Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 193/2009 z dnia 11 marca 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz biodiesla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

Data ogłoszenia:2009-03-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 22

Strona 1 z 25
L 67/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.3.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 193/2009 z dnia 11 marca 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz biodiesla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podsta­ wowe”), w szczególności jego art. 7,

Komisja oficjalnie zawiadomiła producentów eksportują­ cych w USA, importerów, dostawców, użytkowników i zainteresowane stowarzyszenia, władze USA, wnoszą­ cych skargę producentów wspólnotowych oraz innych zainteresowanych producentów wspólnotowych, o wszczęciu postępowania. Zainteresowanym stronom dano możliwość przedstawienia uwag na piśmie oraz zgłoszenia wniosku o przesłuchanie w terminie określo­ nym w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania. Wszystkie strony, które wystąpiły z wnioskiem o przesłuchanie oraz wykazały szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane, uzyskały taką możliwość. 1.1. Kontrola wyrywkowa producentów eksportują­ cych w USA

po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Ze względu na dużą liczbę producentów eksportujących w USA w zawiadomieniu o wszczęciu postępowania przewidziano kontrole wyrywkowe w celu stwierdzenia dumpingu, zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. Aby Komisja mogła ustalić, czy potrzebne są kontrole wyrywkowe, i w razie potrzeby dokonać doboru próby, producentów eksportujących w USA wezwano do zgło­ szenia się w ciągu 15 dni od daty wszczęcia dochodzenia oraz do podania podstawowych informacji dotyczących wielkości sprzedaży eksportowej i krajowej, dokładnego opisania ich działalności w zakresie produkcji, mieszania i handlu biodieslem oraz podania nazw i zakresu działal­ ności wszystkich przedsiębiorstw z nimi powiązanych uczestniczących w produkcji i mieszaniu produktu obję­ tego postępowaniem oraz handlu nim w okresie objętym dochodzeniem, tj. od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r. („OD”), jak również określono w motywie 1.4. poniżej. O wyrażenie opinii w kwestii doboru reprezentatywnej próby zwrócono się także do władz USA i Krajowej Rady Biodiesla (amerykańskiego zrzeszenia producentów). 1.1.1. Wstępny wybór współpracujących producentów ekspor­ tujących w USA

1. PROCEDURA

(1)

(6)

Dnia 13 czerwca 2008 r. Komisja ogłosiła w zawiadomieniu („zawiadomienie o wszczęciu”) opubli­ kowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2) wszczęcie postępowania antydumpingowego („docho­ dzenie AD” lub „dochodzenie”) w odniesieniu do przy­ wozu do Wspólnoty biodiesla pochodzącego ze Stanów Zjednoczonych Ameryki („USA” lub „kraj, którego dotyczy postępowanie”).

(2)

W tym samym dniu Komisja ogłosiła w zawiadomieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europej­ skiej (3) wszczęcie postępowania antysubsydyjnego w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty biodiesla pochodzącego z USA oraz wszczęła odrębne docho­ dzenie („postępowanie AS”).

(7)

(3)

Dochodzenie AD zostało wszczęte po złożeniu skargi w dniu 29 kwietnia 2008 r. przez Europejską Radę Biodiesla („skarżący”) w imieniu producentów reprezen­ tujących większą część, w tym przypadku ponad 25 %, łącznej wspólnotowej produkcji biodiesla. Wspomniana skarga zawierała dowody prima facie wskazujące na dumping wymienionego produktu i wynikającą z niego istotną szkodę, które uznano za wystarczające do wszczęcia dochodzenia AD.

(8)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. (2) Dz.U. C 147 z 13.6.2008, s. 5. (3) Dz.U. C 147 z 13.6.2008, s. 10.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 95 z 200912.3.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (  Dz.U. L 46 z 17.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 02, s. 514)

 • Dz. U. L67 - 93 z 200912.3.2009

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 5/2008/SC z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje Stałego Komitetu nr 5/2004/SC i nr 1/2007/SC ustanawiające zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

 • Dz. U. L67 - 88 z 200912.3.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/181/WPZiB z dnia 11 marca 2009 r. dotyczące mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla Bośni i Hercegowiny

 • Dz. U. L67 - 85 z 200912.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 12312-9:2005 „Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 9: Urządzenia do ładowania kontenerów/palet” zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1551) (1)

 • Dz. U. L67 - 50 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2009 z dnia 11 marca 2009 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz biodiesla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L67 - 14 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi (1)

 • Dz. U. L67 - 9 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2009 z dnia 11 marca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do dnia 6 marca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L67 - 7 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2009 z dnia 11 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L67 - 5 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 189/2009 z dnia 9 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

 • Dz. U. L67 - 1 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 188/2009 z dnia 9 marca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.