Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 62 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie środka pomocy C 35/04 udzielonego przez Węgry na rzecz spółek Postabank és Takarékpénztár Rt./Erste Bank Hungary Nyrt. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6023) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 62 POZ 14

Strona 1 z 18
L 62/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.3.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 października 2008 r. w sprawie środka pomocy C 35/04 udzielonego przez Węgry na rzecz spółek Postabank és Takarékpénztár Rt./Erste Bank Hungary Nyrt. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6023)

(Jedynie tekst w języku węgierskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/174/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(4)

postępowanie w odniesieniu do jednego środka, który dotyczył zobowiązania odszkodowawczego z tytułu nieznanych roszczeń, ze względu na istnienie poważnych wątpliwości co do zgodności środka ze wspólnym rynkiem. Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Euro­ pejskiej (1). Komisja wezwała zainteresowane strony do zgłaszania uwag. Dnia 25 listopada 2004 r. władze węgierskie przedsta­ wiły swoje uwagi odnośnie do decyzji o wszczęciu postę­ powania, a dnia 15 kwietnia 2005 r. swoje uwagi przed­ stawił również Erste Bank. Komisja otrzymała uwagi zainteresowanych stron i przekazała je Węgrom, dając im możliwość ustosunkowania się do tych uwag. Węgry przekazały swoje uwagi w piśmie z dnia 23 maja 2005 r. W czerwcu, lipcu i październiku 2005 r. oraz w lutym, marcu, czerwcu, lipcu i wrześniu 2008 r. Komisja otrzymała od władz węgier­ skich i spółki Erste Bank liczne pisma, w których udzie­ liły one dalszych wyjaśnień uzupełniających argumentację przedstawioną w przedłożonych przez nie pismach.

II. KONTEKST (5)

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami, a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1)

Pismem z dnia 23 września 2003 r., zarejestrowanym dnia 22 października 2003 r., Komisja została powiado­ miona o środkach państwowych na rzecz Postabank és Takarékpénztár Rt., obecnie Erste Bank Hungary Nyrt. („Postabank” lub „Bank”). Wiadomością poczty elektro­ nicznej z dnia 23 stycznia 2004 r., zarejestrowaną dnia 26 stycznia 2004 r., władze węgierskie zgłosiły szereg dodatkowych środków przyjętych na rzecz Postabanku. Wszystkie środki zostały zgłoszone w ramach procedury mechanizmu przejściowego przewidzianej w załączniku IV rozdz. 3 Aktu Przystąpienia, który tworzy część Traktatu o przystąpieniu do Unii Europejskiej („traktat akcesyjny”). Dnia 30 kwietnia 2004 r. władze węgierskie przedstawiły jako dodatek do zgłoszenia nieodwołalne, jednostronne oświadczenie Erste Bank, nabywcy Postabanku. Oświad­ czenie to, podpisane dnia 29 kwietnia 2004 r., przewi­ duje zgodnie z umową sprzedaży udziałów ogólny limit płatności należnych ze strony Węgier na rzecz nabywcy Postabanku w odniesieniu do zagrażających lub niezna­ nych roszczeń spornych oraz zawężenie zakresu definicji ryzyka w związku z nieznanymi roszczeniami. Decyzją z dnia 20 października 2004 r. Komisja stwier­ dziła, że zgłoszone środki w większości nie kwalifikują się jako mające zastosowanie po przystąpieniu i wszczęła

Postabank, który został założony w 1988 r., działał początkowo jako bank detaliczny, oferujący pełen zakres usług bankowych. Pod koniec 2002 r. Postabank był pod względem sumy aktywów siódmym bankiem komer­ cyjnym na Węgrzech, z udziałem w rynku sięgającym ok. 3,7 %. Ponieważ Postabank nie posiadał wystarczającego kapi­ tału, władze węgierskie w pewnym okresie czasu wdro­ żyły szereg środków regulacyjnych i finansowych, które miały na celu przywrócenie odpowiedniego współczyn­ nika adekwatności kapitałowej Banku. W 1998 r. Posta­ bank stanął wobec ryzyka upadku. Rząd węgierski musiał wkroczyć i ratować Bank poprzez duże dokapitalizo­ wanie w wysokości 152 mld HUF (2), stając się tym samym posiadaczem 99,9 % akcji Banku. Wykupienie Postabanku miało na celu przygotowanie go do restruk­ turyzacji z zamiarem przeprowadzenia jego prywatyzacji w krótkim okresie czasu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 62 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 28 z 20096.3.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/175/WPZiB z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L62 - 9 z 20096.3.2009

  Protokół do Umowy o parnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L62 - 7 z 20096.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L62 - 6 z 20096.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2009 z dnia 5 marca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L62 - 4 z 20096.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 177/2009 z dnia 5 marca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L62 - 2 z 20096.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2009 z dnia 5 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L62 - 1 z 20096.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 175/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.