Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi (1)

Data ogłoszenia:2009-03-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 14

Strona 1 z 6
L 67/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.3.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

W odniesieniu do wszelkich dostarczanych danych Komisja (Eurostat) i odpowiednie organy krajowe przekazują konieczne metadane w formie elektronicznej zgodnie ze standardami Europejskiego Systemu Statystycznego oraz zgodnie ze struk­ turą określoną w najnowszej wersji opracowanego przez Euro­ stat Podręcznika zaleceń dotyczącego rejestrów przedsiębiorstw, dostępnego w Komisji (Eurostacie).

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statys­ tycznych i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 (1), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

Artykuł 2 Środki poufności 1. Dane przekazane Komisji (Eurostatowi) przez odpo­ wiednie organy krajowe bądź otrzymane przez Komisję (Euro­ stat) z innych źródeł są przechowywane we wspólnotowym rejestrze wielonarodowych grup przedsiębiorstw i ich jednostek składowych (dalej zwanym „rejestrem EuroGroups”).

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W rozporządzeniu (WE) nr 177/2008 ustanowiono nowe wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw wyłącznie do celów statystycznych w celu zapewnienia zharmonizowanych ram dla rozwoju rejestrów przedsię­ biorstw.

(2)

Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 177/2008 konieczne jest ustalenie formatu, środków bezpieczeń­ stwa i poufności oraz procedury przekazywania danych dotyczących poszczególnych jednostek do Komisji (Euro­ statu), a także przekazywania danych dotyczących wielo­ narodowych grup przedsiębiorstw odpowiednim organom krajowym.

2. Przy przekazywaniu danych Komisji (Eurostatowi) zgodnie z art. 11 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 177/2008 odpowiednie organy krajowe oznaczają dane, które są poufne zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

(3)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Programu Statystycznego usta­ nowionego decyzją Rady 89/382/EWG, Euratom (2),

3. W celu zapewnienia spójnego zapisu danych Komisja (Eurostat) przekazuje odpowiednim organom krajowym państw członkowskich innych niż kraj przedstawiający dane, wyłącznie w celach statystycznych, cechy określone w części B załącznika, w tym oznaczenia poufności, dotyczące wielonarodowych grup przedsiębiorstw i ich jednostek składowych, w przypadkach gdy przynajmniej jedna jednostka grupy mieści się na terytorium danego państwa członkowskiego.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 3 Środki bezpieczeństwa

Artykuł 1 Format Komisja (Eurostat) i odpowiednie organy krajowe przekazują dane, o których mowa w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 177/2008, w formacie określonym w części A załącznika do niniejszego rozporządzenia.

(1) Dz.U. L 61 z 5.3.2008, s. 6. (2) Dz.U. L 181 z 28.6.1989, s. 47.

Komisja (Eurostat) i odpowiednie organy krajowe przechowują dane oznaczone przez organy krajowe jako poufne zgodnie z art. 2 ust. 2 w bezpiecznym miejscu, do którego dostęp jest ograniczony i kontrolowany. Odpowiednie organy krajowe przekazują Komisji (Eurostatowi) na jej wniosek informacje o środkach bezpieczeństwa stosowanych w danym państwie członkowskim. Komisja (Eurostat) przekazuje te informacje pozostałym państwom członkowskim. Analogicznie Komisja (Eurostat) przekazuje organom krajowym informacje o stosowanych przez siebie środkach bezpieczeństwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 95 z 200912.3.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (  Dz.U. L 46 z 17.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 02, s. 514)

 • Dz. U. L67 - 93 z 200912.3.2009

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 5/2008/SC z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje Stałego Komitetu nr 5/2004/SC i nr 1/2007/SC ustanawiające zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

 • Dz. U. L67 - 88 z 200912.3.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/181/WPZiB z dnia 11 marca 2009 r. dotyczące mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla Bośni i Hercegowiny

 • Dz. U. L67 - 85 z 200912.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 12312-9:2005 „Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 9: Urządzenia do ładowania kontenerów/palet” zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1551) (1)

 • Dz. U. L67 - 50 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2009 z dnia 11 marca 2009 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz biodiesla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L67 - 22 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 193/2009 z dnia 11 marca 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz biodiesla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L67 - 9 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2009 z dnia 11 marca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do dnia 6 marca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L67 - 7 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2009 z dnia 11 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L67 - 5 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 189/2009 z dnia 9 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

 • Dz. U. L67 - 1 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 188/2009 z dnia 9 marca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.