Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Germantas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8430)

Data ogłoszenia:2009-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 25

13.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Germantas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8430)

(Jedynie tekst w języku litewskim jest autentyczny)

(2009/16/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spoży­ wczych (1), w szczególności jego art. 6 ust. 2 akapit drugi, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 15 czerwca 2005 r. do Komisji wpłynął wniosek złożony przez Litwę o rejestrację nazwy „Germantas” jako chronione oznaczenie geograficzne sera. Na mocy art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 oraz zgodnie z jego art. 17 ust. 2 Komisja rozpatrzyła wspomniany wniosek. W odpowiedzi na prośbę Komisji Litwa przedstawiła nową wersję specyfikacji wraz z jej streszczeniem oraz dodatkowymi informacjami, które wpłynęły do Komisji w dniach 3 lipca 2006 r., 5 grudnia 2006 r. oraz 3 września 2008 r. Komisja zwróciła się z prośbą o przedstawienie, między innymi, wyjaśnień dotyczących związku pomiędzy cechami produktu będącego przedmiotem wniosku o rejestrację a jego szczególnym pochodzeniem geogra­ ficznym. Po rozpatrzeniu informacji dostarczonych przez Litwę w wyżej wymienionym wniosku Komisja odnotowała, że szczególne cechy serów „Germantas” wynikają z metody produkcji, a nie z pochodzenia geograficznego. Specyfikacja stanowi, iż związek serów „Germantas” z ich szczególnym pochodzeniem geograficznym wyraża się poprzez specyficzną metodę produkcji, która nadaje im szczególne organoleptyczne właściwości, odróżniające je od innych serów. Ponadto specyfikacja zawiera stwier­ dzenie, iż metoda produkcji serów „Germantas” wpływa na ich organoleptyczne właściwości, bladożółty, miejs­ cami szarawy lub zielonkawy kolor, lekki zapach zakwa­

szonego mleka, serwatki i mleka pasteryzowanego, lekko kwaśny smak pasteryzowanego w wysokiej temperaturze mleka. Co więcej, w specyfikacji wyjaśnia się, że typowy kolor serów „Germantas” jest wynikiem procesu dojrze­ wania w przezroczystej lub kolorowej folii, która ogra­ nicza proces rozkładu światłoczułych składników. W przypadku braku związku między tymi czynnikami a pochodzeniem geograficznym wniosek nie spełnia podstawowych warunków rejestracji chronionych ozna­ czeń geograficznych.

(5) (6)

W rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. b) tiret drugie rozporzą­ dzenia (WE) nr 510/2006 związku nie udowodniono. W świetle powyższego wniosek o rejestrację nazwy „Germantas” jako chronione oznaczenie geograficzne należy odrzucić. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Chronionych Nazw Pocho­ dzenia,

(2)

(7)

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Wniosek o rejestrację nazwy „Germantas” jako chronione ozna­ czenie geograficzne zostaje odrzucony. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Litewskiej.

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2008 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 33 z 200913.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (  Dz.U. L 157 z 17.6.2008)

 • Dz. U. L8 - 31 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/655/WE w odniesieniu do zatwierdzenia planów szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określenia poziomu wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8966)

 • Dz. U. L8 - 29 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. dotycząca zgodności normy EN 1273:2005 dotyczącej chodzików dla dzieci z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE i publikacji odniesienia do tej normy w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8616) (1)

 • Dz. U. L8 - 26 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników

 • Dz. U. L8 - 24 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Džiugas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8423)

 • Dz. U. L8 - 22 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8370)

 • Dz. U. L8 - 3 z 200913.1.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L8 - 1 z 200913.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 17/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 0 z 200913.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.