Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6264) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15 - Strona 2

Strona 2 z 11

Państwo człon­ kowskie składające tego rodzaju oświadczenie przedkłada je Komitetowi zgodnie z procedurą określoną w ust. 2 wspomnianego artykułu. Ponadto art. 50 ust. 3 dyrektywy 2006/88/WE stanowi, że jeżeli przedmiotowa strefa lub enklawa stanowi ponad 75 % terytorium państwa członkowskiego lub obejmuje obszary zlewni, które są wykorzystywane wspólnie z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim, wówczas procedurę, o której mowa w art. 50 ust. 2 wspomnianej dyrektywy, zastępuje się procedurą regulacyjną.

(5)

(6)

(2)

(7)

(3)

(1) Dz.U. L 328 z 24.11.2006, s. 14. (2) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, s. 1.

L 63/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2009

(8)

Konieczne jest ustanowienie szczegółowych przepisów w celu określenia, w jakich przypadkach programy nadzoru i oświadczenia o przyznaniu statusu obszaru wolnego od choroby powinny zostać zatwierdzone zgodnie z procedurą regulacyjną.

(14)

tałych państw członkowskich drogą elektroniczną. Infor­ macyjna strona internetowa jest pod względem tech­ nicznym najbardziej praktycznym rozwiązaniem, gdyż zapewnia łatwy dostęp do tego rodzaju oświadczeń. Zgodnie z dyrektywą 91/67/EWG obszary wolne od choroby, hodowle ryb oraz programy na rzecz uzyskania statusu obszaru wolnego od choroby zostały zatwier­ dzone następującymi decyzjami: decyzja Komisji 2002/308/WE z dnia 22 kwietnia 2002 r. ustanawiająca wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w zakresie jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (3), decyzja Komisji 2002/300/WE z dnia 18 kwietnia 2002 r. ustanawiająca listę stref zatwierdzonych odnośnie do Bonamia ostreae decyzja Komisji i/lub Marteilia refringens (4), 2003/634/WE z dnia 28 sierpnia 2003 r. zatwierdzająca programy w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowatych (IHN) (5), a także decyzja Komisji 94/722/WE z dnia 25 października 1994 r. zatwierdza­ jąca program dotyczący bonamiozy i marteiliozy przed­ łożony przez Francję (6). Kryteria dotyczące statusu obszaru wolnego od choroby, zawarte w dyrektywie 2006/88/WE, są równoważne z kryteriami określonymi w dyrektywie 91/67/EWG w odniesieniu do zatwierdzania całego terytorium państw członkowskich, stref lądowych i gospodarstw w strefach niezatwierdzonych. W związku z powyższym stref lądowych i gospodarstw, zatwierdzonych na mocy dyrektywy 91/67/EWG, nie powinien dotyczyć wymóg zgłaszania ich do Komitetu zgodnie z dyrektywą 2006/88/WE. Powinno się je również uwzględnić w wykazie stref i enklaw dostępnym na stronach internetowych utworzonych na podstawie niniejszej decyzji. Pojęcie strefy przybrzeżnej nie jest jednak przewidziane w dyrektywie 2006/88/WE. Obszary zatwierdzone jako strefy przybrzeżne wolne od choroby na mocy dyrekty­ wy 91/67/EWG powinny być zatem poddane ponownej ocenie przez państwa członkowskie, powinno się również przedłożyć nowy wniosek lub, w stosownych wypadkach, nowe oświadczenie, zgodnie z dyrektywą 2006/88/WE. Decyzje 2002/300/WE i 2002/3008/WE powinny zatem zostać uchylone z dniem 1 sierpnia 2009 r., co tym samym zapewniłoby państwom członkowskim wystar­ czającą ilość czasu na przedłożenie nowych oświadczeń lub wniosków odnoszących się do wspomnianych stref przybrzeżnych.

L L L L 106 103 220 288 z z z z 23.4.2002, s. 28. 19.4.2002, s. 24. 3.9.2003, s. 8. 9.11.1994, s. 47.

(9)

Powinno się sporządzić wykazy państw członkowskich, stref lub enklaw objętych programami nadzoru lub elimi­ nowania chorób zatwierdzonymi zgodnie z procedurą regulacyjną, lub tych, w odniesieniu do których status obszaru wolnego od choroby został zatwierdzony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 13 z 20097.3.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mianowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L63 - 11 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające po raz 104. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L63 - 9 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot na rok gospodarczy 2009/2010 w sektorze cukru

 • Dz. U. L63 - 6 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L63 - 5 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zamykające skup interwencyjny masła po stałej cenie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L63 - 3 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2009 z dnia 6 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 179/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.