Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 75 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2009 r. dotycząca odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1568) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 75 POZ 11

Strona 1 z 2
21.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/11

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 11 marca 2009 r. dotycząca odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1568)

(Jedynie teksty w językach angielskim, duńskim, estońskim, francuskim, greckim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim i słowackim są autentyczne) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/252/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (2)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiające wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statys­ tycznych i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 2186/93 (1), w szczególności jego art. 14,

Artykuł 14 rozporządzenia (WE) nr 177/2008 przewi­ duje, że w przypadku gdy rejestry przedsiębiorstw wyma­ gają znacznego dostosowania, Komisja może na wniosek państwa członkowskiego zezwolić na odstępstwo w okresie przejściowym trwającym nie dłużej niż do dnia 25 marca 2010 r. W odniesieniu do rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa, administracji publicznej i obrony, obowiązkowego zabezpieczenia społecznego oraz dodatkowych charakterystyk dotyczących grup przedsiębiorstw, Komisja może, na wniosek państw członkowskich, zezwolić na odstępstwo w okresie prze­ jściowym trwającym nie dłużej niż do dnia 25 marca 2013 r. Niektóre państwa członkowskie wystąpiły z wnioskiem o udzielenie takich odstępstw. Udzielenie tych odstępstw wydaje się zasadne, ponieważ wnioski państw członkowskich w tej sprawie opierają się na uzasadnionej potrzebie dalszego dostosowania krajo­ wych systemów statystycznych tych państw,

uwzględniając wnioski przedłożone przez Królestwo Belgii, Królestwo Danii, Republikę Federalną Niemiec, Republikę Estońską, Irlandię, Republikę Grecką, Republikę Francuską, Republikę Łotewską, Republikę Litewską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Republikę Malty, Królestwo Niderlandów, Repu­ blikę Austrii, Rzeczpospolitą Polską i Republikę Słowacką,

(3)

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 177/2008 ustanowiono nowe wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw wyłącznie do celów statystycznych, aby utrzymać rozwój rejestrów przedsiębiorstw w zharmonizowanych ramach.

Artykuł 1 Niniejszym wymienionym w załączniku państwom członkow­ skim przyznaje się odstępstwa na warunkach i w zakresie okre­ ślonym w załączniku, w celu umożliwienia im przystosowania krajowych systemów statystycznych do wymogów rozporządze­ nia (WE) nr 177/2008.

(1) Dz.U. L 61 z 5.3.2008, s. 6.

L 75/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.3.2009

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Repu­ bliki Estońskiej, Irlandii, Republiki Greckiej, Republiki Francuskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litew­ skiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, Republiki Austrii, Rzeczy­ pospolitej Polskiej i Republiki Słowackiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 11 marca 2009 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

21.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/13

ZAŁĄCZNIK PRZYZNANE ODSTĘPSTWA

Państwo członkowskie

Przyznane odstępstwo

Odstępstwo do dnia

Belgia

Cechy 4.1, 4.2a, 4.3–4.7 i 4.9 Cechy 1.8–1.12a, 1.13a, 3.12, 4.11, 4.12a i 4.13a

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 75 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 28 z 200921.3.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (  Dz.U. L 23 z 27.1.2009)

 • Dz. U. L75 - 24 z 200921.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach krajów związkowych Nadrenia Północna-Westfalia i Nadrenia-Palatynat (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1669)

 • Dz. U. L75 - 22 z 200921.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1668) (1)

 • Dz. U. L75 - 15 z 200921.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2009 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1945)

 • Dz. U. L75 - 8 z 200921.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 242/2009 z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L75 - 5 z 200921.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 241/2009 z dnia 20 marca 2009 r. wszczynające przegląd pod kątem „nowych eksporterów” rozporządzenia Rady (WE) nr 1911/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących między innymi z Rosji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L75 - 3 z 200921.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/2009 z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L75 - 1 z 200921.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2009 z dnia 20 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.