Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 31

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/655/WE w odniesieniu do zatwierdzenia planów szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określenia poziomu wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8966)

Data ogłoszenia:2009-01-13


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 31

Strona 1 z 2
13.1.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 8/31

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 stycznia 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/655/WE w odniesieniu do zatwierdzenia planów szczepień interwencyjnych niektórych państw członkowskich przeciw chorobie niebieskiego języka i określenia poziomu wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8966)

(Jedynie teksty w języku czeskim, duńskim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, portugalskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne)

(2009/19/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 2000/75/WE z dnia 20 listopada 2000 r. ustanawiającą przepisy szczególne dotyczące kontroli i zwalczania choroby niebieskiego języka (1), w szczególności jej art. 9 ust. 2, uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynarii (2), w szczególności jej art. 3 ust. 3, 4 i ust. 5 tiret drugie, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zainteresowane państwa członkowskie powiadomiły Komisję i pozostałe państwa członkowskie o wystąpieniu choroby. Wspomniane państwa członkow­ skie przedstawiły nowe lub poprawione plany szczepień interwencyjnych, wskazując przybliżoną liczbę dawek szczepionek do wykorzystania w 2007 i 2008 r. oraz szacowane koszty przeprowadzenia tych szczepień. Komisja poddała ocenie nowe plany przedłożone przez Austrię i Szwecję oraz plany poprawione przedłożone przez Danię, Hiszpanię, Francję, Niderlandy oraz Portu­ galię, z punktu widzenia weterynaryjnego, a także finan­ sowego, i uznała je za zgodne z odpowiednimi przepi­ sami prawodawstwa wspólnotowego dotyczącego spraw weterynaryjnych. Szczepienie zwierząt przeciw chorobie niebieskiego języka w zainteresowanych państwach członkowskich powinno zatem być zatwierdzone zgodnie z art. 9 ust. 2 dyrektywy 2000/75/WE. Kwalifikowalność wydatków jest aktualnie ograniczona do kosztów poniesionych w okresie od dnia 1 listopada 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Plany szczepień interwencyjnych obejmują natomiast okres do końca 2008 r. Dlatego też o kwalifikowalności wydatku powi­ nien przesądzać termin operacyjny przeprowadzonego szczepienia. Środki przewidujące termin operacyjny o dacie mieszczącej się w wyżej wspomnianym okresie kwalifikują się do współfinansowania. Należy zatem 2008/655/WE. odpowiednio zmienić decyzję

Decyzją Komisji 2008/655/WE z dnia 24 lipca 2008 r. zatwierdzającą plany szczepień interwencyjnych niektó­ rych państw członkowskich przeciw chorobie niebie­ skiego języka i określającą poziom wkładu finansowego Wspólnoty na lata 2007 i 2008 (3) zatwierdzono plany szczepień przedstawione przez Belgię, Republikę Czeską, Danię, Niemcy, Hiszpanię, Francję, Włochy, Luksemburg, Niderlandy i Portugalię oraz określono kwotę maksymal­ nego wkładu finansowego Wspólnoty. W drugim półroczu 2008 r. w szeregu państw człon­ kowskich odnotowano ogniska choroby niebieskiego języka. W szczególności w Austrii i Szwecji po raz pierwszy wystąpiła choroba niebieskiego języka o serotypie 8. Nowe ogniska choroby niebieskiego języka o serotypie 8 stwierdzono w Danii i Hiszpanii. Co więcej, choroba niebieskiego języka o serotypie 1 rozprzestrze­ niała się w dalszym ciągu we Francji, Hiszpanii i Portugalii. Zważywszy, że ogniska w Austrii oraz Szwecji wystąpiły po opublikowaniu decyzji 2008/655/WE, oba te państwa członkowskie przedłożyły swoje plany szczepień zbyt późno, by dotrzymać terminu ustalonego w art. 4 ust. 2 tej decyzji. Dlatego w stosunku do tych państw nie powinny obowiązywać przepisy dotyczące spra­ wozdań okresowych, w szczególności odnoszące się do zmniejszenia wkładu finansowego Wspólnoty.

(5)

(2)

(6)

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 8 POZ 31 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L8 - 33 z 200913.1.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 543/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. wprowadzającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w sprawie niektórych norm handlowych w odniesieniu do mięsa drobiowego (  Dz.U. L 157 z 17.6.2008)

 • Dz. U. L8 - 29 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 22 grudnia 2008 r. dotycząca zgodności normy EN 1273:2005 dotyczącej chodzików dla dzieci z ogólnym wymogiem bezpieczeństwa dyrektywy 2001/95/WE i publikacji odniesienia do tej normy w Dzienniku Urzędowym (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8616) (1)

 • Dz. U. L8 - 26 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. ustanawiająca Komitet Ekspertów ds. Delegowania Pracowników

 • Dz. U. L8 - 25 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Germantas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8430)

 • Dz. U. L8 - 24 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 19 grudnia 2008 r. dotycząca odrzucenia wniosku o rejestrację w „Rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych” przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 510/2006 („Džiugas”) (ChOG) (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8423)

 • Dz. U. L8 - 22 z 200913.1.2009

  Decyzja Komisji z dnia 17 grudnia 2008 r. zmieniająca decyzję 2006/636/WE ustalającą podział na poszczególne lata kwoty wsparcia wspólnotowego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich według państw członkowskich na okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.(notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8370)

 • Dz. U. L8 - 3 z 200913.1.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie (1)

 • Dz. U. L8 - 1 z 200913.1.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 17/2009 z dnia 12 stycznia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L8 - 0 z 200913.1.2009

  Nota do czytelnika (patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.