Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 183/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot na rok gospodarczy 2009/2010 w sektorze cukru

Data ogłoszenia:2009-03-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 9

7.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 63/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 183/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do dostosowania kwot na rok gospodarczy 2009/2010 w sektorze cukru

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 59 ust. 1 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

w późniejszym terminie na wniosek przedsiębiorstw zatwierdzonych we Włoszech, na Litwie i w Szwecji, należy uwzględnić przy kolejnym dostosowaniu kwot określonych w załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przed końcem lutego 2010 r.

(3)

Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007.

(4)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustala krajowe i regionalne kwoty na produkcję cukru, izoglukozy i syropu inulinowego. W odniesieniu do roku gospodarczego 2009/2010 kwoty te należy dostosować, uwzględniając wynik zastosowania art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. usta­ nawiającego tymczasowy system restrukturyzacji prze­ mysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finanso­ wania wspólnej polityki rolnej (2). Ewentualne uzupełniające kwoty izoglukozy, które mogą zostać przydzielone na rok gospodarczy 2009/2010

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 zastępuje się tekstem załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

(2)

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 6 marca 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 42.

L 63/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

7.3.2009

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK VI KWOTY KRAJOWE I REGIONALNE począwszy od roku gospodarczego 2009/2010

(w tonach) Państwa członkowskie lub regiony (1) Cukier (2) Izoglukoza (3) Syrop inulinowy (4)

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Irlandia Grecja Hiszpania Francja (kontynentalna) Francuskie departamenty zamorskie Włochy Łotwa Litwa Węgry Niderlandy Austria Polska Portugalia (kontynentalna) Region Autonomiczny Azorów Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo RAZEM

676 235,0 0 372 459,3 372 383,0 2 898 255,7 0 158 702,0 498 480,2 2 956 786,7 480 244,5 508 379,0 0 90 252,0 105 420,0 804 888,0 351 027,4 1 405 608,1 0 9 953,0 104 688,8 0 112 319,5 80 999,0 293 186,0 1 056 474,0 13 336 741,2

114 580,2 89 198,0

0

56 638,2

0 53 810,2 0

32 492,5

220 265,8 0 0

42 861,4 12 500,0

0

68 094,5 0

0 690 440,8 0”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.




Legislacja ROK 2009 NR 63 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L63 - 15 z 20097.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 31 października 2008 r. wdrażająca dyrektywę Rady 2006/88/WE w odniesieniu do programów nadzoru i eliminowania chorób oraz statusu państw członkowskich, stref i enklaw wolnych od choroby (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6264) (1)

 • Dz. U. L63 - 13 z 20097.3.2009

  Decyzja przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 25 lutego 2009 r. w sprawie mianowania sędziów i rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

 • Dz. U. L63 - 11 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 184/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające po raz 104. rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami

 • Dz. U. L63 - 6 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1019/2002 w sprawie norm handlowych w odniesieniu do oliwy z oliwek

 • Dz. U. L63 - 5 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2009 z dnia 6 marca 2009 r. zamykające skup interwencyjny masła po stałej cenie do dnia 31 sierpnia 2009 r.

 • Dz. U. L63 - 3 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2009 z dnia 6 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L63 - 1 z 20097.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 179/2009 z dnia 5 marca 2009 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.