Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 79

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

Data ogłoszenia:2009-01-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 79

Strona 1 z 3
10.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 6/79

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8477)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

(2009/11/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3220/84 z dnia 13 listopada 1984 r. ustanawiające wspólnotową skalę klasyfi­ kacji tusz wieprzowych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 2 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3220/84 stanowi, że klasyfikacja tusz wieprzowych jest ustalana poprzez szacowanie zawartości chudego mięsa zgodnie ze statystycznie udowodnionymi metodami szacowania opartymi na pomiarach fizycznych jednej lub kilku części anatomicznych tuszy wieprzowej. Zatwierdzenie metod klasyfikacji zależy od zgodności z maksymalną tolerancją błędu statystycznego przy dokonywaniu oceny. Tole­ rancja ta została określona w art. 3 ust. 2 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2967/85 z dnia 24 października 1985 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania wspólnotowej skali klasyfikacji tusz wieprzowych (2). Decyzja Komisji 88/479/EWG (3) zatwierdza cztery metody (DEST, FOM, HGP i Autofom) klasyfikacji tusz wieprzowych w Hiszpanii. Z uwagi na dostosowania techniczne, rząd Hiszpanii zwrócił się do Komisji z wnioskiem o zatwierdzenie dwóch zaktualizowanych metod (FOM i Autofom) i dwóch nowych metod (UltraFOM 300 i VCS2000) oraz o uchylenie dwóch metod (HGP i DEST), przedsta­ wiając wyniki próbnego rozbioru w drugiej części proto­ kołu przewidzianego w art. 3 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 2967/85. Analiza tego wniosku wykazała, że warunki dla zatwier­ dzenia tych metod klasyfikacji zostały spełnione. Zgodnie z art. 2 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia (EWG) nr 3220/84, państwa członkowskie mogą uzyskać zatwierdzenie innej prezentacji tusz wieprzowych niż prezentacja określona w wymienionym artykule, jeżeli

uzasadnia to praktyka handlowa lub wymogi techniczne. Oprócz usunięcia języka, szczeciny, racic, genitaliów, tłuszczu okołonerkowego, nerek i przepony zgodnie z art. 2 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 3220/84 prak­ tyka handlowa w Hiszpanii może również wymagać usunięcia racic przednich.

(6)

Żadna modyfikacja przyrządów lub metod klasyfikacji nie może być zatwierdzona inaczej niż na mocy nowej decyzji Komisji przyjętej w świetle zdobytych doświad­ czeń. Z tego powodu niniejsze zatwierdzenie może zostać wycofane.

(1)

(7)

W celu zapewnienia jasności decyzja 88/479/EWG powinna zostać uchylona i zastąpiona nową decyzją.

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organi­ zacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3220/84 niniejszym zatwierdza się następujące metody klasyfikacji tusz wieprzo­ wych w Hiszpanii:

(3)

a) przyrząd określany jako „Fat-O-Meater (FOM)” oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w części 1 załącznika;

(4)

b) przyrząd określany jako „Fully automatic ultrasonic carcasse grading (AUTOFOM)” oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w części 2 załącznika;

(5)

c) przyrząd określany jako „UltraFOM 300” oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w części 3 załącznika;

(1) Dz.U. L 301 z 20.11.1984, s. 1. (2) Dz.U. L 285 z 25.10.1985, s. 39. (3) Dz.U. L 234 z 24.8.1988, s. 20.

d) przyrząd określany jako „Automatic Vision system (VCS2000)” oraz związane z nim metody oceny, których szczegóły podano w części 4 załącznika.

L 6/80

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.1.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 6 POZ 79 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L6 - 117 z 200910.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1077/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1966/2006 w sprawie elektronicznej rejestracji i raportowania działalności połowowej oraz w sprawie środków teledetekcji i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1566/2007 (  Dz.U. L 295 z 4.11.2008)

 • Dz. U. L6 - 89 z 200910.1.2009

  Decyzja nr 1/2008 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi z dnia 23 grudnia 2008 r. dotycząca zmiany dodatków 2, 3, 4, 5, 6 oraz 10 do załącznika 11 do umowy

 • Dz. U. L6 - 83 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. zatwierdzająca metody klasyfikacji tusz wieprzowych w Danii (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8498)

 • Dz. U. L6 - 64 z 200910.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2008 r. ustanawiająca formularz zgłoszenia poważnej awarii zgodnie z dyrektywą Rady 96/82/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 7530) (1)

 • Dz. U. L6 - 20 z 200910.1.2009

  Dyrektywa Komisji 2008/128/WE z dnia 22 grudnia 2008 r. ustanawiająca szczególne kryteria czystości dotyczące barwników stosowanych w środkach spożywczych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L6 - 18 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 16/2009 z dnia 9 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L6 - 1 z 200910.1.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 15/2009 z dnia 8 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 367/2006 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz folii z politereftalanu etylenu (PET) pochodzącej z Indii i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1292/2007 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz folii z politereftalanu polietylenu pochodzącej z Indii

 • Dz. U. L6 - 0 z 200910.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.