Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 31 października 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6264) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15

Strona 1 z 11
7.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/15

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 31 października 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6264)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/177/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2006/88/WE z dnia 24 paździer­ nika 2006 r. w sprawie wymogów w zakresie zdrowia zwierząt akwakultury i produktów akwakultury oraz zapobiegania niektórym chorobom zwierząt wodnych i zwalczania tych chorób (1), w szczególności jej art. 44 ust. 1 akapit pierwszy, art. 44 ust. 2 akapit pierwszy, art. 44 ust. 3, art. 49 ust. 1, art. 50 ust. 2 lit. a), art. 50 ust. 3, art. 51 ust. 2, art. 59 ust. 2, art. 61 ust. 3 i art. 64, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

nadzoru obejmuje poszczególne enklawy lub strefy, które stanowią mniej niż 75 % terytorium państwa członkow­ skiego, zaś strefa lub enklawa obejmuje obszar zlewni, który nie jest wykorzystywany wspólnie z innym państwem członkowskim lub państwem trzecim, należy postępować zgodnie z inną procedurą, włączając w to wzór formularzy, jakie należy przedłożyć Stałemu Komi­ tetowi ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt („Komitetowi”), zgodnie z art. 50 ust. 2 dyrektywy 2006/88/WE.

(4)

Dyrektywa 2006/88/WE ustanawia minimalne środki zapobiegawcze mające na celu zwiększenie poziomu świadomości i gotowości właściwych organów, opera­ torów przedsiębiorstw produkcyjnych sektora akwakul­ tury i innych podmiotów związanych z tym przemysłem na wystąpienie chorób zwierząt akwakultury, a także minimalne środki zwalczania chorób, jakie należy stosować w przypadku podejrzenia wystąpienia lub wystąpienia ognisk niektórych chorób zwierząt wodnych. Wspomniana dyrektywa uchyla i zastępuje, z dniem 1 sierpnia 2008 r., dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt, obowiązujących przy wprowadzaniu na rynek zwierząt i produktów akwakultury (2). Artykuł 44 ust. 1 dyrektywy 2006/88/WE stanowi, że w przypadku gdy państwo członkowskie, co do którego brak informacji o zakażeniu, lecz nieuznane za wolne od jednej lub więcej chorób nieegzotycznych wymienionych w części II załącznika IV do tej dyrektywy, opracuje program nadzoru w celu osiągnięcia statusu państwa wolnego od co najmniej jednej ze wspomnianych chorób, państwo to przedkłada ten program do zatwier­ dzenia zgodnie z procedurą regulacyjną. Artykuł 44 ust. 1 dyrektywy 2006/88/WE stanowi również, że w przypadku gdy wspomniany program

Artykuł 44 ust. 2 dyrektywy 2006/88/WE stanowi, że w przypadku gdy państwo członkowskie, co do którego istnieją informacje o zakażeniu jedną lub więcej chorobą nieegzotyczną wymienioną w części II załącznika IV do tej dyrektywy, opracuje program eliminowania chorób dla jednej lub więcej spośród tych chorób, państwo to przedkłada ten program do zatwierdzenia zgodnie z procedurą regulacyjną. W przypadku gdy państwo członkowskie pragnie osiągnąć status państwa wolnego od co najmniej jednej z chorób nieegzotycznych wymienionych w części II załącznika IV do wspomnianej dyrektywy w odniesieniu do całego swojego terytorium zgodnie z art. 49 ust. 1 dyrektywy 2006/88/WE, przedkłada dowody, by zostać uznanym za wolne od choroby zgodnie z procedurą regulacyjną. Artykuł 50 ust. 1 dyrektywy 2006/88/WE stanowi, że państwo członkowskie może wydać oświadczenie o uznaniu strefy lub enklawy na swoim terytorium za wolną od jednej lub większej ilości chorób nieegzotycz­ nych wymienionych w części II załącznika IV do tej dyrektywy w określonych warunkach.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 13 z 20097.3.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mianowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L63 - 11 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające po raz 104. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L63 - 9 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot na rok gospodarczy 2009/2010 w sektorze cukru

 • Dz. U. L63 - 6 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L63 - 5 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zamykające skup interwencyjny masła po stałej cenie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L63 - 3 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2009 z dnia 6 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 179/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.