Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 75 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1668) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 75 POZ 22

Strona 1 z 2
L 75/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.3.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 20 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1668)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/254/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (2), w szczególności jej art. 10 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

W regionie po obu stronach granicy między Nadrenią Północną-Westfalią i Nadrenią-Palatynatem, który dotych­ czas był wolny od choroby, stwierdzono nowe przypadki klasycznego pomoru świń u świń zdziczałych. W związku z tym obszary te należy dodać do wykazu w załączniku do decyzji 2008/855/WE i powinny obowiązywać środki określone w tej decyzji. W celu zapewnienia przejrzystości prawodawstwa wspól­ notowego całą część wykazu ustanowionego w załączniku do decyzji 2008/855/WE, która dotyczy Niemiec, należy zastąpić treścią załącznika do niniejszej decyzji. Należy zatem 2008/855/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(6) (7)

Decyzja Komisji 2008/855/WE z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (3) ustanawia niektóre środki kontroli w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w państwach członkowskich lub ich regio­ nach, wyszczególnionych w załączniku do tej decyzji. Niemcy poinformowały Komisję o aktualnym rozwoju tej choroby u zdziczałych świń na niektórych obszarach krajów związkowych Nadrenia Północna-Westfalia i Nadrenia-Palatynat. Zgodnie z tą informacją na niektórych obszarach tych krajów związkowych zwalczono klasyczny pomór świń u zdziczałych świń. W związku z tym obszary, na których sytuacja uległa poprawie, należy wykreślić z wykazu w załączniku do decyzji 2008/855/WE, a środki określone w tej decyzji powinny przestać obowiązywać.

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Część załącznika do decyzji 2008/855/WE, która dotyczy Niemiec, zastępuje się tekstem załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 13. (2) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, s. 29. (3) Dz.U. L 302 z 13.11.2008, s. 19.

21.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/23

ZAŁĄCZNIK „1. Niemcy A. W kraju związkowym Nadrenia-Palatynat: a) w okręgu Ahrweiler: gminy Adenau i Altenahr; b) w okręgu Vulkaneifel: w gminie Obere Kyll miejscowości Birgel, Esch, Feusdorf i Jünkerath, w gminie Hille­ sheim miejscowości Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stroheich, Üxheim, Walsdorf i Wiesbaum, w gminie Daun miejscowość Dreis-Brück, w gminie Kelberg miejscowości Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath i Welcherath; c) okręgi Altenkirchen i Neuwied; d) w okręgu Westerwald: gminy Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wall­ merod i Westerburg, gmina Höhr-Grenzhausen na północ od autostrady A48, gmina Montabaur na północ od autostrady A3 oraz gmina Wirges na północ od autostrad A48 i A3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 75 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 28 z 200921.3.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (  Dz.U. L 23 z 27.1.2009)

 • Dz. U. L75 - 24 z 200921.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach krajów związkowych Nadrenia Północna-Westfalia i Nadrenia-Palatynat (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1669)

 • Dz. U. L75 - 15 z 200921.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2009 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1945)

 • Dz. U. L75 - 11 z 200921.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2009 r. dotycząca odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1568) (1)

 • Dz. U. L75 - 8 z 200921.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 242/2009 z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L75 - 5 z 200921.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 241/2009 z dnia 20 marca 2009 r. wszczynające przegląd pod kątem „nowych eksporterów” rozporządzenia Rady (WE) nr 1911/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących między innymi z Rosji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L75 - 3 z 200921.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/2009 z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L75 - 1 z 200921.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2009 z dnia 20 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.