Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 74 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 marca 2009 r. zobowiązująca państwa członkowskie do zagwarantowania, że produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu nie będą wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1723) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 74 POZ 32

Strona 1 z 3
L 74/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.3.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 marca 2009 r. zobowiązująca państwa członkowskie do zagwarantowania, że produkty zawierające biocyd fumaran dimetylu nie będą wprowadzane do obrotu ani udostępniane na rynku (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1723)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/251/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 13,

DMF najczęściej umieszczano w małych woreczkach umocowywanych wewnątrz mebli lub dodawanych do pudełek z obuwiem. Dzięki temu środek ten parował i impregnował produkt, chroniąc go przed pleśnią. W konsekwencji wpływał on jednak również na konsu­ mentów, którzy mieli kontakt z produktami. DMF prze­ nikał przez odzież do skóry konsumentów (2), powo­ dując bolesne kontaktowe zapalenie skóry z objawami w postaci swędzenia, podrażnienia, zaczerwienienia i oparzeń; w niektórych przypadkach zanotowano poważne problemy z oddychaniem. Zapalenie skóry okazało się szczególnie trudne do wyleczenia. Obecność DMF stanowi zatem poważne zagrożenie.

po konsultacji z państwami członkowskimi,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z art. 13 dyrektywy 2001/95/WE, jeżeli Komisja uzna, że niektóre produkty stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów, może ona, pod pewnymi warunkami, przyjąć decyzję zobowiązującą państwa członkowskie do przedsięwzięcia środków mają­ cych na celu w szczególności ograniczenie dostępności na rynku takich produktów lub uzależnienie ich dostęp­ ności od spełnienia szczególnych warunków.

(1)

Zgodnie z dyrektywą 2001/95/WE producenci są zobo­ wiązani do wprowadzania do obrotu wyłącznie produktów bezpiecznych dla konsumentów.

(6)

(2)

Ustalono, że meble i obuwie dostępne na rynku w niektórych państwach członkowskich spowodowały uszczerbek na zdrowiu u konsumentów we Francji, Polsce, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie.

(3)

Badania kliniczne wykazały, że uszczerbek na zdrowiu został spowodowany przez substancję chemiczną fumaran dimetylu (DMF), biocyd zapobiegający rozwo­ jowi pleśni mogącej pogarszać jakość skórzanych mebli lub obuwia podczas przechowywania lub transportu w wilgotnym otoczeniu.

Decyzja taka może być przyjęta, jeżeli: a) państwa człon­ kowskie znacznie się różnią pod względem przyjętego lub planowanego podejścia w odniesieniu do danego zagrożenia; b) nie można, ze względu na istotę kwestii bezpieczeństwa danego produktu, rozwiązać sprawy zagrożenia w sposób właściwy dla stopnia pilności danego przypadku zgodnie z procedurami ustanowio­ nymi na mocy szczegółowego prawodawstwa Wspól­ noty, które mają zastosowanie w odniesieniu do danego produktu; oraz c) jedynym sposobem na skuteczne wyeli­ minowanie zagrożenia jest przyjęcie właściwych środków, mających zastosowanie na szczeblu Wspólnoty, w celu zapewnienia konsekwentnego i wysokiego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsu­ mentów oraz prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2002, s. 4.

(2) Williams, JDL, et al (2008), „An outbreak of furniture dermatitis in the U.K”, British Journal of Dermatology 159, s. 233–234.

20.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 74/33

(7)

Badanie kliniczne na ludziach (1) (testy skórne), przepro­ wadzone przy użyciu skórzanych mebli i plastrów nasą­ czonych czystym DMF, wykazało silne reakcje, w najpoważniejszym przypadku nawet przy stężeniu wynoszącym jedynie 1 mg/kg.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 74 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L74 - 35 z 200920.3.2009

  Sprostowanie do decyzji Rady z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Włoch (  Dz.U. L 72 z 18.3.2009)

 • Dz. U. L74 - 31 z 200920.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie mianowania trzech członków Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką

 • Dz. U. L74 - 30 z 200920.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie mianowania przewodniczącego Europejskiej Rady Konsultacyjnej ds. Zarządzania Statystyką

 • Dz. U. L74 - 29 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 238/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L74 - 26 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 237/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustalające stawki refundacji stosowane do mleka i produktów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L74 - 24 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 236/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L74 - 23 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 235/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L74 - 21 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 234/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L74 - 17 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 233/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustalające refundacje wywozowe w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L74 - 14 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 232/2009 z dnia 19 marca 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 jako dodatku paszowego dla bawołów mlecznych (posiadacz zezwolenia – Société Industrielle Lesaffre) (1)

 • Dz. U. L74 - 13 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 231/2009 z dnia 19 marca 2009 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do określenia stawki refundacji dla cukru w przypadku dostaw, o których mowa w art. 36 i 44 wymienionego rozporządzenia, realizowanych w okresie od dnia 1 do dnia 25 września 2008 r.

 • Dz. U. L74 - 12 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 230/2009 z dnia 19 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2005 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1786/2003 w sprawie wspólnej organizacji rynku suszu paszowego

 • Dz. U. L74 - 11 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 229/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Turcji, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1383/2007

 • Dz. U. L74 - 9 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 228/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego pochodzącego z Izraela, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1384/2007

 • Dz. U. L74 - 7 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 227/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2009 r. w ramach kontyngentu taryfowego na przywóz mięsa drobiowego, otwartego rozporządzeniem (WE) nr 1385/2007

 • Dz. U. L74 - 5 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 226/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 539/2007 na niektóre produkty w sektorze jaj i albumin jaj

 • Dz. U. L74 - 3 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 225/2009 z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz w odniesieniu do wniosków złożonych w ciągu pierwszych siedmiu dni miesiąca marca 2009 r. w ramach kontyngentów taryfowych na przywóz mięsa drobiowego, otwartych rozporządzeniem (WE) nr 533/2007

 • Dz. U. L74 - 1 z 200920.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 224/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.