryno-17ylo)propionian, (feofityna b), lub jako kompleks magnezowy (chlorofil b) Wzór chemiczny Chlorofil a (kompleks magnezowy): C55H72MgN4O5 Chlorofil a: C55H74N4O5 Chlorofil b (kompleks magnezowy): C55H70MgN4O6 Chlorofil b: C55H72N4O6 Masa cząsteczkowa Chlorofil a (kompleks magnezowy): 893,51 Chlorofil a: 871,22 Chlorofil b (kompleks magnezowy): 907,49 Chlorofil b: 885,20 Analiza Zawartość chlorofili i ich kompleksów magnezowych ogółem wynosi nie mniej niż 10 % E1 cm1 % 700 przy około 409 nm w chloroformie Nie więcej niż 1,5 %

Nie więcej niż 0,3 %

Nie więcej niż 5,0 % Nie więcej niż 0,01 % (w przeliczeniu na anilinę) Nie więcej niż 0,2 % przy pH 7 Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

Klasa Nr wg Colour Index Numer wg Europejskiego Spisu Substancji Chemicznych Nazwy chemiczne

L 6/36

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

Opis Identyfikacja Spektrometria Czystość Pozostałości rozpuszczalników

Ciało stałe woskowe o barwie od oliwkowo-zielonej do ciemnozielonej w zależności od zawartości magnezu koordynacyjnego

Maksimum w chloroformie przy około 409 nm 9 > > > > > > > > > > > > > > = > > > > > > > > > > > > > > ;

Aceton Keton metyloetylowy Metanol Etanol Propan-2-ol Heksan Dichlorometan: Nie więcej niż 10 mg/kg

Nie więcej niż 50 mg/kg, pojedynczo lub łącznie

Arsen Ołów Rtęć Kadm Metale ciężkie (wyrażone jako Pb) E 140 (ii) CHLOROFILINY Nazwy synonimowe Definicja

Nie więcej niż 3 mg/kg Nie więcej niż 10 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 1 mg/kg Nie więcej niż 40 mg/kg

CI Zieleń naturalna 5, Chlorofilina sodowa, Chlorofilina potasowa Sole zasadowe chlorofilin są otrzymywane w wyniku zmydlenia ekstraktów naturalnych odmian jadalnych surowców roślinnych, trawy, lucerny i pokrzywy. W wyniku zmydlania zostają usunięte grupy estrowe metylowe i fitolowych i mogą ulec częściowemu rozszczepieniu pierścienie cyklopenteny­ lowe. Grupy kwasowe ulegają neutralizacji tworząc sole potasowe i/lub sodowe. Do ekstrakcji mogą być użyte tylko następujące rozpuszczalniki: aceton, keton metyloetylowy, dichlorometan, dwutlenek węgla, metanol, etanol, propan-2-ol i heksan.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 20 - Strona 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.