Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 75 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 241/2009 z dnia 20 marca 2009 r. wszczynające przegląd pod kątem „nowych eksporterów” rozporządzenia Rady (WE) nr 1911/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących między innymi z Rosji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

Data ogłoszenia:2009-03-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 75 POZ 5

Strona 1 z 3
21.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 241/2009 z dnia 20 marca 2009 r. wszczynające przegląd pod kątem „nowych eksporterów” rozporządzenia Rady (WE) nr 1911/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących między innymi z Rosji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) (zwane dalej rozporządzeniem podstawowym), w szczególności jego art. 11 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

A. WNIOSEK O DOKONANIE PRZEGLĄDU (1)

Wnioskodawca twierdzi również, że rozpoczął wywóz produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty po upływie pierwotnego okresu objętego dochodzeniem.

E. PROCEDURA

(6)

Zainteresowani producenci wspólnotowi zostali poinfor­ mowani o powyższym wniosku i otrzymali możliwość wyrażenia opinii. Nie otrzymano jednak żadnych uwag. Po zbadaniu dostępnych dowodów Komisja doszła do wniosku, że istnieją wystarczające dowody usprawiedli­ wiające wszczęcie przeglądu pod kątem nowego ekspor­ tera na podstawie art. 11 ust. 4 rozporządzenia podsta­ wowego, w celu ustalenia indywidualnego marginesu dumpingu wnioskodawcy i, w przypadku stwierdzenia dumpingu, poziomu cła, którym powinien zostać obcią­ żony przywóz rozpatrywanego produktu do Wspólnoty przez wnioskodawcę. Jeżeli zostanie ustalone, że wnioskodawca spełnia wyma­ gania pozwalające na objęcie go indywidualną stawką celną, może okazać się konieczna zmiana stawki cła stosowanej obecnie w odniesieniu do przywozu produktu objętego postępowaniem przez przedsiębior­ stwa niewymienione indywidualnie w art. 1 ust. 2 rozpo­ rządzenia (WE) nr 1911/2006. a) Kwestionariusze W celu uzyskania informacji uznanych za niezbędne dla dochodzenia Komisja prześle wnioskodawcy kwes­ tionariusz. b) Gromadzenie informacji i prowadzenie przesłuchań Niniejszym wzywa się wszystkie zainteresowane strony do przedstawienia swoich opinii na piśmie oraz do dostarczenia potwierdzających dowodów. Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem że zwrócą się one z pisemnym wnioskiem wykazującym, że istnieją szczególne powody do ich przesłuchania. Zwraca się uwagę na fakt, że korzystanie z większości uprawnień proceduralnych określonych w rozporządzeniu podstawowym jest uzależnione od zgłoszenia się przez strony w okresie przewi­ dzianym w niniejszym rozporządzeniu.

(7)

Komisja otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu pod kątem nowego eksportera na mocy art. 11 ust. 4 rozpo­ rządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez Joint Stock Company Acron (wnioskodawca), producenta eksportującego w Rosji (państwo zainteresowane).

(8) B. PRODUKT

(2)

Produktem objętym przeglądem są mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amonia­ kalnym pochodzące z Rosji (produkt objęty postępowa­ niem), obecnie objęte kodami CN 3102 80 00.

C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI

(3)

Obowiązującymi obecnie środkami jest ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 1911/2006 (2), na podstawie którego przywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem pocho­ dzącego z Rosji i wyprodukowanego przez wniosko­ dawcę podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu w wysokości 20,11 EUR/t z wyjątkiem jednej wyraźnie wymienionej spółki podlegającej indywidualnej stawce celnej.

D. PODSTAWY DOKONANIA PRZEGLĄDU

(4)

Wnioskodawca twierdzi, że nie dokonywał wywozu do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem w okresie dochodzenia, na którym oparte zostały środki antydum­ pingowe, to znaczy w okresie od dnia 1 czerwca 1998 r. do dnia 31 maja 1999 r. (pierwotny okres dochodzenia), oraz że nie jest związany z jakimkolwiek producentem eksportującym produkt podlegający powyższym środkom antydumpingowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 75 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 28 z 200921.3.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (  Dz.U. L 23 z 27.1.2009)

 • Dz. U. L75 - 24 z 200921.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach krajów związkowych Nadrenia Północna-Westfalia i Nadrenia-Palatynat (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1669)

 • Dz. U. L75 - 22 z 200921.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1668) (1)

 • Dz. U. L75 - 15 z 200921.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2009 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1945)

 • Dz. U. L75 - 11 z 200921.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2009 r. dotycząca odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1568) (1)

 • Dz. U. L75 - 8 z 200921.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 242/2009 z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

 • Dz. U. L75 - 3 z 200921.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/2009 z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L75 - 1 z 200921.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2009 z dnia 20 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.