Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 81 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/866/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1876) (1)

Data ogłoszenia:2009-03-27


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 81 POZ 22

L 81/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

27.3.2009

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2009 r. zmieniająca decyzję 2008/866/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 1876)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/297/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawia­ jące procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (1), w szczególności jego art. 53 ust. 1 lit. b) ppkt (i), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5) (6)

W oczekiwaniu na przedstawienie przez władze Peru wszystkich istotnych informacji i na wyniki inspekcji właściwe jest przedłużenie okresu stosowania decyzji 2008/866/WE do dnia 30 listopada 2009 r. Należy zatem 2008/866/WE. odpowiednio zmienić decyzję

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Decyzję Komisji 2008/866/WE z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie środków nadzwyczajnych zawieszają­ cych przywóz z Peru niektórych małży przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2) przyjęto w następstwie zaka­ żenia wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV) niektó­ rych małży przywożonych z Peru, które zidentyfikowano jako źródło ogniska zapalenia wątroby typu A u ludzi. Decyzję tę stosuje się do dnia 31 marca 2009 r. Władze Peru przedstawiły pewne informacje dotyczące środków naprawczych wprowadzonych w celu poprawy kontroli nad produkcją małży przeznaczonych na wywóz do Wspólnoty. Informacje te nie są jednak wystarczające, w związku z czym Komisja przeprowadzi w Peru inspekcję.

Artykuł 1 W art. 5 decyzji 2008/866/WE datę „31 marca 2009 r.” zastę­ puje się datą „30 listopada 2009 r.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 26 marca 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(3)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. (2) Dz.U. L 307 z 18.11.2008, s. 9.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 81 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L81 - 24 z 200927.3.2009

  Decyzja ramowa Rady 2009/299/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniająca decyzje ramowe 2002/584/WSiSW, 2005/214/WSiSW, 2006/783/WSiSW, 2008/909/WSiSW oraz 2008/947/WSiSW i tym samym wzmacniająca prawa procesowe osób oraz ułatwiająca stosowanie zasady wzajemnego uznawania do orzeczeń wydanych pod nieobecność danej osoby na rozprawie

 • Dz. U. L81 - 23 z 200927.3.2009

  Decyzja Komisji z dnia 26 marca 2009 r. przedłużająca obowiązywanie decyzji 2006/502/WE zobowiązującej państwa członkowskie do podjęcia środków w celu zapewnienia, by na rynek wprowadzane były wyłącznie zapalniczki zabezpieczone przed uruchomieniem przez dzieci, oraz w celu zakazania wprowadzania na rynek zapalniczek-gadżetów (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2078) (1)

 • Dz. U. L81 - 19 z 200927.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 258/2009 z dnia 26 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L81 - 15 z 200927.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 257/2009 z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 794/2004 w odniesieniu do formularza informacji uzupełniających służącego do zgłaszania pomocy dla rybołówstwa i akwakultury (1)

 • Dz. U. L81 - 3 z 200927.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 256/2009 z dnia 23 marca 2009 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny i fludioksonilu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (1)

 • Dz. U. L81 - 1 z 200927.3.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 255/2009 z dnia 26 marca 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.