Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 79 POZ 7

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 248/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie notyfikacji dotyczących uznawania organizacji producentów, ustalania cen oraz interwencji w zakresie organizacji wspólnego rynku produktów rybołówstwa i akwakultury (Przekształcenie)

Data ogłoszenia:2009-03-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 79 POZ 7

Strona 1 z 9
25.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 79/7

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 248/2009 z dnia 19 marca 2009 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie notyfikacji dotyczących uznawania organizacji producentów, ustalania cen oraz interwencji w zakresie organizacji wspólnego rynku produktów rybołówstwa i akwakultury (Przekształcenie)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów Rybołówstwa,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności jego art. 34 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ I

Notyfikacje dotyczące uznawania organizacji producentów oraz ich stowarzyszeń Artykuł 1

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 80/2001 z dnia 16 stycznia 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie notyfikacji dotyczących uznawania organizacji producentów, ustalania cen oraz interwencji w zakresie organizacji wspólnego rynku produktów rybołówstwa i akwakultury (2) zostało kilkakrotnie znacząco zmie­ nione (3). Ze względu na konieczność dalszych zmian dotyczących dostosowania wykazów regionów państw członkowskich oraz kodów walut stosowanych do celów niniejszego rozporządzenia, należy dokonać jego przekształcenia w celu zachowania przejrzystości. Zgodnie z art. 13 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 Komisja publikuje corocznie wykaz uznanych organizacji producentów oraz ich stowarzyszeń. Z tego powodu państwa członkowskie są zobowiązane do dostarczania Komisji odpowiednich informacji. Komisja musi być w stanie monitorować działania orga­ nizacji producentów na rzecz stabilizacji cen oraz sposób stosowania przez nie systemów rekompensat finanso­ wych i przenoszenia premii. Uzgodnienia interwencyjne Wspólnoty, zgodnie z art. 21–26 rozporządzenia (WE) nr 104/2000, wymagają dostępu do informacji na temat cen odnotowanych w jasno określonych regionach i regularnych odstępach czasu. W ramach zarządzania wspólną polityką rybołówstwa wprowadzony został system elektronicznego przesyłania danych między państwami członkowskimi a Komisją (system FIDES II). System ten powinien być wykorzys­ tany do celów zbierania informacji określonych w niniejszym rozporządzeniu.

Państwa członkowskie przekazują Komisji informacje określone w art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 13 ust. 3 lit. d) rozporządzenia (WE) nr 104/2000, najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od dnia przyjęcia decyzji.

Informacje oraz forma, w jakiej mają one zostać przesłane, są przedstawione w załączniku I do niniejszego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ II (2)

Ceny oraz interwencja Artykuł 2 Najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od momentu rozpo­ częcia każdego roku połowowego państwa członkowskie prze­ kazują Komisji informacje określone w art. 17 ust. 4 rozporzą­ dzenia (WE) nr 104/2000.

(3)

Państwa członkowskie powiadamiają niezwłocznie Komisję o każdej zmianie dotyczącej danych określonych w akapicie pierwszym.

(4)

Informacje oraz forma, w jakiej mają one zostać przesłane, są przedstawione w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.

(5)

Artykuł 3 W przypadku gatunków wymienionych w załącznikach I i IV do rozporządzenia (WE) nr 104/2000 państwa członkowskie powiadamiają Komisję o ilościach wyładowanych, sprzedanych, wycofanych oraz przewożonych przez ich terytorium, wraz z wartością ilości sprzedanych, w każdym kwartale, w różnych regionach określonych w tabeli 1 w załączniku VIII do niniejszego rozporządzenia, nie później niż siedem tygodni od dnia zakończenia danego kwartału.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 79 POZ 7 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L79 - 60 z 200925.3.2009

  Wspólne działanie Rady 2009/294/WPZiB z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające wspólne działanie 2008/736/WPZiB w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM Georgia

 • Dz. U. L79 - 49 z 200925.3.2009

  Wymiana listów między Unią Europejską a rządem Kenii w sprawie warunków i trybu przekazywania Kenii przez EUNAVFOR osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR) oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu

 • Dz. U. L79 - 47 z 200925.3.2009

  Decyzja Rady 2009/293/WPZiB z dnia 26 lutego 2009 r. dotycząca wymiany listów między Unią Europejską a rządem Kenii w sprawie warunków i trybu przekazywania Kenii przez siły morskie dowodzone przez Unię Europejską (EUNAVFOR) osób podejrzanych o popełnienie aktów piractwa przetrzymywanych przez EUNAVFOR oraz zajętego mienia będącego w posiadaniu EUNAVFOR-u, a także traktowania osób i mienia po takim przekazaniu

 • Dz. U. L79 - 44 z 200925.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 24 marca 2009 r. ustanawiająca warunki odstępstwa dla skrzyń i palet z tworzyw sztucznych w odniesieniu do poziomów stężenia metali ciężkich ustanowionych w dyrektywie 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1959) (1)

 • Dz. U. L79 - 42 z 200925.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 20 marca 2009 r. dotycząca irlandzkich projektów rozporządzeń w sprawie oznaczenia kraju pochodzenia mięsa drobiowego, wieprzowego i baraniego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1931) (1)

 • Dz. U. L79 - 39 z 200925.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie średnioterminowej pomocy finansowej Wspólnoty

 • Dz. U. L79 - 37 z 200925.3.2009

  Decyzja Rady z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie udzielenia Łotwie pomocy wzajemnej

 • Dz. U. L79 - 34 z 200925.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 249/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 297/95 w zakresie korygowania opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków w oparciu o stopę inflacji

 • Dz. U. L79 - 5 z 200925.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 247/2009 z dnia 24 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L79 - 1 z 200925.3.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 246/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do pewnych kategorii porozumień, decyzji i praktyk uzgodnionych pomiędzy kompaniami żeglugi liniowej („konsorcja”) (Wersja skodyfikowana)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.