Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15 - Strona 10

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6264) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15 - Strona 10

Strona 10 z 11

(b) W sytuacji, gdy liczba gospodarstw/obszarów hodowli mięczaków jest ograniczona lub gdy w całości lub części państwa członkowskiego, strefy lub enklawy objętej wnioskiem lub oświadczeniem nie występują gospodarstwa/obszary hodowli mięczaków, w związku z czym próbki są pobierane od zwierząt dzikich, powinno się podać położenie geograficzne miejsc, w których pobierano próbki.

7.3.2009

2. Dane dotyczące badania gospodarstw lub obszarów hodowli

7.3.2009

Choroba: .............................................

Wskaźniki docelowe

Rok: .............................................

PL

Państwo członkowskie, strefa lub enklawa (a) Zwierzęta usunięte i zniszczone (f)

Łączna liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków (b) Procentowy wskaźnik skontrolowania gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków

Łączna liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków objętych programem Liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim (d) Liczba nowych gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim (e)

Liczba skontrolowanych gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków (c)

Liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków, w których zlikwidowano populację

% gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim, w których zlikwidowano populację % gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim

% nowych gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim

Chorobowość Współczynnik w gospodarstwach zachorowalności lub obszarach w gospodarstwach hodowli mięczaków lub obszarach w danym okresie hodowli mięczaków 11 = (5/4) × 100 12 = (6/4) × 100

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Łącznie

(a) Państwo członkowskie, strefa lub enklawa w rozumieniu pkt 7 załącznika IV. (b) Łączna liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków w państwie członkowskim, strefie lub enklawie w rozumieniu pkt 7 załącznika IV. (c) Kontrola oznacza przeprowadzenie badania na poziomie gospodarstw/obszarów hodowli mięczaków w ramach programu badań w celu uzyskania statusu obszaru wolnego od choroby w odniesieniu do przedmiotowej choroby, w celu poprawy statusu zdrowotnego gospodarstwa/obszaru hodowli mięczaków. W tej kolumnie gospodarstwo/obszar hodowli mięczaków nie może być liczone dwukrotnie, nawet jeżeli zostało skontrolowane więcej niż jeden raz. (d) Gospodarstwa lub obszary hodowli mięczaków, w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w danym okresie, niezależnie od liczby kontroli przeprowadzonych w danych gospodarstwach lub obszarach hodowli mięczaków. (e) Gospodarstwa lub obszary hodowli mięczaków, których status zdrowotny w poprzednim okresie sprawozdawczym odpowiadał, zgodnie z częścią A załącznika III do dyrektywy 2006/88/WE, kategorii I, kategorii II, kategorii III lub kategorii IV, ale w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w odniesieniu do danej choroby w tym okresie odniesienia. W przypadku programów przedłożonych przed dniem 1 sierpnia 2008 r. gospodarstwa lub obszary hodowli mięczaków, w których nie było wyników dodatnich w odniesieniu do przedmiotowej choroby w poprzednim okresie i w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w tym okresie. (f) Zwierzęta × 1 000 lub łączna masa zwierząt usuniętych i zniszczonych.

L 63/37

L 63/38

ZAŁĄCZNIK VI WZÓR SPRAWOZDANIA

1. Sprawozdanie dotyczące badania zwierząt

Państwo członkowskie, strefa lub enklawa (a) PL

Choroba: .............................................

Rok: .............................................

Gospodarstwo lub obszar hodowli mięczaków (b) Temperatura wody w czasie pobierania próbek/inspekcji Liczba badań Liczba zwierząt, od których Gatunki w czasie Gatunki, od których pobrano próbki (łączna i w pobierania próbek pobrano próbki podziale na gatunki)

Liczba pobrań próbek

Liczba inspekcji klinicznych

Wyniki dodatnie badania Wyniki dodatnie laboratoryjnego inspekcji klinicznych

Łącznie

Łącznie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.3.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15 - Strona 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 13 z 20097.3.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mianowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L63 - 11 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające po raz 104. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L63 - 9 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot na rok gospodarczy 2009/2010 w sektorze cukru

 • Dz. U. L63 - 6 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L63 - 5 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zamykające skup interwencyjny masła po stałej cenie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L63 - 3 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2009 z dnia 6 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 179/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.