Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 88

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2009/181/WPZiB z dnia 11 marca 2009 r. dotyczące mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla Bośni i Hercegowiny

Data ogłoszenia:2009-03-12


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 88

Strona 1 z 3
L 67/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

12.3.2009

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2009/181/WPZiB z dnia 11 marca 2009 r. dotyczące mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej dla Bośni i Hercegowiny

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

Sekretarz Generalny Rady/Wysoki Przedstawiciel (SG/WP) zalecił mianować pana Valentina INZKO na nowego SPUE w Bośni i Hercegowinie.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2,

(6)

Wykonywanie mandatu SPUE powinno być koordyno­ wane z Komisją, aby zapewnić spójność z pozostałymi właściwymi działaniami objętymi kompetencją Wspól­ noty.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

SPUE będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, która może ulec pogorszeniu i zaszkodzić celom wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu,

(1)

W dniu 18 czerwca 2007 r. Rada przyjęła decyzję 2007/427/WPZiB (1) w sprawie mianowania pana Miro­ slava LAJČAKA na Specjalnego Przedstawiciela Unii Euro­ pejskiej (SPUE) w Bośni i Hercegowinie.

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1

(2)

W dniu 18 lutego 2008 r. Rada przyjęła wspólne dzia­ łanie 2008/130/WPZiB (2) przedłużające mandat SPUE do dnia 28 lutego 2009 r.

Specjalny Przedstawiciel Unii Europejskiej Pan Valentin INZKO zostaje niniejszym mianowany na Specjal­ nego Przedstawiciela Unii Europejskiej (SPUE) w Bośni i Hercegowinie (BiH) na okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r.

(3)

Na podstawie przeglądu wspólnego działania 2008/130/WPZiB mandat SPUE powinien zostać przed­ łużony o kolejne 12 miesięcy.

Artykuł 2 Cele polityki Mandat SPUE opiera się na celach polityki Unii Europejskiej w BiH. Cele te koncentrują się wokół stałego postępu we wpro­ wadzaniu w życie Ogólnej umowy ramowej na rzecz pokoju (GFAP) w BiH zgodnie z planem wprowadzania misji realizo­ wanym przez Biuro Wysokiego Przedstawiciela oraz wokół stałego postępu w procesie stabilizacji i stowarzyszenia w celu sprawienia, aby BiH była państwem stabilnym, sprawnie funk­ cjonującym, pokojowym i wieloetnicznym, utrzymującym przy­ jazne stosunki sąsiedzkie i pozostającym nieodwracalnie na drodze prowadzącej do członkostwa w UE.

(4)

Pismem z dnia 26 stycznia 2009 r. pan LAJČAK złożył swoją rezygnację. Należy w związku z tym mianować nowego SPUE na okres od dnia 1 marca 2009 r. do dnia 28 lutego 2010 r.

(1) Dz.U. L 159 z 20.6.2007, s. 63. (2) Dz.U. L 43 z 19.2.2008, s. 22.

12.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 67/89

Artykuł 3 Mandat Dla osiągnięcia celów polityki UE w BiH mandat SPUE obej­ muje:

dzanie Sekretarzowi Generalnemu/Wysokiemu Przedstawi­ cielowi (SG/WP) i Komisji;

a) doradztwo UE w procesie politycznym i jego ułatwianie;

h) zapewnianie szefowi misji EUPM wskazówek politycznych dotyczących sytuacji na miejscu. SPUE i dowódca operacji cywilnej będą stosownie do potrzeb konsultować się ze sobą;

b) propagowanie ogólnej koordynacji politycznej UE oraz udział we wzmocnieniu wewnętrznej koordynacji i spójności działań UE w BiH, między innymi poprzez dostarczanie informacji szefom misji UE, uczestnictwo w regularnych spotkaniach lub wysyłanie na nie przedsta­ wiciela, przewodniczenie grupie koordynującej złożonej ze wszystkich obecnych w terenie podmiotów UE w celu koor­ dynowania aspektów wykonawczych działania UE, a także poprzez udzielanie tym podmiotom wskazówek dotyczą­ cych stosunków z władzami BiH;

i)

wspieranie przygotowania i wykonania restrukturyzacji policji w ramach szerszego podejścia społeczności między­ narodowej oraz władz BiH do praworządności, z wykorzystaniem zapewnianej przez EUPM policyjnej tech­ nicznej wiedzy fachowej i pomocy w tym zakresie;

