Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 3 - Strona 13

Tytuł:

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

Data ogłoszenia:2009-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 3 - Strona 13

Strona 13 z 20

13) artykuł 15 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 15 Weryfikacja Państwa członkowskie zapewniają, by sprawozdania przed­ łożone przez operatorów i operatorów statków powietrz­ nych na podstawie art. 14 ust. 3 były weryfikowane zgodnie z kryteriami wymienionymi w załączniku V i we wszelkich szczegółowych przepisach przyjętych przez Komisję zgodnie z niniejszym artykułem oraz by był o nich powiadamiany właściwy organ.

Państwa członkowskie zapewniają, by operatorzy i operatorzy statków powietrznych, których sprawozdania nie zostały zweryfikowane jako zadowalające zgodnie z kryteriami ustalonymi w załączniku V i we wszelkich szczegółowych przepisach przyjętych przez Komisję zgodnie z niniejszym artykułem do dnia 31 marca każdego roku w odniesieniu do emisji w trakcie poprzedniego roku kalendarzowego, nie mogli dokonywać dalszych przenie­ sień przydziałów, do momentu aż sprawozdanie od tego operatora zostanie zweryfikowane jako zadowalające.

Komisja może przyjąć szczegółowe przepisy dotyczące weryfikacji sprawozdań składanych przez operatorów statków powietrznych na podstawie art. 14 ust. 3 i wniosków na mocy art. 3e i 3f, w tym weryfikacji procedur stosowanych przez weryfikatorów, zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 23 ust. 2.”;

14) w art. 16 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „najpóźniej do dnia 31 grudnia 2003 r.,”;

b) ustępy 2 i 3 otrzymują brzmienie: (i) po wyrazach „tych czynności” dodaje się wyrazy „oraz danych dotyczących tonokilometrów do celów wniosku przewidzianego w art. 3e lub 3f”; (ii) skreśla się wyrazy „do dnia 30 września 2003 r.”; oraz

„2. Państwa członkowskie zapewniają opublikowanie nazw (nazwisk) operatorów i operatorów statków powietrznych naruszających wymogi przekazania wystarczającej ilości przydziałów na mocy niniejszej dy­ rektywy.

13.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/13

3. Państwa członkowskie zapewniają, by każdy operator lub operator statków powietrznych, który nie przekazuje wystarczających przydziałów do dnia 30 kwietnia każdego roku w celu objęcia jego emisji w trakcie roku poprzedniego, był odpowiedzialny za opłacenie kary za przekroczenie emisji. Kary za przekro­ czenie emisji wynoszą 100 EUR za każdą wyemitowaną tonę równoważnika ditlenku węgla, w odniesieniu do której operator nie przekazał przydziału. Płatności kary za przekroczenie emisji nie uwalniają operatora od obowiązku przekazania ilości przydziałów równych temu przekroczeniu emisji przy przekazywaniu przy­ działów w odniesieniu do następnego roku kalendarzo­ wego.”;

powietrznych. Jeżeli jest to możliwe, Komisja i państwa członkowskie przeprowadzają konsultacje wspólnie.

9. W przypadku gdy Komisja rozważa podjęcie decyzji na wniosek zgodnie z ust. 5, ujawnia ona danemu operatorowi statków powietrznych najważ­ niejsze fakty i argumenty stanowiące podstawę takiej decyzji. Danemu operatorowi statków powietrznych przyznaje się możliwość przedstawienia Komisji pisem­ nych uwag w terminie 10 dni od daty ujawnienia faktów i argumentów.

c) dodaje się ustępy w brzmieniu: „5. W przypadku gdy operator statków powietrznych nie spełnia wymogów niniejszej dyrektywy i gdy zasto­ sowanie innych środków egzekwowania nie doprowa­ dziło do spełnienia tych wymogów, jego administrujące państwo członkowskie może zwrócić się do Komisji o to, by podjęła decyzję o nałożeniu zakazu prowa­ dzenia operacji w odniesieniu do danego operatora statków powietrznych.

10. Na wniosek państwa członkowskiego Komisja może zgodnie z procedurą regulacyjną, o której mowa w art. 23 ust. 2, przyjąć decyzję o nałożeniu na danego operatora statków powietrznych zakazu prowadzenia operacji.

11. Każde państwo członkowskie wykonuje na swoim terytorium decyzje przyjęte na podstawie ust. 10. Państwa członkowskie informują Komisję o wszelkich środkach podjętych w celu wdrożenia takich decyzji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 3 - Strona 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 33 z 200913.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (  Dz.U. L 157 z 17.6.2008)

 • Dz. U. L8 - 31 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/655/WE w odniesieniu do zatwierdzenia planów szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określenia poziomu wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8966)

 • Dz. U. L8 - 29 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. dotycząca zgodności normy EN 1273:2005 dotyczącej chodzików dla dzieci z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE i publikacji odniesienia do tej normy w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8616) (1)

 • Dz. U. L8 - 26 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników

 • Dz. U. L8 - 25 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Germantas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8430)

 • Dz. U. L8 - 24 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Džiugas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8423)

 • Dz. U. L8 - 22 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8370)

 • Dz. U. L8 - 1 z 200913.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 17/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 0 z 200913.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.