Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 179/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Data ogłoszenia:2009-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 1

7.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 179/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 26, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Ponieważ wprowadzone niniejszym rozporządzeniem zawieszenie stanowi rozszerzenie zawieszenia wprowa­ dzonego rozporządzeniem (WE) nr 301/2007, które wygasło z dniem 31 grudnia 2008 r., oraz ze względu na fakt, że przerwa w traktowaniu taryfowym moni­ torów, których dotyczy to zawieszenie, nie leży w interesie Wspólnoty, niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r.,

Rozporządzeniem Rady (WE) nr 301/2007 z dnia 19 marca 2007 r. zmieniającym załącznik I do rozpo­ rządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (1) zawieszono całkowicie, na okres dwóch lat, autonomiczne stawki celne Wspólnej Taryfy Celnej w odniesieniu do monitorów wykorzystujących wyświet­ lacze ciekłokrystaliczne, z ekranem o przekątnej nieprze­ kraczającej 48,5 cm oraz z proporcjami ekranu 4:3 lub 5:4, objętych kodem CN 8528 59 90. Zawieszenie to wygasa z dniem 31 grudnia 2008 r. Ze względu na dobro konsumentów, w celu zapewnienia racjonalnego rozwoju produkcji i wzrostu popytu we Wspólnocie oraz celem wspierania handlu między państwami członkowskimi i krajami trzecimi w interesie Wspólnoty leży przedłużenie aktualnie obowiązującego zawieszenia autonomicznych stawek celnych na okres kolejnych dwóch lat od dnia 1 stycznia 2009 r. oraz objęcie tym zawieszeniem monitorów z ekranem o przekątnej nieprzekraczającej 55,9 cm (tj. 22 cale) i z dodatkowymi proporcjami ekranu 1:1 i 16:10. Z tych samych względów w interesie Wspólnoty leży również wprowadzenie zawieszenia na okres dwóch lat od dnia 1 stycznia 2009 r. na monitory czarno-białe i inne monitory monochromatyczne z ekranem o przekątnej nieprzekraczającej 77,5 cm (tj. 30,5 cala) i z takimi samymi proporcjami ekranu jak w przypadku monitorów kolorowych. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 (2).

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (EWG) nr 2658/87 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) tekst w kolumnie 3 dla kodu CN 8528 59 10 w dziale 85, sekcja XVI części drugiej załącznika I otrzymuje brzmienie: „14 (*) ___________ (*) Należności celne zawieszone autonomicznie do dnia 31 grudnia 2010 r. dla monitorów czarno-białych lub innych monitorów monochromatycznych, wykorzystują­ cych wyświetlacze ciekłokrystaliczne, wyposażonych w złącze DVI (ang. Digital Visual Interface) lub VGA (ang. Video Graphics Array) lub w obydwa te złącza, z ekranem o przekątnej nieprzekraczającej 77,5 cm (tj. 30,5 cala), z proporcjami ekranu 1:1, 4:3, 5:4 lub 16:10, o rozdzielczości pikseli przekraczającej 1,92 megapikseli oraz o wielkości plamki (ang. dot pitch) nieprzekraczającej 0,3 mm. (Kod TARIC 8528 59 10 10).”; 2) tekst w kolumnie 3 dla kodu CN 8528 59 90 w dziale 85, sekcja XVI części drugiej załącznika I otrzymuje brzmienie: „14 (*) ___________ (*) Należności celne zawieszone autonomicznie do dnia 31 grudnia 2010 r. dla monitorów kolorowych, wyko­ rzystujących wyświetlacze ciekłokrystaliczne, z ekranem o przekątnej nieprzekraczającej 55,9 cm (tj. 22 cale) oraz z proporcjami ekranu 1:1, 4:3, 5:4 lub 16:10. (Kod TARIC 8528 59 90 40).”.

(2) (3)

(4)

(5)

(1) Dz.U. L 81 z 22.3.2007, s. 11. (2) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1.

L 63/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2009

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Euro­ pejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 marca 2009 r. W imieniu Rady

M. ŘÍMAN

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 15 z 20097.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6264) (1)

 • Dz. U. L63 - 13 z 20097.3.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mianowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L63 - 11 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające po raz 104. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L63 - 9 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot na rok gospodarczy 2009/2010 w sektorze cukru

 • Dz. U. L63 - 6 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L63 - 5 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zamykające skup interwencyjny masła po stałej cenie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L63 - 3 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2009 z dnia 6 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.