Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 75 POZ 8

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 242/2009 z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

Data ogłoszenia:2009-03-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 75 POZ 8

Strona 1 z 3
L 75/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.3.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 242/2009 z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1183/2005 wpro­ wadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko osobom naruszającym embargo na broń w odniesieniu do Demokratycznej Republiki Konga (1), w szczególności jego art. 9 ust. 1 lit. a), a także, mając na uwadze, co następuje:

(1)

żenie funduszy i środków ekonomicznych. W dniu 24 kwietnia 2008 r. Komitet usunął z wymienionego wykazu jedną osobę, zaś w dniu 3 marca 2009 r. podjął decyzję o umieszczeniu w wykazie czterech osób. Załącznik I powinien zatem zostać odpowiednio zmie­ niony.

(3)

W celu zapewnienia skuteczności środków przewidzia­ nych w niniejszym rozporządzeniu musi ono wejść w życie w trybie natychmiastowym,

Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 wymienia osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy objęte zamrożeniem funduszy i środków ekonomicznych zgodnie z rozporządzeniem. W dniach 7 listopada 2007 r., 26 listopada 2008 r. oraz 16 grudnia 2008 r. Komitet ds. Sankcji Rady Bezpieczeń­ stwa ONZ podjął decyzję o zmianie danych dotyczących 19 osób umieszczonych w wykazie osób, podmiotów i organów, względem których należy stosować zamro­

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Załącznik I do rozporządzenia (WE) nr 1183/2005 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli­ kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(2)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 marca 2009 r. W imieniu Komisji

Eneko LANDÁBURU

Dyrektor Generalny ds. Stosunków Zewnętrznych

(1) Dz.U. L 193 z 23.7.2005, s. 1.

21.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 75/9

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Wykaz osób fizycznych i prawnych, podmiotów i organów, o których mowa w art. 2 A. Osoby fizyczne (1) Frank Kakolele Bwambale (alias a) Frank Kakorere, b) Frank Kakorere Bwambale). Dalsze informacje: Od grudnia 2008 r. zamieszkały w Kinszasie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 10.11.2005. (2) Jérôme Kakwavu Bukande (alias a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme). Tytuł: generał. Obywatelstwo: kongijskie. Dalsze informacje: Od grudnia 2008 r. w siłach zbrojnych DR Konga (FARDC), stacjonujących w Kinszasie. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 10.11.2005. (3) Germain Katanga. Obywatelstwo: kongijskie. Dalsze informacje: W dniu 18.10.2007 r. przekazany przez rząd DR Konga Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu (MTK). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 10.11.2005. (4) Thomas Lubanga. Miejsce urodzenia: Ituri, Demokratyczna Republika Konga. Obywatelstwo: kongijskie. Dalsze informacje: W dniu 17.3.2006 r. przekazany przez władze kongijskie Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu. Data wyznaczenia, o której mowa w art. 5 ust. 1 lit. b): 10.11.2005. (5) Khawa Panga Mandro (alias a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves Andoul Karim, e) Chief Kahwa, f) Kawa, g) Mandro Panga Kahwa, h) Yves Khawa Panga Mandro). Data urodzenia: 20.8.1973. Miejsce urodzenia: Bunia, DR Konga. Obywatelstwo: kongijskie. Dalsze informacje: W październiku 2005 r. aresztowany przez władze kongijskie, uniewinniony decyzją Sądu Apelacyjnego w Kisangani, następnie przekazany władzom sądowym w Kinszasie w związku z nowymi zarzutami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 75 POZ 8 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L75 - 28 z 200921.3.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 77/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 314/2004 dotyczące niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe (  Dz.U. L 23 z 27.1.2009)

 • Dz. U. L75 - 24 z 200921.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2003/135/WE w odniesieniu do planów zwalczania klasycznego pomoru świń u zdziczałych świń i szczepień interwencyjnych zdziczałych świń przeciwko klasycznemu pomorowi świń na niektórych obszarach krajów związkowych Nadrenia Północna-Westfalia i Nadrenia-Palatynat (Niemcy) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1669)

 • Dz. U. L75 - 22 z 200921.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/855/WE w odniesieniu do środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do klasycznego pomoru świń w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1668) (1)

 • Dz. U. L75 - 15 z 200921.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 marca 2009 r. wyłączająca z finansowania wspólnotowego niektóre wydatki poniesione przez państwa członkowskie z tytułu Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) oraz Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1945)

 • Dz. U. L75 - 11 z 200921.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 11 marca 2009 r. dotycząca odstępstw od niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 177/2008 ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1568) (1)

 • Dz. U. L75 - 5 z 200921.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 241/2009 z dnia 20 marca 2009 r. wszczynające przegląd pod kątem „nowych eksporterów” rozporządzenia Rady (WE) nr 1911/2006 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz roztworów mocznika i azotanu amonu pochodzących między innymi z Rosji, uchylające cło w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddające ten przywóz wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L75 - 3 z 200921.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 240/2009 z dnia 20 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1282/2006 w odniesieniu do pozwoleń na wywóz i refundacji wywozowych do mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L75 - 1 z 200921.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 239/2009 z dnia 20 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.