Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 75 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/2009 z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2009-03-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 75 POZ 3

21.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 240/2009 z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1282/2006. Należy ustanowić, że zmienione przepisy nie mają zasto­ sowania w odniesieniu do pozwoleń, które już zostały wydane. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 170 i 171 w związku z art. 4,

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 1

(1)

Artykuł 16 oraz dodatek 2 do załącznika III do Umowy o partnerstwie gospodarczym pomiędzy państwami CARIFORUM a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (2), której zawarcie i początek tymczaso­ wego stosowania zostały zatwierdzone decyzją Rady 2008/805/WE (3), ustanawia kontyngent taryfowy na mleko w proszku przewidziany wcześniej w Protokole ustaleń między Wspólnotą Europejską a Republiką Domi­ nikańską w sprawie ochrony przywozu mleka w proszku w Republice Dominikańskiej (4), zatwierdzonym decyzją Rady 98/486/WE (5). Należy zatem odpowiednio zmienić art. 29 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 (6).

W rozporządzeniu (WE) nr 1282/2006 wprowadza się nastę­ pujące zmiany: 1) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W przypadku wywozu do Republiki Dominikańskiej mleka w proszku w ramach kontyngentu przewidzianego w dodatku 2 do zalącznika III do Umowy o partnerstwie gospodarczym pomiędzy państwami CARIFORUM a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (*), której zawarcie i początek tymczasowego stosowania zostały zatwierdzone decyzją Rady 2008/805/WE (**) wymagane jest przedstawienie właściwym organom Republiki Domini­ kańskiej poświadczonej kopii pozwolenia na wywóz wyda­ nego zgodnie z niniejszą sekcją oraz właściwie potwier­ dzonej kopii zgłoszenia wywozowego dotyczącego każdej przesyłki. ___________ (*) Dz.U. L 289 z 30.10.2008, s. 3. (**) Dz.U. L 289 z 30.10.2008, s. 1.”;

(2)

Artykuł 30 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 stanowi, że wnioskodawcy postulujący w ramach drugiej części kontyngentu muszą udowodnić, że prowadzili działalność handlową z państwami trze­ cimi. Okazało się, że warunek ten może być różnie inter­ pretowany. Należy zatem wyjaśnić go, wskazując, że działalność handlową z państwami trzecimi należy udowodnić poprzez przedstawienie odpowiednich doku­ mentów celnych.

(3)

Artykuł 30 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006 ustanawia zabezpieczenie w wysokości 15 EUR na 100 kg. Mając na uwadze harmonizację i uproszczenie należy dopasować je do ogólnego poziomu, określonego w art. 10 wymienionego rozporządzenia, który ma zastosowanie również do kontyngentów sera, o których mowa w rozdziale III sekcja 2 wymienionego rozporzą­ dzenia.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 299 289 289 218 218 234 z z z z z z 16.11.2007, s. 1. 30.10.2008, s. 3. 30.10.2008, s. 1. 6.8.1998, s. 46. 6.8.1998, s. 45. 29.8.2006, s. 4.

2) w art. 30 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: „Dowód prowadzenia działalności handlowej przewi­ dziany w lit. b) pierwszego akapitu przedstawiany jest wyłącznie w formie dokumentów celnych o dopuszczeniu do swobodnego obrotu, należycie poświadczonych przez organy celne i zawierających odniesienie do danego wnioskodawcy jako do odbiorcy lub w formie dokumentu celnego o wywozie należycie poświadczonego przez organy celne.”;

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

L 75/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.3.2009

b) w akapicie drugim ust. 3 lit. a) otrzymuje brzmienie:

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

„a) złożą zabezpieczenie zgodnie z art. 10;”.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do wniosków o wydanie pozwolenia składanych od dnia 1 kwietnia 2009 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 75 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 28 z 200921.3.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (  Dz.U. L 23 z 27.1.2009)

 • Dz. U. L75 - 24 z 200921.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach krajów związkowych Nadrenia Północna-Westfalia i Nadrenia-Palatynat (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1669)

 • Dz. U. L75 - 22 z 200921.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1668) (1)

 • Dz. U. L75 - 15 z 200921.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2009 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1945)

 • Dz. U. L75 - 11 z 200921.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2009 r. dotycząca odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1568) (1)

 • Dz. U. L75 - 8 z 200921.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 242/2009 z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L75 - 5 z 200921.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 241/2009 z dnia 20 marca 2009 r. wszczynające przegląd pod kątem „nowych eksporterów” rozporządzenia Rady (WE) nr 1911/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących między innymi z Rosji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L75 - 1 z 200921.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2009 z dnia 20 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.