Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 87 POZ 160

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 222/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 87 POZ 160

Strona 1 z 5
L 87/160

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 222/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

globalizacji, przy czym nie będzie się to wiązać z nałożeniem nowych wymogów statystycznych na przedsiębiorstwa przekazujące informacje. Należy ustanowić połączenie między statystyką przedsiębiorstw i statystyką handlu poprzez powiązanie informacji z rejestru wewnątrzwspólnotowych podmiotów gospodarczych z informacjami wymaganymi na podstawie rozporządzenia (WE) nr 177/ 2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 lutego 2008 r. ustanawiającego wspólne ramy dla rejestrów przedsiębiorstw do celów statystycznych (3).

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady (2) określa podstawowe przepisy dotyczące danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi. W komunikacie Komisji z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie zmniejszenia obciążenia respondentów, wprowadzenia uproszczeń oraz ustalania priorytetów w dziedzinie statystyk wspólnotowych wskazano Intrastat, czyli system gromadzenia danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi, jako obszar, w którym uproszczenie jest możliwe i pożądane. Możliwe jest podjęcie natychmiastowego działania w celu ograniczenia obciążenia sprawozdawczością statystyczną poprzez obniżenie wskaźnika zakresu danych gromadzonych w ramach Intrastat. Można to osiągnąć poprzez podniesienie progów, poniżej których podmioty są zwolnione z obowiązku przekazywania informacji do Intrastat. W konsekwencji wzrośnie udział danych statystycznych opartych na szacunkach sporządzanych przez organy krajowe. Dążąc do skuteczności długoterminowej, należy rozważyć inne działania zmierzające do dalszego zmniejszenia obciążenia statystycznego przy zachowaniu zgodności statystyk z obowiązującymi wskaźnikami i normami jakościowymi. Mogłyby one obejmować dalsze obniżanie obowiązkowych minimalnych wskaźników zakresu łącznych wysyłek i łącznych przywozów, a także ewentualne wprowadzenie w przyszłości jednego systemu przepływu danych. W tym celu Komisja powinna dokładniej przeanalizować wartość, rentowność i wpływ tych działań na jakość. Państwa członkowskie powinny przekazywać Komisji (Eurostatowi) roczne dane zagregowane odnoszące się do handlu, z podziałem według cech przedsiębiorstw. W ten sposób użytkownicy otrzymają nowe dane statystyczne odnoszące się do istotnych kwestii gospodarczych i możliwy stanie się nowy rodzaj analizy, na przykład analiza tego, jak przedsiębiorstwa europejskie działają w kontekście

(2)

Uprawnienia wykonawcze w zakresie zmniejszania minimalnego zakresu zgłaszanego handlu powinny zostać przekazane Komisji. Takie uprawnienia wykonawcze powinny zapewnić elastyczność ewentualnych przyszłych zmian opierających się na regularnej ocenie progów w ścisłej współpracy z organami krajowymi, tak aby znaleźć optymalną równowagę między obciążeniem sprawozdawczością statystyczną a dokładnością danych. Zmniejszenie minimalnego zakresu zgłaszanego handlu wymaga środków rekompensujących gromadzenie mniej kompletnych danych, a tym samym negatywny wpływ na jakość danych, w szczególności na ich dokładność. Komisja powinna uzyskać uprawnienia do zaostrzania reguł jakościowych państw członkowskich oraz, w szczególności, do określenia kryteriów szacowania wielkości wymiany handlowej, których nie zgromadzono w ramach Intrastat.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 87 POZ 160 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 174 z 200931.3.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (  Dz.U L 324 z 10.12.2007)

 • Dz. U. L87 - 164 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (2)

 • Dz. U. L87 - 157 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 221/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1)

 • Dz. U. L87 - 155 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 220/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L87 - 109 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część druga

 • Dz. U. L87 - 70 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L87 - 42 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 217/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L87 - 1 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (przekształcenie) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.