Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 73 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 154/07/COL z dnia 3 maja 2007 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

Data ogłoszenia:2009-03-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 73 POZ 23

Strona 1 z 5
19.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 73/23

IV

(Inne akty)

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

URZĄD NADZORU EFTA

DECYZJA URZĘDU NADZORU EFTA NR 154/07/COL z dnia 3 maja 2007 r. zmieniająca po raz sześćdziesiąty trzeci zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa

URZĄD NADZORU EFTA (1), UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (2), w szczególności jego art. 61–63 oraz Protokół 26, UWZGLĘDNIAJĄC Porozumienie pomiędzy Państwami EFTA MAJĄC NA UWADZE, że rozdział 9 Wytycznych w sprawie pomocy państwa, Publikacja decyzji, stał się nieaktualny z powodu zmiany Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale (5), MAJĄC NA UWADZE, że z powodu przyjęcia przez Urząd decyzji

w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawied­ liwości (3), w szczególności jego art. 24 i art. 5 ust. 2 lit. b),

MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 24 Porozumienia o Nadzorze i Trybunale Urząd nadaje moc prawną postanowie­ niom Porozumienia EOG dotyczącym pomocy państwa, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z art. 5 ust. 2 lit. b) Porozu­ mienia o Nadzorze i Trybunale Urząd wydaje zawiadomienia oraz wskazówki w kwestiach objętych Porozumieniem EOG, jeżeli Porozumienie to lub Porozumienie o Nadzorze i Trybunale jasno tak stanowi lub jeśli Urząd uznaje to za konieczne,

nr 195/04/COL (6) następujące proceduralne wytyczne w sprawie pomocy państwa stały się nieaktualne dla celów oceny istniejącej pomocy i planów udzielania nowej pomocy: — rozdział 11 Wytycznych w sprawie pomocy państwa, Kryteria stosowania przyspieszonego postępowania zatwier­ dzającego, — rozdział 13 Wytycznych w sprawie pomocy państwa, Zasady mające zastosowanie do przypadków kumulacji pomocy na różne cele,

— załącznik I do Wytycznych w sprawie pomocy państwa, Lista kontrolna dotycząca informacji, jakie mają być zawarte w zgłoszeniach pomocy państwa do Urzędu Nadzoru EFTA (7), — załącznik II do Wytycznych w sprawie pomocy państwa, Zgłoszenie dotyczące wykorzystania przyspieszonego postę­ powania zatwierdzającego, — załącznik III do Wytycznych w sprawie pomocy państwa, Wzór szczegółowego sprawozdania rocznego,

(5) Porozumienie między Państwami EFTA zmieniające Protokół 3, podpisane dnia 10 grudnia 2001 r. (data wejścia w życie: 28 sierpnia 2003 r.). (6) Decyzja nr 195/04/COL z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie prze­ pisów wykonawczych, o których mowa w art. 27 w części II Protokołu 3 do Porozumienia pomiędzy Państwami EFTA w sprawie ustanowienia Urzędu Nadzoru i Trybunału Sprawiedli­ wości (Dz.U. L 139 z 25.5.2006, s. 37). (7) Z wyjątkiem sekcji III, która zawiera formularz skargi.

PRZYWOŁUJĄC

zasady proceduralne i merytoryczne w dziedzinie pomocy państwa przyjęte przez Urząd dnia 19 stycznia 1994 r. (4),

Zwany dalej Urzędem. Zwane dalej Porozumieniem EOG. Zwane dalej Porozumieniem o Nadzorze i Trybunale. Wytyczne w sprawie zastosowania i interpretacji art. 61–62 Poro­ zumienia EOG i art. 1 Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale, przyjęte i wydane przez Urząd Nadzoru EFTA dnia 19 stycznia 1994 r., opublikowane w Dz.U. L 231 z 3.9.1994, s. 1 i w Suplemencie EOG nr 32 z 3.9.1994 r. Wytyczne zostały ostatnio zmienione dnia 7 lutego 2007 r. decyzją nr 14/07/COL, która nie została jeszcze opublikowana. Zwane są dalej Wytycznymi w sprawie pomocy państwa. Wytyczne w sprawie pomocy państwa są dostępne na stronie internetowej Urzędu.

(1) (2) (3) (4)

L 73/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.3.2009

— załącznik IV do Wytycznych w sprawie pomocy państwa, Wzór uproszczonego sprawozdania rocznego, — załącznik XIII do Wytycznych w sprawie pomocy państwa, Standardowy formularz zgłoszeniowy zgodny z wielosektorowymi zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy regionalnej na rzecz dużych projektów inwestycyj­ nych (1), — załącznik XIV do Wytycznych w sprawie pomocy państwa, Formularz zgłoszeniowy dotyczący indywidualnej pomocy na restrukturyzację, — załącznik XV do Wytycznych w sprawie pomocy państwa, Formularz zgłoszeniowy dotyczący pomocy w celu rato­ wania, — załącznik XVI do Wytycznych w sprawie pomocy państwa, Dodatkowe informacje, które zazwyczaj należy dostarczać przy zgłaszaniu pomocy państwa na cele związane z ochroną środowiska zgodnie z art. 1 ust. 3 Protokołu 3 do Porozumienia o Nadzorze i Trybunale,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 73 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L73 - 59 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 20/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 58 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 19/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik XXII (Prawo spółek) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 57 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 18/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 55 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 17/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik XX (Środowisko) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 53 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG NR 16/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik XIX (Ochrona konsumentów) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 52 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 15/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 50 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 14/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 49 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 13/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 47 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 12/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 46 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 11/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 45 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 10/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 44 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 9/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik VI (Zabezpieczenia społeczne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 42 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 8/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) i załącznik XIII (Transport) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 41 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 7/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 39 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 6/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 38 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 5/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 36 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 4/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 35 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 3/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 32 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 2/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 30 z 200919.3.2009

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 1/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L73 - 22 z 200919.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 18 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/185/WE w odniesieniu do warunków dotyczących zdrowia zwierząt w handlu trzodą chlewną pomiędzy państwami członkowskimi lub ich regionami wolnymi od choroby Aujeszkyego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1687) (1)

 • Dz. U. L73 - 20 z 200919.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/322/WE w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych w Bułgarii określonym materiałem kategorii 1 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1670) (1)

 • Dz. U. L73 - 19 z 200919.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie zawarcia Protokołu do Układu euro-śródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Królestwem Maroka, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L73 - 17 z 200919.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 215/2009 z dnia 18 marca 2009 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L73 - 12 z 200919.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 214/2009 z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1800/2004 w odniesieniu do warunków zezwolenia na stosowanie dodatku paszowego Cycostat 66G (1)

 • Dz. U. L73 - 5 z 200919.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2009 z dnia 18 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2160/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie (WE) nr 1003/2005 w odniesieniu do zwalczania i badań na obecność salmonelli w stadach hodowlanych gatunku Gallus gallus oraz indyków (1)

 • Dz. U. L73 - 4 z 200919.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 212/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni marca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz wieprzowiny, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1382/2007

 • Dz. U. L73 - 3 z 200919.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 211/2009 z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz kiełbasy i niektórych wyrobów mięsnych pochodzących ze Szwajcarii, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1399/2007

 • Dz. U. L73 - 1 z 200919.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 210/2009 z dnia 18 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.