Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 61 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca wykaz A w załączniku 2 do wspólnych instrukcji konsularnych dla placówek dyplomatycznych i konsularnych dotyczących wiz w odniesieniu do obowiązków wizowych posiadaczy indonezyjskich paszportów dyplomatycznych i służbowych

Data ogłoszenia:2009-03-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 61 POZ 17

Strona 1 z 2
5.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 61/17

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 10 lutego 2009 r. zmieniająca wykaz A w załączniku 2 do wspólnych instrukcji konsularnych dla placówek dyplomatycznych i konsularnych dotyczących wiz w odniesieniu do obowiązków wizowych posiadaczy indonezyjskich paszportów dyplomatycznych i służbowych (2009/171/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 789/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. zastrzegające dla Rady uprawnienia wyko­ nawcze w odniesieniu do niektórych szczegółowych przepisów i procedur praktycznych rozpatrywania wniosków wizowych (1), w szczególności jego art. 1 ust. 1,

do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji i w związku z tym nie jest związana niniejszą decyzją ani jej nie stosuje. Ponieważ niniejsza decyzja oparta jest na dorobku Schengen, zgodnie z postanowieniami tytułu IV części trzeciej Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania – zgodnie z art. 5 wyżej wspomnia­ nego protokołu – decyduje w terminie sześciu miesięcy od przyjęcia niniejszej decyzji przez Radę, czy wdroży niniejszą decyzję do swojego prawa krajowego.

uwzględniając inicjatywę Austrii,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wykaz A w załączniku 2 do wspólnych instrukcji konsu­ larnych dla placówek dyplomatycznych i konsularnych dotyczących wiz (2) zawiera wykaz państw, których obywatele nie podlegają obowiązkowi wizowemu w jednym lub większej liczbie państw Schengen, jeśli są posiadaczami paszportów dyplomatycznych, urzędowych lub służbowych, a podlegają temu obowiązkowi, będąc posiadaczami paszportów zwykłych.

(5)

W odniesieniu do Islandii i Norwegii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy zawartej przez Radę Unii Euro­ pejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącej włączenia tych dwóch państw we wprowa­ dzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (3), wchodzących w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie niektórych warunków stoso­ wania tej umowy (4).

(2)

Austria pragnie zwolnić z obowiązku wizowego posia­ daczy indonezyjskich paszportów dyplomatycznych i służbowych. Należy zatem odpowiednio zmienić wspólne instrukcje konsularne.

(3)

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którym Zjednoczone Królestwo nie uczest­ niczy zgodnie z decyzją Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącą wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen (5); Zjednoczone Królestwo nie uczest­ niczy zatem w jej przyjęciu i nie jest nią związane ani jej nie stosuje.

(1) Dz.U. L 116 z 26.4.2001, s. 2. (2) Dz.U. C 326 z 22.12.2005, s. 1.

(3) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 36. (4) Dz.U. L 176 z 10.7.1999, s. 31. (5) Dz.U. L 131 z 1.6.2000, s. 43.

L 61/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.3.2009

(6)

Niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen, w którym Irlandia nie uczestniczy zgodnie z decyzją Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącą wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen (1); Irlandia nie uczestniczy zatem w jej przyjęciu i nie jest nią związana ani jej nie stosuje. W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu umowy zawartej między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (2), wchodzących w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt B decyzji Rady 1999/437/WE w związku z art.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 61 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L61 - 19 z 20095.3.2009

  Sprostowanie do decyzji Rady 2008/421/WE z dnia 5 czerwca 2008 r. w sprawie stosowania w Konfederacji Szwajcarskiej przepisów dorobku prawnego Schengen dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen (  Dz.U. L 149 z 7.6.2008)

 • Dz. U. L61 - 12 z 20095.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 174/2009 z dnia 4 marca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 23 do dnia 27 lutego 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L61 - 11 z 20095.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 173/2009 z dnia 4 marca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do ryżu półbielonego lub bielonego od dnia 5 marca 2009 r.

 • Dz. U. L61 - 10 z 20095.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 172/2009 z dnia 4 marca 2009 r. ustalające należności celne przywozowe mające zastosowanie do niektórych rodzajów ryżu łuskanego od dnia 5 marca 2009 r.

 • Dz. U. L61 - 8 z 20095.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 171/2009 z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie pozwoleń na przywóz czosnku w podokresie od dnia 1 czerwca do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L61 - 6 z 20095.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 170/2009 z dnia 4 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L61 - 1 z 20095.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 169/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie stosowania zasad konkurencji do transportu kolejowego, drogowego i żeglugi śródlądowej (Wersja skodyfikowana) (1)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.