Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15 - Strona 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6264) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15 - Strona 11

Strona 11 z 11

(a) Państwo członkowskie, strefa lub enklawa w rozumieniu pkt 6 załącznika II. (b) W sytuacji, gdy liczba gospodarstw/obszarów hodowli mięczaków jest ograniczona, lub gdy w całości lub części państwa członkowskiego, strefy lub enklawy objętej wnioskiem nie występują gospodarstwa/obszary hodowli mięczaków, w związku z czym próbki pobiera się od zwierząt dzikich, należy podać położenie geograficzne miejsc, w których pobierano próbki.

2. Sprawozdanie dotyczące badania gospodarstw lub obszarów hodowli

7.3.2009

Choroba: .............................................

Wskaźniki docelowe

Rok: .............................................

PL

Państwo człon­ kowskie, strefa lub enklawa (a)

Liczba skontrolo­ Łączna liczba Łączna liczba gospodarstw lub wanych gospo­ gospodarstw lub darstw lub obszarów obszarów obszarów hodowli hodowli mięcza­ mięczaków obję­ hodowli mięcza­ ków (b) ków (c) tych programem Procentowy wskaźnik skon­ trolowania gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków

Liczba gospo­ darstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim (d)

% gospodarstw Liczba gospo­ lub obszarów Liczba nowych darstw lub hodowli gospodarstw lub obszarów Zwierzęta mięczaków obszarów hodowli usunięte z wynikiem hodowli mięczaków, i zniszczone (f) dodatnim, mięczaków w których zlikwi­ w których zlikwi­ z wynikiem dowano popu­ dowano popu­ dodatnim (e) lację lację % gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim

% nowych gospo­ darstw lub obszarów hodowli mięczaków z wynikiem dodatnim

Chorobowość Współczynnik w gospodarstwach zachorowalności lub obszarach w gospodarstwach hodowli mięczaków lub obszarach w danym okresie hodowli mięczaków 11 = (5/4) × 100 12 = (6/4) × 100

1

2

3

4

5

6

7

8 = (7/5) × 100

9

10 = (4/3) × 100

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Łącznie

(a) Państwo członkowskie, strefa lub enklawa w rozumieniu pkt 6 załącznika II. (b) Łączna liczba gospodarstw lub obszarów hodowli mięczaków w państwie członkowskim, strefie lub enklawie w rozumieniu pkt 6 załącznika II. (c) Kontrola oznacza przeprowadzenie badań na poziomie gospodarstw/obszarów hodowli mięczaków w ramach programu badań w kierunku odnośnej choroby w celu poprawy statusu zdrowotnego gospodarstwa/obszaru hodowli mięczaków. W tej kolumnie gospodarstwo/obszar hodowli mięczaków nie może być liczone dwukrotnie, nawet jeżeli zostało skontrolowane więcej niż jeden raz. (d) Gospodarstwa lub obszary hodowli mięczaków, w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w danym okresie niezależnie od liczby kontroli przeprowadzonych w danych gospodarstwach lub obszarach hodowli mięczaków. (e) Gospodarstwa lub obszary hodowli mięczaków, których status zdrowotny w poprzednim okresie sprawozdawczym odpowiadał, zgodnie z częścią A załącznika III do dyrektywy 2006/88/WE, kategorii I, kategorii II, kategorii III lub kategorii IV, ale w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w odniesieniu do danej choroby w tym okresie odniesienia. W przypadku programów przedłożonych przed dniem 1 sierpnia 2008 r. gospodarstwa lub obszary hodowli mięczaków, w których nie było wyników dodatnich w odniesieniu do przedmiotowej choroby w poprzednim okresie i w których co najmniej jedno zwierzę wykazało wynik dodatni w tym okresie. (f) Zwierzęta × 1 000 lub łączna masa zwierząt usuniętych i zniszczonych.

L 63/39

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15 - Strona 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 13 z 20097.3.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mianowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L63 - 11 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające po raz 104. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L63 - 9 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot na rok gospodarczy 2009/2010 w sektorze cukru

 • Dz. U. L63 - 6 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L63 - 5 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zamykające skup interwencyjny masła po stałej cenie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L63 - 3 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2009 z dnia 6 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 179/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.