Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 79 POZ 49

Tytuł:

Wymiana listów między Unią Europejską a rządem Kenii w sprawie warunków i trybu przekazywania Kenii przez EUNAVFOR osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR) oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu

Data ogłoszenia:2009-03-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 79 POZ 49

Strona 1 z 7
25.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/49

TŁUMACZENIE

Wymiana listów między Unią Europejską a rządem Kenii w sprawie warunków i trybu przekazywania Kenii przez EUNAVFOR osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR) oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu A. List Unii Europejskiej Nairobi, dnia 6 marca 2009 r., godz. 10.15 Szanowny Panie, Nawiązując do mojego listu z dnia 14 listopada 2008 r. i Pańskiego listu z dnia 5 grudnia 2008 r., mam zaszczyt potwierdzić zamiar zawarcia przez Unię Europejską wymiany listów z rządem Kenii w celu określenia warunków i trybu przekazywania Kenii przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR) osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez EUNAVFOR oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim prze­ kazaniu. Niniejsza wymiana listów jest zawierana w ramach wspólnego działania Rady UE 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (operacja „Atalanta”). Wymiana listów nie wpływa na prawa i obowiązki uczestników na mocy umów międzynarodowych i innych aktów ustanawiających międzynarodowe trybunały i sądy oraz stosownych przepisów krajowych, i jest zawierana z pełnym poszanowaniem: — rezolucji Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (RB ONZ) 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) i rezolucji przyjętych w ich następstwie, — Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 roku (UNCLOS), w szczególności jej art. 100–107, — międzynarodowego prawa w dziedzinie praw człowieka, w tym Międzynarodowego paktu praw obywa­ telskich i politycznych z 1966 roku i Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania z 1984 roku. W związku z tym mam zaszczyt zaproponować postanowienia – przedstawione w załączniku do niniej­ szego listu – określające warunki i tryb przekazywania Kenii przez EUNAVFOR osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez EUNAVFOR oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu. Będę wdzięczny za potwierdzenie w imieniu rządu Kenii akceptacji tych postanowień. Niniejszy akt będzie stosowany tymczasowo od dnia jego podpisania i wejdzie w życie po zakończeniu przez każdego z uczestników jego procedur wewnętrznych. Akt ten będzie nadal skuteczny przez 6 miesięcy po przekazaniu przez jednego z uczestników drugiemu sygnatariuszowi pisemnego powiado­ mienia o decyzji o zakończeniu jego stosowania. Akt ten można zmieniać w drodze wzajemnych ustaleń między sygnatariuszami. Zakończenie stosowania niniejszego aktu nie wpłynie na żadne uprawnienia ani obowiązki wynikające z jego stosowania przed tym zakończeniem, w tym na uprawnienia osób przekazy­ wanych, dopóki są przetrzymywane lub ścigane na drodze sądowej w Kenii.

L 79/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.3.2009

Po zakończeniu operacji, określonej w załączniku do niniejszego listu, wszystkie uprawnienia przysługujące EUNAVFOR-owi, określone w załączniku, przysługują na mocy tego załącznika każdej osobie lub podmio­ towi wyznaczonym przez państwo sprawujące Prezydencję Rady UE. Wyznaczoną osobą lub podmiotem może być między innymi pracownik dyplomatyczny lub urzędnik konsularny tego państwa akredytowany w Kenii. Po zakończeniu operacji wszystkie powiadomienia, które miały zostać przekazane EUNAVFOR-owi na mocy niniejszego aktu, będą przekazywane państwu sprawującemu Prezydencję Rady UE. Łącząc wyrazy szacunku, W imieniu Unii Europejskiej

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 79 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L79 - 60 z 200925.3.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/294/WPZiB z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L79 - 47 z 200925.3.2009

  Decyzja Rady 2009/293/WPZiB z dnia 26 lutego 2009 r. dotycząca wymiany listów między Unią Europejską a rządem Kenii w sprawie warunków i trybu przekazywania Kenii przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR) osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez EUNAVFOR oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu

 • Dz. U. L79 - 44 z 200925.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. ustanawiająca warunki odstępstwa dla skrzyń i palet z tworzyw sztucznych w odniesieniu do poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1959) (1)

 • Dz. U. L79 - 42 z 200925.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2009 r. dotycząca irlandzkich projektów rozporządzeń w sprawie oznaczenia kraju pochodzenia mięsa drobiowego, wieprzowego i baraniego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1931) (1)

 • Dz. U. L79 - 39 z 200925.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L79 - 37 z 200925.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie pomocy wzajemnej

 • Dz. U. L79 - 34 z 200925.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie korygowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków w oparciu o stopę inflacji

 • Dz. U. L79 - 7 z 200925.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie notyfikacji dotyczących uznawania organizacji producentów, ustalania cen oraz interwencji w zakresie organizacji wspólnego rynku produktów rybołówstwa i akwakultury (Przekształcenie)

 • Dz. U. L79 - 5 z 200925.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 247/2009 z dnia 24 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L79 - 1 z 200925.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 246/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy kompaniami żeglugi liniowej („konsorcja”) (Wersja skodyfikowana)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.