Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 64

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 64

L 6/64

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/10/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Informacje wymagane na mocy art. 15 ust. 2 należy dostarczyć, wykorzystując formularz zgłoszenia ustano­ wiony i poddawany przeglądowi zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 22 dyrektywy.

uwzględniając dyrektywę Rady 96/82/WE z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (1), w szczególności jej art. 15 ust. 2,

(3)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 22 dy­ rektywy,

po konsultacji z Komitetem ustanowionym na mocy art. 22 dyrektywy,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Artykuł 14 dyrektywy 96/82/WE wymaga, aby państwa członkowskie zapewniły poinformowanie właściwych organów tak szybko, jak to będzie możliwe po wystą­ pieniu poważnej awarii. Artykuł 15 ust. 1 dyrektywy wymaga, aby państwa członkowskie tak szybko jak jest to możliwe powiadomiły Komisję o tym, że na ich tery­ torium miała miejsce poważna awaria, wypełniająca kryteria wymienione w załączniku VI do dyrektywy. Artykuł 15 ust 2. dyrektywy stanowi, że państwa człon­ kowskie, bezpośrednio po zebraniu informacji, o których mowa w art. 14, powiadamiają Komisję o wynikach swoich analiz dotyczących awarii oraz o swoich zalece­ niach dotyczących przyszłych środków zapobiegawczych.

Do celów art. 15 ust. 2 dyrektywy 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi niniejszym przyjmuje się formularz zgłoszenia poważnej awarii znajdujący się w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł 2 Ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2008 r. państwa członkowskie składają sprawozdania zawierające informacje zgodnie z załącznikiem, z wykorzystaniem rejestru i systemu informa­ cyjnego zgodnie z art. 19 ust. 2 dyrektywy 96/82/WE.

(1) Dz.U. L 10 z 14.1.1997, s. 13.

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/65

Artykuł 3 Ostateczne stosowanie formularza zgłoszenia poważnej awarii znajdującego się w załączniku poprzedza pięciomiesięczna faza próbna, która rozpoczyna się w dniu 1 grudnia 2008 r. Artykuł 4 Jeżeli faza próbna wykaże konieczność zmiany formularza zgło­ szenia poważnej awarii znajdującego się w załączniku, niniejsza decyzja zostanie zmieniona zgodnie z procedurą określoną w art. 22 dyrektywy. Artykuł 5 Informacje poufne są przetwarzane zgodnie z decyzją Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (1) z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającą jej regulamin wewnętrzny.

Artykuł 6 Sprawozdania państw członkowskich zawierają wyłącznie infor­ macje dostępne właściwym organom. Artykuł 7 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, s. 1.

L 6/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

ZAŁĄCZNIK Informacje przekazywane zgodnie z art. 15 ust. 2 dyrektywy 96/82/WE (Przez odniesienie do rejestru i systemu informacyjnego należy rozumieć elektroniczną bazę danych systemu Komisji służącego zgłaszaniu poważnych awarii, dostępną pod adresem http://mahbsrv.jrc.it)

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/67

L 6/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/69

L 6/70

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/71

L 6/72

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/73

L 6/74

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/75

L 6/76

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/77

L 6/78

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 64 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 79 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

 • Dz. U. L6 - 20 z 200910.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.