Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15 - Strona 5

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6264) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15 - Strona 5

Strona 5 z 11

Wnioski w sprawie zatwierdzenia programów eliminowania chorób, zgodnie z art. 44 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 2006/88/WE, są zgodne ze wzorem formularza określonym w załączniku V do decyzji 2008/425/WE. Artykuł 8 Wzory formularzy do celów składania wniosków dotyczących statusu obszaru wolnego od choroby 1. Wnioski w sprawie zatwierdzenia statusu obszaru wolnego od choroby, zgodnie z art. 49 ust. 1 i art. 50 ust. 3 dyrektywy 2006/88/WE, są zgodne ze wzorami formularzy określonymi w załącznikach IV i V do niniejszej decyzji. 2. Wnioski dotyczące oświadczeń o przyznaniu strefom lub enklawom statusu obszaru wolnego od choroby, zgodnie z art. 50 ust. 2 dyrektywy 2006/88/WE, są zgodne ze wzorami formularzy określonymi w załącznikach IV i V do niniejszej decyzji. 3. W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2, w przypadku gdy status obszaru wolnego od choroby ma być uzyskany zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a), b) lub pkt 1 części I załącznika V do dyrektywy 2006/88/WE, od państw członkowskich nie wymaga się przedłożenia wzorów formularzy określonych w załączniku V do niniejszej decyzji.

SEKCJA 4 ZOBOWIĄZANIA W ODNIESIENIU DO SPRAWOZDAŃ I INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH W INTERNECIE

SEKCJA 5 PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Artykuł 11 Przepisy przejściowe dotyczące obszarów wolnych od choroby 1. Strefy lądowe, uznane za zatwierdzone w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) na mocy decyzji 2002/308/WE oraz ujęte w wykazie w załączniku I do tej decyzji, są trakto­ wane jako strefy zgodne z wymogami odnoszącymi się do stref wolnych od choroby, określonymi w załączniku V do dyrekty­ wy 2006/88/WE.

Artykuł 9 Sprawozdawczość Najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku państwa człon­ kowskie przedkładają Komisji sprawozdanie dotyczące:

7.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/19

2. Hodowle ryb, uznane za zatwierdzone w odniesieniu do VHS i IHN na mocy decyzji 2002/308/WE i ujęte w wykazie w załączniku II do tej decyzji, są traktowane jako enklawy zgodne z wymogami odnoszącymi się do enklaw wolnych od choroby, określonymi w załączniku V do dyrektywy 2006/88/WE. 3. Strefy lądowe i hodowle ryb, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, zostają włączone do wykazu stref i enklaw ustanowionego zgodnie z art. 10 ust. 1 lit. c). 4. W drodze odstępstwa od art. 50 ust. 2 dyrektywy 2006/88/WE od państw członkowskich nie wymaga się przed­ łożenia Komitetowi oświadczeń w sprawie stref lądowych i hodowli ryb, określonych w ust. 1 i 2 niniejszego artykułu. Artykuł 12 Przepisy przejściowe dotyczące zatwierdzonych programów 1. W drodze odstępstwa od art. 44 dyrektywy 2006/88/WE od państw członkowskich nie wymaga się przedkładania programów nadzoru i eliminowania chorób, które zostały zatwierdzone w celu uzyskania statusu strefy zatwierdzonej w odniesieniu do: a) VHS i IHN na mocy decyzji 2003/634/WE; b) bonamiozy i marteiliozy na mocy decyzji 94/722/WE. 2. Najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2009 r. państwa człon­ kowskie, których to dotyczy, przedkładają Komisji sprawoz­ danie w sprawie programów określonych w ust. 1, które zawiera co najmniej:

a) informacje dotyczące wytyczenia zasięgu geograficznego programów; b) informacje wymagane na mocy załącznika VI za ostatnie cztery lata wdrażania programów.

SEKCJA 6 PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł 13 Uchylenie Decyzje 2002/300/WE i 2002/308/WE uchyla się z dniem 1 sierpnia 2009 r. Artykuł 14 Zastosowanie Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 listopada 2008 r. Artykuł 15 Adresaci Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 31 października 2008 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

L 63/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2009

ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ A Państwa członkowskie, strefy i enklawy objęte zatwierdzonymi programami nadzoru

Choroba

Państwo członkowskie

Kod

Zasięg geograficzny obszaru objętego programem nadzoru (państwo członkowskie, strefy lub enklawy)

Wirusowa posocznica krwotoczna (VHS) Zakaźna martwica układu krwiotwórczego (IHN) Zakażenie herpeswirusem koi (KHV) Zakaźna anemia łososi (ISA) Zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens Zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae Choroba wywoływana przez Whispovirus (White spot disease)

CZĘŚĆ B Państwa członkowskie, strefy i enklawy objęte zatwierdzonymi programami eliminowania chorób

Choroba

Państwo członkowskie

Kod

Zasięg geograficzny obszaru objętego programem eliminowania chorób (państwo członkowskie, strefy lub enklawy)

Wirusowa posocznica krwotoczna (VHS) Zakaźna martwica układu krwiotwórczego (IHN) Zakażenie herpeswirusem koi (KHV) Zakaźna anemia łososi (ISA) Zakażenie wywoływane przez Marteilia refringens Zakażenie wywoływane przez Bonamia ostreae Choroba wywoływana przez Whispovirus (White spot disease)

7.3.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15 - Strona 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 13 z 20097.3.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mianowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L63 - 11 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające po raz 104. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L63 - 9 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot na rok gospodarczy 2009/2010 w sektorze cukru

 • Dz. U. L63 - 6 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L63 - 5 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zamykające skup interwencyjny masła po stałej cenie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L63 - 3 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2009 z dnia 6 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 179/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.