Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 64 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2009 z dnia 9 marca 2009 r. otwierające skup masła w trybie przetargu na okres do dnia 31 sierpnia 2009 r.

Data ogłoszenia:2009-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 64 POZ 3

10.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 186/2009 z dnia 9 marca 2009 r. otwierające skup masła w trybie przetargu na okres do dnia 31 sierpnia 2009 r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 13 ust. 3 oraz art. 18 ust. 2 lit. d) w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

Dla umożliwienia rozpoczęcia skupu przetargu bezzwłocznie po zamknięciu cyjnego za ustaloną cenę niniejsze powinno wejść w życie najszybciej, jak

masła w trybie skupu interwen­ rozporządzenie to możliwe.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 (2) Skup masła w trybie przetargu, po przekroczeniu ilości okreś­ lonej w art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007, jest otwarty do dnia 31 sierpnia 2009 r. na warunkach określonych w sekcji 3 rozdział II rozporządzenia (WE) nr 105/2008 i w niniejszym rozporządzeniu. Artykuł 2 W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 105/2008 termin składania ofert w odpowiedzi na poszcze­ gólne zaproszenia do składania ofert upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. Jednakże w sierpniu termin ten upływa o godzinie 11.00 (czasu obowiązującego w Brukseli) w czwarty wtorek miesiąca. W przypadku gdy wtorek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, termin przypada na godzinę 11.00 (czasu obowiązują­ cego w Brukseli) poprzedzającego dnia roboczego. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 181/2009 z dniem 6 marca 2009 r. zamknięto interwencyjny skup masła za ustaloną cenę, uprzednio otwarty na okres od dnia 1 marca do dnia 31 sierpnia 2009 r., ze względu na przekroczenie przez oferty łącznej wielkości 30 000 ton, określonej w art. 13 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. W celu dalszego wspierania rynku masła należy otworzyć procedurę przetargową. Artykułem 13 rozporządzenia Komisji (WE) nr 105/2008 (3) ustanowiono zasady obowiązujące w przypadku, gdy Komisja decyduje się na przeprowa­ dzenie skupu w trybie przetargu. Zważywszy na specyficzną sytuację na rynku mleczar­ skim oraz mając na względzie zwiększenie efektywności systemu, w drodze odstępstwa należy zwiększyć częstot­ liwość organizowanych przetargów do dwóch w miesiącu.

(2)

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 marca 2009 r. W imieniu Komisji

Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 63 z 7.3.2009, s. 5. (3) Dz.U. L 32 z 6.2.2008, s. 3.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 64 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L64 - 48 z 200910.3.2009

    Informacja dotycząca wejścia w życie protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

  • Dz. U. L64 - 4 z 200910.3.2009

    Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. dotycząca pomocy państwa przyznanej przez Włochy jako wynagrodzenie za środki zgromadzone na rachunkach bieżących Poste Italiane zdeponowane w Skarbie Państwa (C 42/06 (ex NN 52/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3492) (1)

  • Dz. U. L64 - 1 z 200910.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2009 z dnia 9 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.