Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6264) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15 - Strona 3

Strona 3 z 11

Powinno się ustanowić wzory formularzy do celów przedkładania programów nadzoru do zatwierdzenia oraz do celów oświadczeń w sprawie tego rodzaju programów. Powinno się także sporządzić wzór formu­ larza dla państw członkowskich do celów składania spra­ wozdań w sprawie rozwoju niektórych programów elimi­ nowania chorób i niektórych programów nadzoru. Ponadto powinno się ustanowić wzór formularza do celów przedkładania wniosków o przyznanie statusu obszaru wolnego od choroby do zatwierdzenia oraz oświadczeń o przyznaniu obszarowi takiego statusu. Załącznik V do decyzji Komisji 2008/425/WE z dnia 25 kwietnia 2008 r. ustanawiającej standardowe wyma­ gania w zakresie przedkładania przez państwa członkow­ skie krajowych programów zwalczania, kontroli i monitorowania niektórych chorób zwierząt i chorób odzwierzęcych w celu uzyskania finansowania wspólno­ towego (1) zawiera szczegółową analizę kosztów programów, dla których państwa członkowskie pragną uzyskać wkład finansowy. Dla zachowania spójności prawodawstwa wspólnotowego, wzór formularza do celów przedkładania programów eliminowania chorób do zatwierdzenia zgodnie z decyzją 2006/88/WE powi­ nien być zgodny ze wzorem określonym we wspom­ nianym załączniku. Niezbędne są coroczne informacje przekazywane przez państwa członkowskie do celów dokonania oceny rozwoju zatwierdzonych programów nadzoru, jak również zatwierdzonych programów eliminowania chorób nieobjętych finansowaniem wspólnotowym. Dla osiągnięcia tego celu powinno się corocznie przedkładać Komisji sprawozdanie. Ponieważ programy eliminowania chorób objęte finansowaniem wspólnotowym wchodzą w zakres decyzji Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie wetery­ narii (2), państwa członkowskie mają składać sprawozda­ nia dotyczące zagadnień technicznych i finansowych w odniesieniu do wspomnianych programów zgodnie ze wspomnianą decyzją. Oświadczenia w sprawie programów nadzoru oraz oświadczenia o przyznaniu statusu obszaru wolnego od choroby, przedłożone Komitetowi przez państwa człon­ kowskie, powinny być dostępne dla Komisji i dla pozos­

(10)

(11)

(15)

(16)

(12)

(17)

(18)

(13)

(1) Dz.U. L 159 z 18.6.2008, s. 1. (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 19.

(3) (4) (5) (6)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

7.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/17

(19)

Różnica pomiędzy programami nadzoru i eliminowania chorób nie została przewidziana w dyrektywie 91/67/EWG. Ponieważ jednak wymogi odnoszące się do tego rodzaju programów są równoważne, programy zatwierdzone na mocy decyzji 2003/634/WE i 94/722/WE powinno się uznać za zgodne z dyrektywą 2006/88/WE. W celu określenia, które ze wspomnianych programów powinno się uznać za programy nadzoru lub eliminowania chorób oraz uwzględnić w odpowiednich wykazach określonych w niniejszej decyzji, państwa członkowskie powinny przekazać Komisji informacje dotyczące tych programów do dnia 30 kwietnia 2009 r.

2. Do celów niniejszej decyzji przyjmuje się, że enklawa lub grupa enklaw w obszarze przybrzeżnym obejmuje ponad 75 % obszaru przybrzeżnego państwa członkowskiego, jeżeli obej­ muje ona ponad 75 % linii brzegowej mierzonej wzdłuż linii podstawowej wybrzeża.

Artykuł 2 Warunki przedkładania oświadczeń o przyznaniu statusu obszaru wolnego od choroby do zatwierdzenia Oświadczenia o przyznaniu statusu obszaru wolnego od choroby przedkłada się do zatwierdzenia, zgodnie z art. 50 ust. 3 dyrektywy 2006/88/WE, jedynie w przypadku gdy oświadczenie jest zgodne z jednym z warunków określonych w art. 1 ust. 1 niniejszej decyzji.

(20)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

SEKCJA 2 WYKAZY PAŃSTW CZŁONKOWSKICH, STREF I ENKLAW OBJĘTYCH ZATWIERDZONYMI PROGRAMAMI NADZORU I ELIMINOWANIA CHORÓB ORAZ OBSZARÓW WOLNYCH OD CHOROBY

SEKCJA 1 PRZEDKŁADANIE PROGRAMÓW NADZORU I OŚWIADCZEŃ O PRZYZNANIU STATUSU OBSZARU WOLNEGO OD CHOROBY DO ZATWIERDZENIA

Artykuł 3 Państwa członkowskie, strefy i enklawy objęte zatwierdzonymi programami nadzoru Państwa członkowskie, strefy i enklawy objęte programem nadzoru zatwierdzonym zgodnie z art. 44 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 2006/88/WE, zostały wymienione w drugiej i czwartej kolumnie tabeli w części A załącznika I do niniejszej decyzji w odniesieniu do chorób wyszczególnio­ nych we wspomnianej tabeli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 13 z 20097.3.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mianowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L63 - 11 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające po raz 104. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L63 - 9 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot na rok gospodarczy 2009/2010 w sektorze cukru

 • Dz. U. L63 - 6 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L63 - 5 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zamykające skup interwencyjny masła po stałej cenie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L63 - 3 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2009 z dnia 6 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 179/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.