Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zamykające skup interwencyjny masła po stałej cenie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

Data ogłoszenia:2009-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 5

7.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 181/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zamykające skup interwencyjny masła po stałej cenie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 105/2008 z dnia 5 lutego 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1255/99 w odniesieniu do interwencji na rynku masła (2), w szczególności jego art. 12 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

o masie netto co najmniej 25 kg. W związku z tym ilości masła pomnożone przez jednolity współczynnik procen­ towy należy zaokrąglić w dół do najbliższej wielokrot­ ności 25 kg.

(3)

Agencje interwencyjne zawiadamiają sprzedawców niezwłocznie po ogłoszeniu jednolitego współczynnika oraz zamknięcia skupu po stałej cenie. Wskazane jest zatem, aby niniejsze rozporządzenie weszło w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Niniejszym zamyka się skup interwencyjny masła po stałej cenie do dnia 31 sierpnia 2009 r. Łączna ilość masła do skupu interwencyjnego zawarta w ofertach, które właściwe organy państw członkowskich otrzy­ mały od każdego sprzedawcy, zgodnie z art. 12 ust. 1 rozpo­ rządzenia (WE) nr 105/2008 w dniu 4 marca 2009 r. zostaje przyjęta po pomnożeniu jej przez jednolity współczynnik procentowy równy 65,0821 %, a następnie zaokrągleniu w dół do najbliższej wielokrotności 25 kg. Oferty otrzymane przez właściwe organy państw członkow­ skich w dniu 5 marca 2009 r. lub po tym terminie aż do dnia 31 sierpnia 2009 r. zostają odrzucone. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Na podstawie zawiadomień przedstawionych przez państwa członkowskie dnia 5 marca 2009 r. zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 105/2008 łączna ilość masła dostępna do skupu interwencyjnego po stałej cenie od dnia 1 marca 2009 r. przekroczyła pułap w wysokości 30 000 ton ustalony w art. 13 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1234/2007. W związku z tym należy zamknąć skup interwencyjny masła po stałej cenie do dnia 31 sierpnia 2009 r., ustalić jednolity współczynnik procentowy dla ilości otrzymanych przez właściwe organy państw członkowskich w dniu 4 marca 2009 r. oraz odrzucić oferty otrzymane przez właściwe organy państw członkowskich w dniu 5 marca 2009 r. lub po tym terminie. Zgodnie z art. 3 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 105/2008 masło oferowane do skupu interwencyjnego powinno być pakowane oraz dostarczane w blokach

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 marca 2009 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 32 z 6.2.2008, s. 3.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 15 z 20097.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6264) (1)

 • Dz. U. L63 - 13 z 20097.3.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mianowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L63 - 11 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające po raz 104. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L63 - 9 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot na rok gospodarczy 2009/2010 w sektorze cukru

 • Dz. U. L63 - 6 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L63 - 3 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2009 z dnia 6 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 179/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.