Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 85

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 12312-9:2005 „Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 9: Urządzenia do ładowania kontenerów/palet” zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1551) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 85

Strona 1 z 2
12.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/85

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 12312-9:2005 „Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 9: Urządzenia do ładowania kontenerów/palet” zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1551)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/180/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. w sprawie zbliżenia ustawo­ dawstw państw członkowskich odnoszących się do maszyn (1), w szczególności jej art. 6 ust. 1, uwzględniając opinię Stałego Komitetu powołanego na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4) (3)

(CEN) dnia 21 marca 2005 r., do której odniesienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Euro­ pejskiej (3). Jednym z głównych zagrożeń związanych z lotniskowymi urządzeniami do ładowania kontenerów i palet jest ryzyko upadku z podwyższonego stanowiska sterowania i z innych stanowisk, do których operatorzy urządzeń mają dostęp podczas obsługiwania drzwi ładunkowych i manipulowania ładunkami. Środki zabez­ pieczające przed tym ryzykiem muszą być skuteczne, a jednocześnie muszą uwzględniać kształt statków powietrznych i nie pozwalać na ich uszkodzenie. Po zbadaniu normy EN 12312-9:2005 Komisja ustaliła, że norma ta nie spełnia określonego w pkt 1.5.15 załącz­ nika I do dyrektywy 98/37/WE zasadniczego wymogu w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dotyczą­ cego ryzyka związanego z poślizgnięciem się, potknię­ ciem lub upadkiem, w związku z określonym w tymże załączniku w pkt 1.1.2 lit. b) zasadniczym wymogiem w zakresie ochrony zdrowia dotyczącym zasad bezpie­ czeństwa kompleksowego. W szczególności pkt 5.6 tejże normy „Zgniatanie, ścinanie i spadanie” nie zawiera wyszczególnienia sposobów wyboru, projektowania, rozmieszczenia i budowy środków, które należy stosować w celu zabezpieczenia przed upadkiem z urządzeń do ładowania kontenerów i palet, lecz jedynie nawiązuje do ogólnych warunków normy EN 19151:2001 „Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania ogólne – Część 1: Podstawowe wymagania bezpieczeństwa”, opisujących różne typy zabezpieczeń, które mogą być stosowane.

W przypadku gdy norma krajowa stanowiąca transpo­ zycję normy zharmonizowanej, do której odniesienie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Euro­ pejskiej, obejmuje jeden lub więcej zasadniczych wymogów w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa określonych w załączniku I dyrektywy 98/37/WE, maszynę zbudowaną zgodnie z tą normą uważa się za spełniającą odnośne zasadnicze wymogi. Na mocy art. 6 ust. 1 dyrektywy 98/37/WE Francja wniosła formalny sprzeciw dotyczący normy EN 12312-9:2005 „Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegó­ łowe – Część 9: Urządzenia do ładowania kontenerów/­ palet”, przyjętej przez Europejski Komitet Normalizacyjny

(2)

(1) Dz.U. L 207 z 23.7.1998, s. 1. (2) Dz.U. L 204 z 21.7.1998, s. 37.

(3) Dz.U. C 336 z 31.12.2005, s. 12.

L 67/86

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.3.2009

(5)

W interesie bezpieczeństwa i pewności prawnej jest zatem, aby publikacji odniesienia do normy EN 123129:2005 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej towarzy­ szyło odpowiednie ostrzeżenie. Państwa członkowskie powinny dodać identyczne ostrze­ żenie, publikując odniesienie do swoich norm krajowych stanowiących transpozycję normy EN 12312-9:2005,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 85 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 95 z 200912.3.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (  Dz.U. L 46 z 17.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 02, s. 514)

 • Dz. U. L67 - 93 z 200912.3.2009

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 5/2008/SC z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje Stałego Komitetu nr 5/2004/SC i nr 1/2007/SC ustanawiające zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

 • Dz. U. L67 - 88 z 200912.3.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/181/WPZiB z dnia 11 marca 2009 r. dotyczące mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla Bośni i Hercegowiny

 • Dz. U. L67 - 50 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2009 z dnia 11 marca 2009 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz biodiesla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L67 - 22 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 193/2009 z dnia 11 marca 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz biodiesla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L67 - 14 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi (1)

 • Dz. U. L67 - 9 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2009 z dnia 11 marca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do dnia 6 marca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L67 - 7 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2009 z dnia 11 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L67 - 5 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 189/2009 z dnia 9 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

 • Dz. U. L67 - 1 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 188/2009 z dnia 9 marca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.