Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 62 POZ 28

Tytuł:

Wspólne stanowisko Rady 2009/175/WPZiB z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

Data ogłoszenia:2009-03-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 62 POZ 28

L 62/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.3.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE STANOWISKO RADY 2009/175/WPZiB z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE STANOWISKO:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 15, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 We wspólnym stanowisku 2003/495/WPZiB art. 7 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Przepisy art. 4 i 5 stosuje się do dnia 31 grudnia 2009 r.”. Artykuł 2 Niniejsze wspólne stanowisko staje się skuteczne w dniu jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne stanowisko zostaje w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. opublikowane

W dniu 7 lipca 2003 r. Rada przyjęła wspólne stano­ wisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku (1), wykonując rezolucję nr 1483 (2003) Rady Bezpieczeństwa Organi­ zacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ). W dniu 22 grudnia 2008 r. RB ONZ przyjęła rezolucję nr 1859 (2008), w której zdecydowała między innymi o przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2009 r. stosowania uzgodnień dotyczących deponowania w Funduszu Rozwojowym dla Iraku płatności za wywóz z Iraku ropy naftowej, produktów ropopochodnych i gazu ziem­ nego, jak również dotyczące immunitetu jurysdykcyjnego określonych aktywów Iraku, o których mowa w rezolucjach RB ONZ nr 1483 (2003) i nr 1546 (2004). Należy więc dostosować odpowiednio wspólne stano­ wisko 2003/495/WPZiB. Wykonanie niektórych Wspólnoty, środków wymaga działania

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 marca 2009 r.

(3)

W imieniu Rady

M. ŘÍMAN

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, s. 72.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 62 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 14 z 20096.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie środka pomocy C 35/04 udzielonego przez Węgry na rzecz spółek Postabank és Takarékpénztár Rt./Erste Bank Hungary Nyrt. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6023) (1)

 • Dz. U. L62 - 9 z 20096.3.2009

  Protokół do Umowy o parnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L62 - 7 z 20096.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L62 - 6 z 20096.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2009 z dnia 5 marca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L62 - 4 z 20096.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 177/2009 z dnia 5 marca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L62 - 2 z 20096.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2009 z dnia 5 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L62 - 1 z 20096.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 175/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.