Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 66 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 9/07 (ex N 608/06), której Hiszpania zamierza udzielić przedsiębiorstwu Industria de Turbo Propulsores (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6011) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-11


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 66 POZ 3

Strona 1 z 22
11.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 66/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 października 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 9/07 (ex N 608/06), której Hiszpania zamierza udzielić przedsiębiorstwu Industria de Turbo Propulsores (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 6011)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/179/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

Decyzja Komisji w sprawie wszczęcia postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Euro­ pejskiej (2). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia swoich uwag dotyczących przedmioto­ wego środka.

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

(4)

Władze hiszpańskie przesłały swoje uwagi dnia 4 czerwca 2007 r.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami i uwzględniając otrzymane odpowiedzi (1),

(5)

W piśmie z dnia 13 czerwca 2007 r. beneficjent pomocy, przedsiębiorstwo Industria de Turbo Propul­ sores (zwane dalej „ITP”), przedstawiło swoje uwagi.

a także mając na uwadze, co następuje:

1. PROCEDURA

(1)

(6)

Pismem z dnia 11 września 2006 r. Hiszpania zgłosiła Komisji środek dotyczący pomocy państwa, jakiej zamierza udzielić przedsiębiorstwu Industria de Turbo Propulsores.

W piśmie z dnia 13 czerwca 2007 r. przedsiębiorstwo Rolls-Royce (zwane dalej „RR”), które w decyzji w sprawie wszczęcia postępowania zostało wskazane jako potencjalny beneficjent pomocy pośredniej, przed­ stawiło swoje uwagi.

(2)

Pismem z dnia 21 marca 2007 r. Komisja powiadomiła Hiszpanię o swojej decyzji w sprawie wszczęcia postępo­ wania przewidzianego w art. 88 ust. 2 Traktat w związku ze zgłoszonym środkiem.

(7)

W piśmie z dnia 19 czerwca 2007 r. Komisja przesłała te uwagi do Hiszpanii, która przedstawiła swój komentarz dnia 12 lipca 2007 r.

(1) Dz.U. C 108 z 12.5.2007, s. 18.

(2) Zob. przypis nr 1.

L 66/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

11.3.2009

(8)

Komisja wystąpiła do stron z wnioskiem o udzielenie informacji dodatkowych odnośnie do przedmiotowej sprawy w pismach przesłanych dnia 19 grudnia 2007 r., odpowiednio do Hiszpanii, ITP i RR.

(19)

(9)

ITP odpowiedziała pismem z dnia 25 lutego 2008 r.

ITP jest producentem silników dla sektora lotniczego. Działalność przedsiębiorstwa skupia się na projekto­ waniu, pracach badawczo-rozwojowych, wytwarzaniu, montażu i testowaniu silników lotniczych oraz turbin gazowych. Założone w 1991 r. przedsiębiorstwo uczest­ niczyło w opracowywaniu silników dla sektora wojsko­ wego, takich jak EJ200 dla Eurofighter Typhoon, oraz dla sektora cywilnego, takich jak Trent 500 i Trent 900. Otrzymało ono pomoc na realizację tych dwóch ostat­ nich programów (3).

(10)

Władze hiszpańskie odpowiedziały pismem z dnia 29 lutego 2008 r.

(20)

(11)

RR odpowiedział pismem z dnia 5 marca 2008 r.

(12)

Dnia 12 marca 2008 r. Komisja przesłała do Hiszpanii informacje otrzymane od ITP i RR. Władze hiszpańskie przedstawiły swoje uwagi dnia 9 kwietnia 2008 r.

(21)

Zgłoszony środek zakłada udzielenie pomocy na prowa­ dzenie prac badawczo-rozwojowych („B + R”) przez ITP w związku z pracami nad silnikiem Trent 1000. Oprócz silnika Trent 1000 samolot B787 będzie wyposażony w inny silnik, oznaczony nazwą GenX i opracowywany przez General Electric wraz z innymi partnerami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 66 POZ 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L66 - 1 z 200911.3.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 187/2009 z dnia 10 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.