Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 81 POZ 15 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 257/2009 z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularza informacji uzupełniających służącego do zgłaszania pomocy dla rybołówstwa i akwakultury (1)

Data ogłoszenia:2009-03-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 81 POZ 15 - Strona 2

Strona 2 z 3

 pomoc tego samego rodzaju, co pomoc objęta rozporządzeniem (WE) nr 736/2008,  pomoc tego samego rodzaju, co pomoc objęta rozporządzeniem (WE) nr 800/2008,  pomoc przekraczająca określony pułap,  pomoc przyznana przedsiębiorstwom innym niż MŚP,  pomoc, która nie jest przejrzysta,  pomoc dla przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy,  pozostałe cechy: należy je określić.

Zgodność ze wspólnym rynkiem Państwo członkowskie zobowiązane jest do przedstawienia szczegółowego i racjonalnego uzasadnienia przyczyn, dla których pomoc można uznać za zgodną ze wspólnym rynkiem.

 Punkt 4.2 wytycznych: Pomoc wchodząca w zakres niektórych wytycznych horyzontalnych

Państwo członkowskie zobowiązane jest do przedstawienia odesłania do stosownych wytycznych, które uznaje się za mające zastosowanie do danego środka pomocy, jak również szczegółowego i racjonalnego uzasadnienia przyczyn, dla których pomoc uznaje się za zgodną ze wspomnianymi wytycznymi.

(1) Dz.U. L 201 z 30.7.2008, s. 16. (2) Dz.U. L 214 z 9.8.2008, s. 3.

27.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/17

Państwo członkowskie zobowiązane jest również do wypełnienia innych stosownych formularzy informacji uzupełnia­ jących, dołączonych do niniejszego rozporządzenia: — pomoc szkoleniowa – formularz w części III.2, — pomoc w zakresie zatrudnienia – formularz w części III.3, — pomoc na działalność badawczą i rozwojową – formularz w części III.6.A lub, w stosownym przypadku, III.6.B, — pomoc na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw w trudnej sytuacji ekonomicznej – formularz w części III.7 lub, w stosownym przypadku, III.8, — pomoc na ochronę środowiska – formularz III.10.

 Punkt 4.3 wytycznych: Pomoc na inwestycje na statkach rybackich

Państwo członkowskie zobowiązane jest dostarczyć informacje wykazujące zgodność pomocy z warunkami określonymi w art. 25 ust. 2 i 6 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (1). Państwo członkowskie zobowiązane jest również dostarczyć uzasadnienie przyczyn, dla których pomoc ta nie jest częścią programu operacyjnego współfinansowanego ze środków wspomnianego Funduszu.

 Punkt 4.4 wytycznych: Pomoc mająca na celu naprawę szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, zdarzeniami nadzwyczaj­

nymi lub szczególnymi niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi Państwo członkowskie zobowiązane jest przekazać następujące informacje wykazujące zgodność pomocy: — szczegółowe informacje na temat wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia nadzwyczajnego, włącznie ze spra­ wozdaniami technicznymi lub naukowymi, — dowód na istnienie związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem a szkodami, — metoda obliczania odszkodowania, — inne środki uzasadnienia.

 Punkt 4.5 wytycznych: Ulgi podatkowe i koszty pracy dotyczące wspólnotowych statków rybackich prowadzących działalność poza

wodami terytorialnymi Wspólnoty Państwo członkowskie zobowiązane jest przekazać informacje wykazujące zgodność pomocy z warunkami określonymi w pkt 4.5 wytycznych. Informacje te muszą w szczególności zawierać szczegóły wykazujące ryzyko wyrejestrowania statków objętych programem z rejestru floty rybackiej.

 Punkt 4.6 wytycznych: Pomoc finansowana poprzez opłaty parafiskalne

Państwo członkowskie jest zobowiązane: — wskazać, jak zostaną użyte środki pozyskane dzięki opłatom parafiskalnym, oraz — określić, jak i na jakiej podstawie ich użycie jest zgodne z przepisami dotyczącymi pomocy państwa. Ponadto państwo członkowskie musi wykazać, jak na programie skorzystają produkty krajowe i przywożone.

(1) Dz.U. L 223 z 15.8.2006, s. 1.

L 81/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.3.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 81 POZ 15 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 24 z 200927.3.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzje ramowe 2002/584/WSiSW, 2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW i tym samym wzmacniająca prawa procesowe osób oraz ułatwiająca stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie

 • Dz. U. L81 - 23 z 200927.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2009 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2078) (1)

 • Dz. U. L81 - 22 z 200927.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/866/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1876) (1)

 • Dz. U. L81 - 19 z 200927.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 258/2009 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L81 - 3 z 200927.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny i fludioksonilu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L81 - 1 z 200927.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2009 z dnia 26 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.