Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 64 POZ 4

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. dotycząca pomocy państwa przyznanej przez Włochy jako wynagrodzenie za środki zgromadzone na rachunkach bieżących Poste Italiane zdeponowane w Skarbie Państwa (C 42/06 (ex NN 52/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3492) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-10


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 64 POZ 4

Strona 1 z 46
L 64/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

10.3.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 lipca 2008 r. dotycząca pomocy państwa przyznanej przez Włochy jako wynagrodzenie za środki zgromadzone na rachunkach bieżących Poste Italiane zdeponowane w Skarbie Państwa (C 42/06 (ex NN 52/06)) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3492)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/178/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy, uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi postanowieniami (1) i uwzględniając otrzymane odpowiedzi, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA

(1) (4) (3)

siły o czym 2006 kanie

przedłużenie terminu na udzielenie odpowiedzi, po udzieliły odpowiedzi w piśmie z dnia 21 kwietnia r. W dniu 30 marca 2006 r. miało miejsce spot­ z władzami włoskimi oraz z przedstawicielami PI.

Pismem z dnia 26 września 2006 r. Komisja poinformo­ wała Włochy o decyzji w sprawie wszczęcia, w przedmiocie omawianego środka, postępowania, o którym mowa w art. 88 ust. 2 Traktatu WE. Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Euro­ pejskiej (3). Komisja zwróciła się do zainteresowanych stron o wniesienie uwag. Władze włoskie odpowiedziały pismem z dnia 31 października 2006 r. i z dnia 29 grudnia 2006 r., podczas gdy ABI odpowiedziała pismem z dnia 27 grudnia 2006 r. W liście z dnia 15 stycznia 2007 r. Komisja przesłała uwagi ABI do władz włoskich, dając im w ten sposób możliwość odnie­ sienia się do nich. Uwagi włoskich władz zostały prze­ słane pismem z dnia 16 lutego 2007 r. Pismem z dnia 21 lutego 2007 r. Komisja zażądała uzupełnienia informacji, które Włochy przesłały w pismach z dnia 30 marca 2007 r., 2 kwietnia 2007 r. i 1 czerwca 2007 r. W dniach 28 czerwca 2007 r. i 24 października 2007 r. miały miejsce dwa spotkania z władzami włoskimi oraz z przedstawicielami PI. W wyniku ostatniego spotkania Komisja wysłała nowe pytania w piśmie z dnia 25 października 2007 r., na które Włochy odpowiedziały w dniu 27 listopada 2007 r.

Pismem z dnia 30 grudnia 2005 r. Zrzeszenie Banków Włoskich (Associazione Bancaria Italiana – ABI) zawiado­ miło Komisję o serii rzekomych korzyści na rzecz działal­ ności bankowej prowadzonej przez Poste Italiane SpA (PI). Zgodnie z zawiadomieniem, Włochy miałyby przy­ znać Poste Italiane, z tytułu środków finansowych groma­ dzonych na pocztowych rachunkach bieżących i przekazanych na rachunek bieżący otwarty w Skarbie Państwa, odsetki w wysokości blisko 4 %, podczas gdy stopa oprocentowania bieżących rachunków pocztowych wynosi około 1 %. Zysk PI wynikający z różnicy pomiędzy oprocentowaniem pożyczek/depozytów (2) by więc wyższy od zysku na rynku, stanowiąc tym samym pomoc państwa. Pismem z dnia 7 lutego 2006 r. Komisja skierowała szereg pytań do włoskich władz. Włochy najpierw popro­

(5)

(2)

(6)

(1) Dz.U. C 290 z 29.11.2006, s. 8. (2) Oprocentowanie pożyczek to wynagrodzenie wypłacane przez Skarb Państwa od zdeponowanych pieniędzy, zaś oprocentowanie depo­ zytów to oprocentowanie przyznane przez PI właścicielom bieżą­ cych rachunków pocztowych.

(3) Zob. przypis 1.

10.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 64/5

(7)

Włochy przesłały informacje uzupełniające w dniu 29 lutego 2008 r., zaś w dniu 4 marca 2008 r. odbyło się spotkanie między władzami włoskimi i Komisją. Komisja wysłała nowe pytania w dniach 5 marca 2008 r. i 3 kwietnia 2008 r., na które Włochy odpowiedziały odpowiednio w dniach 7 marca 2008 r. i 23 kwietnia 2008 r. 2. DZIAŁALNOŚĆ PI I BANCOPOSTA – ZAINTERESOWANE RYNKI

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 64 POZ 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L64 - 48 z 200910.3.2009

    Informacja dotycząca wejścia w życie protokołu do Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu pomiędzy Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony a Republiką Chorwacji z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

  • Dz. U. L64 - 3 z 200910.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2009 z dnia 9 marca 2009 r. otwierające skup masła w trybie przetargu na okres do dnia 31 sierpnia 2009 r.

  • Dz. U. L64 - 1 z 200910.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2009 z dnia 9 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.