Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 24

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Džiugas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8423)

Data ogłoszenia:2009-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 24

L 8/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

13.1.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Džiugas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8423)

(Jedynie tekst w języku litewskim jest autentyczny)

(2009/15/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spoży­ wczych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5) (6)

serów „Džiugas” wpływa zarówno na ich wysoką zawar­ tość magnezu i wapnia, jak i na ich szczególne cechy organoleptyczne, bladożółty kolor wpadający w szarość oraz świeży smak. W przypadku braku związku między tymi czynnikami a pochodzeniem geograficznym wniosek nie spełnia podstawowych warunków rejestracji chronionych oznaczeń geograficznych. W rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) tiret drugie rozporzą­ dzenia (WE) nr 510/2006 związku nie udowodniono. W świetle powyższego wniosek o rejestrację nazwy „Džiugas” jako chronione oznaczenie geograficzne należy odrzucić. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pocho­ dzenia,

Dnia 15 czerwca 2005 r. do Komisji wpłynął wniosek złożony przez Litwę o rejestrację nazwy „Džiugas” jako chronione oznaczenie geograficzne sera. Na mocy art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 oraz zgodnie z jego art. 17 ust. 2, Komisja rozpatrzyła wspomniany wniosek. W odpowiedzi na prośbę Komisji dnia 3 lipca 2006 r., 5 grudnia 2006 r. oraz 3 września 2008 r. Litwa prze­ słała nową wersję specyfikacji, jej streszczenie oraz dodatkowe informacje. Komisja zwróciła się z prośbą o przedstawienie, między innymi, wyjaśnień dotyczących związku pomiędzy cechami produktu będącego przedmiotem wniosku o rejestrację a jego szczególnym pochodzeniem geogra­ ficznym. Po rozpatrzeniu informacji dostarczonych przez Litwę w wyżej wymienionym wniosku Komisja odnotowała, że szczególna jakość lub cechy serów „Džiugas” wynikają z metody produkcji, a nie z pochodzenia geograficznego. Specyfikacja stanowi, iż związek serów „Džiugas” z ich szczególnym pochodzeniem geograficznym wyraża się poprzez specyficzną metodę produkcji, która nadaje im fizyczne, chemiczne oraz organoleptyczne właściwości, charakterystyczne wyłącznie dla tych serów. Ponadto specyfikacja zawiera stwierdzenie, iż metoda produkcji

(7)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(3)

Artykuł 1 Wniosek o rejestrację nazwy „Džiugas” jako chronione ozna­ czenie geograficzne zostaje odrzucony. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Litewskiej.

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 24 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 33 z 200913.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (  Dz.U. L 157 z 17.6.2008)

 • Dz. U. L8 - 31 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/655/WE w odniesieniu do zatwierdzenia planów szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określenia poziomu wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8966)

 • Dz. U. L8 - 29 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. dotycząca zgodności normy EN 1273:2005 dotyczącej chodzików dla dzieci z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE i publikacji odniesienia do tej normy w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8616) (1)

 • Dz. U. L8 - 26 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników

 • Dz. U. L8 - 25 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Germantas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8430)

 • Dz. U. L8 - 22 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8370)

 • Dz. U. L8 - 3 z 200913.1.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L8 - 1 z 200913.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 17/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 0 z 200913.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.