Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 27

Tytuł:

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 27

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/27

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2009 (2009/261/WE)

L 85/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

DOCHODY

Tytuł Rozdział 1 11 12 Treść Rok budżetowy 2009 Rok budżetowy 2008 Rok budżetowy 2007

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ SPECJALNE FUNDUSZE UE NA KONKRETNE PROJEKTY Tytuł 1 — Ogółem 14 400 000 p.m. 14 400 000 14 094 600 500 000 14 594 600 13 469 321,— 550 000,— 14 019 321,—

2 21 22

INNE SUBWENCJE UDZIAŁ NORWEGII STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA Tytuł 2 — Ogółem 376 795 100 000 476 795 461 414 p.m. 461 414 411 706,— 0,— 411 706,—

3 31

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE Tytuł 3 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

OGÓŁEM

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/29

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

WYDATKI

Tytuł Rozdział 1 11 12 Treść Środki 2009 Środki 2008 Wynik 2007

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY EMERYTURY I ODPRAWY Tytuł 1 — Ogółem 8 397 450 p.m. 8 397 450 7 836 000 p.m. 7 836 000 7 118 224,— 0,— 7 118 224,—

2 21

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE Tytuł 2 — Ogółem 1 805 578 1 805 578 2 006 957 2 006 957 2 093 454,— 2 093 454,—

3 31

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ Tytuł 3 — Ogółem 4 673 767 4 673 767 4 713 057 4 713 057 4 669 349,— 4 669 349,—

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE PROJEKTY Tytuł 4 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. 0,— 0,—

41

5 51 52 53

REZERWA WYDATKI PHARE WYDATKI CARDS WYDATKI IPA Tytuł 5 — Ogółem p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 500 000 500 000 0,— 550 000,— 0,— 550 000,—

OGÓŁEM

14 876 795

15 056 014

14 431 027,—

L 85/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

Tabela zatrudnienia

2008 Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania Stanowiska obsadzone na dzień 31 grudnia 2008 r. Stałe Czasowe Stanowiska zatwierdzone Stałe Czasowe 2009 Stanowiska zatwierdzone Stałe Czasowe

AD16 AD15 AD14 AD13 AD12 AD11 AD10 AD9 AD8 AD7 AD6 AD5 Ogółem AD AST11 AST10 AST9 AST8 AST7 AST6 AST5 AST4 AST3 AST2 AST1 Ogółem AST Ogółem Łącznie zatrudnionych 8 17 80 23 63 7 17 82 22 65 7 17 82 22 65 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 7 8 1 2 2 1 1 1 2 9 1 1 1 4 1 4 6 3 7 3 2 8 5 40 10 1 1 3 3 6 4 3 1 1 2 2 1 1 43 10 1 1 3 3 6 4 3 1 1 43 2 1 1 1 1 3 2 2 6 8 13 7 4 2 2 1 1 1 1 3 2 2 6 8 13 7 4 2 1

31.3.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 85/31

EUROPEJSKIE CENTRUM MONITOROWANIA NARKOTYKÓW I NARKOMANII

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

Stanowiska pracowników kontraktowych

2009

2008

FG IV FG III FG II FG I Ogółem FG Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych Ogółem

— 10 10 3 23 — 23

— 9 10 3 22 — 22

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 85 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L85 - 153 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący

 • Dz. U. L85 - 149 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 2

 • Dz. U. L85 - 145 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2008 — budżet korygujący nr 1

 • Dz. U. L85 - 141 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 135 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 131 z 200931.3.2009

  Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn — Budżet na rok 2009

 • Dz. U. L85 - 125 z 200931.3.2009

  Deklaracja dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Transeuropejskiej Sieci Transportowej za rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 121 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 115 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE (Frontex) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 111 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Kolegium Policyjnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 107 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków dla Europejskiego Organu Nadzoru GNSS (GSA) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 101 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 95 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 89 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 83 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Eurojustu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 77 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kolejowej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 73 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 69 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 65 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa na Morzu na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 59 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 53 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 49 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 43 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO) na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 39 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 33 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 21 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 15 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 9 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 5 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2009

 • Dz. U. L85 - 1 z 200931.3.2009

  Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kszałcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2009

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.