Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 81 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 258/2009 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

Data ogłoszenia:2009-03-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 81 POZ 19

Strona 1 z 3
27.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 81/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 258/2009 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 69 ust. 2, art. 80 ust. 1 i art. 85 w związku z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

tego podziału dla celów corocznego dostosowania oraz utworzyć mechanizm, który umożliwi państwom człon­ kowskim informowanie Komisji o podziale tego rodzaju kwot. W ciągu kilku lat w kilku państwach członkowskich dostawy były znacznie niższe od krajowej kwoty dostaw. Wraz ze wzrostem krajowych kwot zmaleje możliwość ich przekroczenia. Doświadczenie uczy, że w miarę jak maleje prawdopodobieństwo nałożenia opłaty wyrówna­ wczej, maleje również prawdopodobieństwo, że podmioty czynne w sektorze mleka będą zaniżać lub ukrywać dane dotyczące dostarczonych ilości. Należy zatem odpowiednio ograniczyć częstotliwość kontroli odbywanych w tych państwach członkowskich, w celu możliwie najlepszego wykorzystania zasobów kontrol­ nych. Zgodnie z art. 19 ust. 3 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 595/2004 państwa członkowskie są zobowią­ zane do sporządzenia wszystkich raportów z inspekcji odnoszących się do okresu 12-miesięcznego nie później niż w ciągu 18 miesięcy po zakończeniu danego okresu 12-miesięcznego. W przypadku gdy państwa członkow­ skie korzystają z obecnie utworzonej możliwości stoso­ wania w określonych okolicznościach kontroli o zmniejszonej częstotliwości, należy ograniczyć maksy­ malny okres czasu przewidziany na sporządzenie wszyst­ kich raportów. Aby umożliwić państwom członkowskim skorzystanie z mniejszego obciążenia wynikającego ze zmienionej częstotliwości kontroli oraz uwzględniając, że zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 595/2004 kontrole przeprowadza się częściowo w trakcie danego okresu 12-miesięcznego oraz częściowo po tym okresie, zmianę częstotliwości kontroli należy zastosować, począwszy od okresu 12-miesięcznego 2008/2009, tzn. okresu rozpoczynającego się w dniu 1 kwietnia 2008 r. a kończącego się w dniu 31 marca 2009 r. W celu ułatwienia Komisji prowadzenia nadzoru nad wdrożeniem systemu kwotowego, szczególnie w kontekście sprawozdań, które Komisja ma przedstawić Radzie w okresie od końca 2010 r. do 2012 r., należy zapewnić Komisji dostęp do bardziej szczegółowych informacji na temat wykorzystania kwot, rozdziału niewykorzystanych kwot pomiędzy producentów oraz, w stosownych przypadkach, na temat pobierania opłat wyrównawczych od producentów. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 595/2004. Komitet Zarządzający ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych nie wydał opinii w terminie ustalonym przez jego przewodniczącego,

Artykuł 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004 (2) określa sposób uwzględniania zawartości tłuszczu w mleku przy sporządzaniu ostatecznego zesta­ wienia dostarczonych ilości. Współczynniki dostosowania stosowane w odniesieniu do dostaw mleka, w którym zawartość tłuszczu jest większa lub mniejsza od zawartości referencyjnej, nie uległy zmianie od 1989 r. Z uwagi na zmiany, jakie w tym czasie zaszły w systemie wsparcia sektora mleka i przetworów mlecznych, należy zmniejszyć stopień dostosowania stosowany w odniesieniu do dostarczonego mleka o zawartości tłuszczu większej od zawartości refe­ rencyjnej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 81 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 24 z 200927.3.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzje ramowe 2002/584/WSiSW, 2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW i tym samym wzmacniająca prawa procesowe osób oraz ułatwiająca stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie

 • Dz. U. L81 - 23 z 200927.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2009 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2078) (1)

 • Dz. U. L81 - 22 z 200927.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/866/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1876) (1)

 • Dz. U. L81 - 15 z 200927.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 257/2009 z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularza informacji uzupełniających służącego do zgłaszania pomocy dla rybołówstwa i akwakultury (1)

 • Dz. U. L81 - 3 z 200927.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny i fludioksonilu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L81 - 1 z 200927.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2009 z dnia 26 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.