Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 29

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. dotycząca zgodności normy EN 1273:2005 dotyczącej chodzików dla dzieci z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE i publikacji odniesienia do tej normy w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8616) (1)

Data ogłoszenia:2009-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 29

Strona 1 z 2
13.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/29

DECYZJA KOMISJI z dnia 22 grudnia 2008 r. dotycząca zgodności normy EN 1273:2005 dotyczącej chodzików dla dzieci z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE i publikacji odniesienia do tej normy w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8616)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/18/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2001/95/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (1), w szczególności jej art. 4 ust. 2 akapit pierwszy,

(5)

w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. W tych przypadkach Komisja z własnej inicjatywy lub na wniosek państwa członkowskiego, zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 15 ust. 2 dyrektywy, podejmuje decyzję, czy dana norma spełnia ogólny wymóg bezpie­ czeństwa. Po konsultacji z Komitetem ustanowionym na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE Komisja podejmuje decyzję o publikacji bądź wycofaniu takiej normy. Komisja powiadamia państwa członkowskie o swojej decyzji. Chodzik to urządzenie dla dzieci, które jeszcze nie chodzą, pozwalające im na przemieszczanie się o własnych siłach. Dane pochodzące ze stacji pogotowia z Europy i Stanów Zjednoczonych z ostatnich 20 lat wskazują konsekwentnie na związane z chodzikami ryzyko upadku w związku ze zwiększoną zdolnością i prędkością poruszania się dzieci, które nie potrafią jeszcze samodzielnie stać ani chodzić. Wypadki towarzyszące używaniu chodzików polegają przede wszystkim na upadku ze schodów lub wywró­ ceniu chodzika, w szczególności przy pokonywaniu nierówności powierzchni, na przykład progu drzwi lub krawędzi dywanu. Urazy, do jakich może dojść w takich wypadkach, są bardzo poważne, ponieważ dotyczą w większości przypadków głowy dziecka. We wrześniu 1997 r. Komisja udzieliła Europejskiemu Komitetowi Normalizacyjnemu (CEN) stosownego mandatu (3) do zajęcia się szczególnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa związanym ze zwiększeniem zdolności i prędkości poruszania się dzieci, które nie potrafią chodzić, w ramach normy, nad którą pracował wówczas CEN. Komisja uznała pierwszą wersję normy EN 1273 przyjętą przez CEN w 2001 r. za niezadowalającą z uwagi na brak uwzględnienia w normie szczególnego ryzyka opisa­ nego w ramach mandatu. Poprawiona wersja normy EN 1273 z maja 2005 r. przewiduje natomiast badania stabilności oraz wymogi konstrukcyjne służące ograniczeniu urazów spowodowa­ nych upadkiem ze schodów i wywróceniem chodzika, zgodnie z wymaganiem sformułowanym przez Komisję w udzielonym mandacie.

po zasięgnięciu opinii Stałego Komitetu powołanego na mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Artykuł 3 ust. 1 dyrektywy 2001/95/WE zobowiązuje producentów do wprowadzania na rynek wyłącznie produktów bezpiecznych.

(2)

Zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy 2001/95/WE produkt uważa się za bezpieczny, o ile uwzględnione zostały zagrożenia i kategorie zagrożeń objęte odnośnymi normami krajowymi, jeżeli spełnia on dobrowolne normy krajowe będące transpozycją norm europejskich, do których Komisja opublikowała odniesienia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich zgodnie z art. 4 ust. 2 wymienionej dyrektywy.

(7)

(3)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 wspomnianej dyrektywy euro­ pejskie organy normalizacyjne ustanawiają normy euro­ pejskie w oparciu o mandat udzielony im przez Komisję. Komisja publikuje odniesienia do takich norm.

(8)

(4)

Artykuł 4 ust. 2 dyrektywy ustanawia procedurę publi­ kacji odniesień do norm przyjętych przez europejskie organy normalizacyjne przed wejściem w życie dyrekty­ wy. Jeżeli normy te zapewniają zgodność z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa, Komisja może podjąć decyzję o opublikowaniu odniesienia do tych norm

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 29 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 33 z 200913.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (  Dz.U. L 157 z 17.6.2008)

 • Dz. U. L8 - 31 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/655/WE w odniesieniu do zatwierdzenia planów szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określenia poziomu wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8966)

 • Dz. U. L8 - 26 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników

 • Dz. U. L8 - 25 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Germantas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8430)

 • Dz. U. L8 - 24 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Džiugas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8423)

 • Dz. U. L8 - 22 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8370)

 • Dz. U. L8 - 3 z 200913.1.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L8 - 1 z 200913.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 17/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 0 z 200913.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.