Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 81 POZ 15 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 257/2009 z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularza informacji uzupełniających służącego do zgłaszania pomocy dla rybołówstwa i akwakultury (1)

Data ogłoszenia:2009-03-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 81 POZ 15 - Strona 3

Strona 3 z 3

 Punkt 4.7 wytycznych: Pomoc na wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa z regionów najbardziej oddalonych

Państwo członkowskie zobowiązane jest przekazać informacje wykazujące zgodność pomocy z warunkami określonymi w niniejszym punkcie oraz ze stosownymi warunkami rozporządzenia Rady (WE) nr 791/2007 z dnia 21 maja 2007 r. wprowadzającego system wyrównania dodatkowych kosztów poniesionych przy wprowadzaniu do obrotu niektórych produktów rybołówstwa z Azorów, Madery, Wysp Kanaryjskich oraz Gujany Francuskiej i Reunion (1).

 Punkt 4.8 wytycznych: Pomoc dotycząca floty rybackiej w regionach najbardziej oddalonych

Państwo członkowskie zobowiązane jest przekazać informacje wykazujące zgodność pomocy z warunkami określonymi w niniejszym punkcie oraz ze stosownymi warunkami rozporządzenia Rady (WE) nr 639/2004 z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zarządzania flotami rybackimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty (2) oraz rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia 17 grudnia 1999 ustanawiającego szczegółowe zasady i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspólnoty w sektorze rybołówstwa (3).

 Punkt 4.9 wytycznych: Pomoc na inne środki

Państwo członkowskie zobowiązane jest opisać w bardzo dokładny sposób rodzaj pomocy oraz jej cele. Ponadto państwo członkowskie zobowiązane jest przekazać szczegółowe i racjonalne uzasadnienie zgodności pomocy z warunkami określonymi w pkt 3 wytycznych, jak również wykazać, w jaki sposób wspomniana pomoc służy celom wspólnej polityki rybołówstwa.

ZASADY OGÓLNE Państwo członkowskie zobowiązane jest oświadczyć, że nie zostanie przyznana pomoc z tytułu działań, które beneficjent już rozpoczął, ani też pomoc z tytułu działalności, którą beneficjent mógłby prowadzić jedynie w warunkach rynkowych. Państwo członkowskie zobowiązane jest oświadczyć, że nie zostanie przyznana pomoc w przypadkach, które nie są zgodne z prawem Wspólnoty, a w szczególności z przepisami wspólnej polityki rybołówstwa. W tym znaczeniu państwo członkowskie zobowiązane jest oświadczyć, że środek pomocy jednoznacznie stanowi, że w okresie objętym dotacją beneficjenci pomocy przestrzegają przepisów wspólnej polityki rybołówstwa oraz że jeżeli w tym okresie okaże się, iż beneficjent nie przestrzega przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, dotacja musi zostać zwrócona w stopniu proporcjonalnym do wagi naruszenia. Państwo członkowskie zobowiązane jest wykazać, że czas trwania pomocy wynosi maksymalnie 10 lat lub, w przeciwnym przypadku, zobowiązuje się do ponownego zgłoszenia pomocy co najmniej 2 miesiące przed dziesiątą rocznicą jej wejścia w życie.

POZOSTAŁE WYMOGI Państwo członkowskie zobowiązane jest dostarczyć wykaz wszystkich dokumentów potwierdzających, przedłożonych wraz ze zgłoszeniem, jak również streszczenie owych dokumentów (np. dane społeczno-ekonomiczne dotyczące regionów otrzymujących pomoc, uzasadnienie naukowe i ekonomiczne). Państwo członkowskie zobowiązane jest wykazać, że wspomniana pomoc nie jest skumulowana z inną pomocą w odniesieniu do takich samych wydatków kwalifikowalnych lub takiego samego odszkodowania. W przypadku gdy tego rodzaju akumulacja ma miejsce, państwo członkowskie zobowiązane jest wskazać odesłania do pomocy (program pomocy lub pomoc indywidualna), w powiązaniu z którą dochodzi do akumulacji, a także wykazać, że cała przyznana pomoc pozostaje zgodna ze stosownymi przepisami. W tym celu państwo członkowskie uwzględnia każdy typ pomocy państwa, włącznie z pomocą de minimis.

(1) Dz.U. L 176 z 6.7.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 102 z 7.4.2004, s. 9. (3) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, s. 10.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 81 POZ 15 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 24 z 200927.3.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzje ramowe 2002/584/WSiSW, 2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW i tym samym wzmacniająca prawa procesowe osób oraz ułatwiająca stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie

 • Dz. U. L81 - 23 z 200927.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2009 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2078) (1)

 • Dz. U. L81 - 22 z 200927.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/866/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1876) (1)

 • Dz. U. L81 - 19 z 200927.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 258/2009 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L81 - 3 z 200927.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny i fludioksonilu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L81 - 1 z 200927.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2009 z dnia 26 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.