Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 79 POZ 34

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie korygowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków w oparciu o stopę inflacji

Data ogłoszenia:2009-03-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 79 POZ 34

Strona 1 z 2
L 79/34

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.3.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 249/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie korygowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków w oparciu o stopę inflacji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

powinno wejść w życie w trybie pilnym i obowiązywać od tego dnia,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 z dnia 10 lutego 1995 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Euro­ pejskiej Agencji ds. Oceny Produktów Leczniczych (1), w szczególności jego art. 12, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 297/95 wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany: (i) w lit. a) wprowadza się następujące zmiany: — w akapicie pierwszym kwotę „242 600 EUR” zastępuje się kwotą „251 600 EUR”, — w akapicie drugim kwotę „24 300 EUR” zastę­ puje się kwotą „25 200 EUR”, — w akapicie trzecim kwotę „6 100 EUR” zastępuje się kwotą „6 300 EUR”; (ii) w lit. b) wprowadza się następujące zmiany: — w akapicie pierwszym kwotę „94 100 EUR” zastępuje się kwotą „97 600 EUR”, — w akapicie drugim kwotę „156 800 EUR” zastę­ puje się kwotą „162 600 EUR”, — w akapicie trzecim kwotę „9 400 EUR” zastępuje się kwotą „9 700 EUR”, — w akapicie czwartym kwotę „6 100 EUR” zastę­ puje się kwotą „6 300 EUR”; (iii) w lit. c) wprowadza się następujące zmiany:

W art. 67 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 726/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. ustanawiającego wspólnotowe procedury wyda­ wania pozwoleń dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych i nadzoru nad nimi oraz ustanawiającego Europejską Agencję Leków (2) prze­ widziano, że dochody Europejskiej Agencji Leków (zwanej dalej „Agencją”) składają się ze składki pocho­ dzącej ze Wspólnoty oraz opłat wnoszonych do Agencji przez przedsiębiorstwa. W rozporządzeniu (WE) nr 297/95 ustanowiono kategorie i poziomy takich opłat. W art. 12 rozporządzenia (WE) nr 297/95 przewidziano, że Komisja będzie dokonywać przeglądu opłat na rzecz Agencji i aktualizować je w oparciu o wysokość wskaź­ nika inflacji ze skutkiem od dnia 1 kwietnia każdego roku. Należy zatem zaktualizować te opłaty w oparciu o wysokość wskaźnika inflacji w 2008 r. Wskaźnik inflacji we Wspólnocie, opublikowany przez Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich (Eurostat), wynosił 3,7 % w 2008 r. Dla uproszczenia skorygowane poziomy opłat powinny zostać zaokrąglone do najbliższych 100 EUR. W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 297/95 powinno zostać odpowiednio zmienione. Ze względu na pewność prawną, niniejszego rozporzą­ dzenia nie stosuje się do ważnych wniosków będących w trakcie rozpatrywania w dniu 1 kwietnia 2009 r. Na mocy art. 12 rozporządzenia (WE) nr 297/95 aktu­ alizacji należy dokonać ze skutkiem od dnia 1 kwietnia 2009 r. Z tego względu niniejsze rozporządzenie

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

— w akapicie pierwszym kwotę „72 800 EUR” zastępuje się kwotą „75 500 EUR”, — w akapicie drugim kwoty „18 200 EUR do 54 600 EUR” zastępuje się kwotami „18 900 EUR do 56 600 EUR”, — w akapicie trzecim kwotę „6 100 EUR” zastępuje się kwotą „6 300 EUR”;

(7)

(1) Dz.U. L 35 z 15.2.1995, s. 1. (2) Dz.U. L 136 z 30.4.2004, s. 1.

25.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/35

b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany: (i) w lit. a) akapit pierwszy wprowadza się następujące zmiany: — kwotę „2 600 EUR” zastępuje się kwotą „2 700 EUR”, — kwotę „6 100 EUR” zastępuje się kwotą „6 300 EUR”; (ii) w lit.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 79 POZ 34 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L79 - 60 z 200925.3.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/294/WPZiB z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L79 - 49 z 200925.3.2009

  Wymiana listów między Unią Europejską a rządem Kenii w sprawie warunków i trybu przekazywania Kenii przez EUNAVFOR osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR) oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu

 • Dz. U. L79 - 47 z 200925.3.2009

  Decyzja Rady 2009/293/WPZiB z dnia 26 lutego 2009 r. dotycząca wymiany listów między Unią Europejską a rządem Kenii w sprawie warunków i trybu przekazywania Kenii przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR) osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez EUNAVFOR oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu

 • Dz. U. L79 - 44 z 200925.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. ustanawiająca warunki odstępstwa dla skrzyń i palet z tworzyw sztucznych w odniesieniu do poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1959) (1)

 • Dz. U. L79 - 42 z 200925.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2009 r. dotycząca irlandzkich projektów rozporządzeń w sprawie oznaczenia kraju pochodzenia mięsa drobiowego, wieprzowego i baraniego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1931) (1)

 • Dz. U. L79 - 39 z 200925.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L79 - 37 z 200925.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie pomocy wzajemnej

 • Dz. U. L79 - 7 z 200925.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie notyfikacji dotyczących uznawania organizacji producentów, ustalania cen oraz interwencji w zakresie organizacji wspólnego rynku produktów rybołówstwa i akwakultury (Przekształcenie)

 • Dz. U. L79 - 5 z 200925.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 247/2009 z dnia 24 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L79 - 1 z 200925.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 246/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy kompaniami żeglugi liniowej („konsorcja”) (Wersja skodyfikowana)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.