Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 62 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 175/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

Data ogłoszenia:2009-03-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 62 POZ 1

6.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 175/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 60 i art. 301, uwzględniając wspólne stanowisko Rady 2009/175/WPZiB z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku (1), uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (3)

Rezolucja 1859 (2008) Rady Bezpieczeństwa ONZ oraz wspólne stanowisko 2009/175/WPZiB stanowią, że oba szczególne uregulowania powinny obowiązywać do dnia 31 grudnia 2009 r. Tym samym wskazane jest wprowa­ dzenie zmian do rozporządzenia (WE) nr 1210/2003. W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu musi ono niezwłocznie wejść w życie, Artykuł 1

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ 1483 (2003), art. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1210/2003 dotyczącego niektórych szczególnych ograni­ czeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem (2) zawiera szczególne uregulowania dotyczące płatności za ropę naftową, produkty ropopochodne i gaz ziemny wywiezione z Iraku, natomiast art. 10 tego rozporządzenia przewiduje szczególne uregulowania dotyczące zwolnienia niektórych aktywów Iraku z postępowań sądowych. Te szczególne uregulowania obowiązywały do dnia 31 grudnia 2008 r.

W rozporządzeniu (WE) nr 1210/2003 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Artykuły 2 i 10 obowiązują do dnia 31 grudnia 2009 r.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 marca 2009 r. W imieniu Rady

M. ŘÍMAN

Przewodniczący

(1) Zob. s. 28 niniejszego Dziennika Urzędowego. (2) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 6.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 62 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 28 z 20096.3.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/175/WPZiB z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L62 - 14 z 20096.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie środka pomocy C 35/04 udzielonego przez Węgry na rzecz spółek Postabank és Takarékpénztár Rt./Erste Bank Hungary Nyrt. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6023) (1)

 • Dz. U. L62 - 9 z 20096.3.2009

  Protokół do Umowy o parnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L62 - 7 z 20096.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L62 - 6 z 20096.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2009 z dnia 5 marca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L62 - 4 z 20096.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 177/2009 z dnia 5 marca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L62 - 2 z 20096.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2009 z dnia 5 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.