Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 81 POZ 15

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 257/2009 z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularza informacji uzupełniających służącego do zgłaszania pomocy dla rybołówstwa i akwakultury (1)

Data ogłoszenia:2009-03-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 81 POZ 15

Strona 1 z 3
27.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/15

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 257/2009 z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularza informacji uzupełniających służącego do zgłaszania pomocy dla rybołówstwa i akwakultury

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (1), w szczególności jego art. 27, po konsultacji z Komitetem Doradczym ds. Pomocy Państwa, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

659/1999 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE (3), powinien zostać zastąpiony nowym formularzem informacji uzupełniających zgodnie z obowiązującymi ramami. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 794/2004,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Część III.14 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 794/2004 zastępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Po przyjęciu przez Komisję nowych wytycznych wspól­ notowych do celów analizy pomocy państwa dla rybo­ łówstwa i akwakultury (2) formularz informacji uzupeł­ niających, zawarty w części III.14 załącznika I do rozpo­ rządzenia Komisji (WE) nr 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. wdrażającego rozporządzenie Rady (WE) nr

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 marca 2009 r. W imieniu Komisji

Joe BORG

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 83 z 27.3.1999, s. 1. (2) Dz.U. C 84 z 3.4.2008, s. 10.

(3) Dz.U. L 140 z 30.4.2004, s. 1.

L 81/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.3.2009

ZAŁĄCZNIK „CZĘŚĆ III.14 FORMULARZ INFORMACJI UZUPEŁNIAJĄCYCH DOTYCZĄCY I AKWAKULTURY POMOCY DLA RYBOŁÓWSTWA

Niniejszy formularz informacji uzupełniających należy wykorzystywać do zgłaszania każdego rodzaju programu pomocy lub pomocy indywidualnej, objętych wytycznymi do celów analizy pomocy państwa dla rybołówstwa i akwakultury (zwanymi dalej »wytycznymi«). CELE PROGRAMU lub POMOCY (należy zaznaczyć odpowiednie pole i wprowadzić wymagane informacje): W niniejszej sekcji zachowano kolejność podpunktów pkt 4 wytycznych: »Pomoc, którą można uznać za zgodną«.

Punkt 4.1 wytycznych: Pomoc dla kategorii środków objętych rozporządzeniem o wyłączeniach grupowych

Uwagi ogólne w sprawie tego rodzaju pomocy Obowiązują dwa rozporządzenia o wyłączeniach grupowych: rozporządzenie Komisji (WE) nr 736/2008 (1), które stosuje się do sektora rybołówstwa i akwakultury, oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 (2), które jest ogólnym rozporządzeniem o wyłączeniach stosowanym w odniesieniu do wszystkich sektorów. Zasadniczo pomocy tego rodzaju nie powinno się zatem zgłaszać. Jednakże, zgodnie z motywem 6 rozporządzenia (WE) nr 736/2008 i z motywem 7 rozporządzenia (WE) nr 800/2008, wspomniane rozporządzenia powinny pozostawać bez uszczerbku dla możliwości zgłoszenia przez państwa członkow­ skie pomocy państwa, której cele są zgodne z celami objętymi wspomnianymi rozporządzeniami. Ponadto następujące rodzaje pomocy nie mogą korzystać z wyłączenia przewidzianego rozporządzeniami (WE) nr 736/2008 i (WE) nr 800/2008: pomoc przekraczająca określone pułapy, zgodnie z art. 1 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 736/2008 lub z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 800/2008, lub posiadająca szczególne cechy, w szczególności pomoc przyznana przedsiębiorstwom innym niż MŚP, pomoc dla przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji, pomoc nieprzejrzysta, pomoc dla przedsiębiorstwa, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji uznającej pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem. Cechy zgłaszanej pomocy:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 81 POZ 15 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 24 z 200927.3.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzje ramowe 2002/584/WSiSW, 2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW i tym samym wzmacniająca prawa procesowe osób oraz ułatwiająca stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie

 • Dz. U. L81 - 23 z 200927.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2009 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2078) (1)

 • Dz. U. L81 - 22 z 200927.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/866/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1876) (1)

 • Dz. U. L81 - 19 z 200927.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 258/2009 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L81 - 3 z 200927.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny i fludioksonilu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L81 - 1 z 200927.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2009 z dnia 26 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.