j)

zapewnianie wsparcia dla wzmocnionych i skuteczniejszych kontaktów wymiaru sprawiedliwości BiH w sprawach karnych z policją, prowadzonych w ścisłej współpracy z EUPM;

c) wspieranie ogólnej koordynacji UE oraz udzielanie na miejscu wskazówek politycznych w zakresie starań UE w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej, bez uszczerbku dla wiodącej roli Misji Policyjnej Unii Europej­ skiej (EUPM) koordynującej policyjne aspekty tych starań, a także bez uszczerbku dla wojskowej struktury dowo­ dzenia ALTHEA (EUFOR);

k) prowadzenie konsultacji z szefem EUPM przed podjęciem działań politycznych mogących mieć wpływ na sytuację policji oraz sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa;

l) d) oferowanie dowódcy sił UE, bez uszczerbku dla wojskowej struktury dowodzenia, wskazówek politycznych dotyczą­ cych kwestii wojskowych o lokalnym wymiarze poli­ tycznym, w szczególności dotyczących delikatnych operacji, stosunków z władzami lokalnymi oraz z lokalnymi mediami;

w razie potrzeby zapewnienie doradztwa SG/WP oraz Komisji, a także uczestnictwo w wymaganej koordynacji lokalnej, w odniesieniu do działań na mocy tytułu VI Trak­ tatu, w tym Europolu, oraz powiązanych działań wspólno­ towych;

e) konsultacje z dowódcą sił UE przed podjęciem działań poli­ tycznych mogących mieć wpływ na sytuację w dziedzinie bezpieczeństwa;

m) stałe udzielanie konsultacji w sprawie priorytetów dotyczą­ cych przedakcesyjnych instrumentów pomocy, mając na uwadze spójność i możliwości wspólnego działania;

f)

zapewnianie konsekwencji i spójności działań UE wobec opinii publicznej. Rzecznik SPUE jest głównym punktem kontaktowym UE dla środków masowego przekazu w BiH w zakresie zagadnień związanych ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa/europejską polityką bezpie­ czeństwa i obrony (WPZiB/EPBiO);

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 67 POZ 88 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L67 - 95 z 200912.3.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Rady 96/96/WE z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (  Dz.U. L 46 z 17.2.1997) (Polskie wydanie specjalne, rozdział 07, tom 02, s. 514)

 • Dz. U. L67 - 93 z 200912.3.2009

  Decyzja Stałego Komitetu Państw EFTA nr 5/2008/SC z dnia 4 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzje Stałego Komitetu nr 5/2004/SC i nr 1/2007/SC ustanawiające zasadę podziału kosztów w przypadku mechanizmu finansowego EOG

 • Dz. U. L67 - 85 z 200912.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie publikacji z zastrzeżeniem odniesienia do normy EN 12312-9:2005 „Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych – Wymagania szczegółowe – Część 9: Urządzenia do ładowania kontenerów/palet” zgodnie z dyrektywą 98/37/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1551) (1)

 • Dz. U. L67 - 50 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2009 z dnia 11 marca 2009 r. nakładające tymczasowe cło wyrównawcze na przywóz biodiesla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L67 - 22 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 193/2009 z dnia 11 marca 2009 r. nakładające tymczasowe cło antydumpingowe na przywóz biodiesla ze Stanów Zjednoczonych Ameryki

 • Dz. U. L67 - 14 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych w zakresie wymiany danych poufnych pomiędzy Komisją (Eurostatem) a państwami członkowskimi (1)

 • Dz. U. L67 - 9 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2009 z dnia 11 marca 2009 r. ustalające współczynnik przydziału dotyczący wydawania pozwoleń na przywóz, o które złożono wnioski w okresie od dnia 2 do dnia 6 marca 2009 r., w odniesieniu do produktów cukrowniczych w ramach kontyngentów taryfowych i umów preferencyjnych

 • Dz. U. L67 - 7 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2009 z dnia 11 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L67 - 5 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 189/2009 z dnia 9 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1425/2006 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Tajlandii oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych worków i toreb plastikowych pochodzących z Malezji

 • Dz. U. L67 - 1 z 200912.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 188/2009 z dnia 9 marca 2009 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych względem przywozu ręcznych wózków paletowych oraz ich zasadniczych części, pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.