Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 62 POZ 7

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-03-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 62 POZ 7

6.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 62/7

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej (2009/173/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbej­ dżanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystą­ pienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 44 ust. 2, art. 47 ust. 2 zdanie ostatnie oraz art. 55, art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 93, 94, 133 i 181a, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie drugie,

(2)

Protokół powinien zostać podpisany w imieniu Wspól­ noty Europejskiej i jej państw członkowskich, z zastrzeżeniem możliwości jego zawarcia w późniejszym terminie.

uwzględniając Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 4 ust. 3,

(3)

Protokół powinien być stosowany tymczasowo od dnia 1 stycznia 2007 r. w oczekiwaniu na zakończenie odpo­ wiednich procedur wymaganych do jego formalnego zawarcia,

uwzględniając Akt Przystąpienia w szczególności jego art. 6 ust. 2,

Bułgarii

i

Rumunii,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając wniosek Komisji, Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna­ czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania w imieniu Wspólnot Europejskich oraz ich państw członkowskich Proto­ kołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólno­ tami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżanu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem możliwości jego zawarcia w późniejszym terminie.

(1)

W dniu 23 października 2006 r. Rada upoważniła Komisję w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich do wynegocjowania z Republiką Azerbej­ dżanu Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy

L 62/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.3.2009

Tekst protokołu jest dołączony do niniejszej decyzji (1). Artykuł 2 Do czasu wejścia protokołu w życie stosuje się go tymczasowo od dnia 1 stycznia 2007 r.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 5 czerwca 2007 r. W imieniu Rady

P. STEINBRÜCK

Przewodniczący

(1) Zob. s. 9 niniejszego Dziennika Urzędowego.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 62 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L62 - 28 z 20096.3.2009

  Wspólne stanowisko Rady 2009/175/WPZiB z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające wspólne stanowisko 2003/495/WPZiB w sprawie Iraku

 • Dz. U. L62 - 14 z 20096.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie środka pomocy C 35/04 udzielonego przez Węgry na rzecz spółek Postabank és Takarékpénztár Rt./Erste Bank Hungary Nyrt. (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6023) (1)

 • Dz. U. L62 - 9 z 20096.3.2009

  Protokół do Umowy o parnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Azerbejdżańską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L62 - 6 z 20096.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2009 z dnia 5 marca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L62 - 4 z 20096.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 177/2009 z dnia 5 marca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L62 - 2 z 20096.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 176/2009 z dnia 5 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L62 - 1 z 20096.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 175/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1210/2003 dotyczące niektórych szczególnych ograniczeń w stosunkach gospodarczych i finansowych z Irakiem

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.