Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 87 POZ 164

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (2)

Data ogłoszenia:2009-03-31


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 87 POZ 164

Strona 1 z 12
L 87/164

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

31.3.2009

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE)nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich

(Tekst mający znaczenie dla EOG i Szwajcarii) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Banku Centralnego (1), uwzględniając Danych (2) opinię Europejskiego Inspektora Ochrony

możliwość otrzymywania dotacji bez zaproszenia do składania wniosków zgodnie z art. 168 ust. 1 lit. d) rozporządzenia Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/ 2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (4).

(5)

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (3), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu zapewnienia spójności i porównywalności statystyki europejskiej, tworzonej zgodnie z zasadami określonymi w art. 285 ust. 2 Traktatu, należy wzmocnić współpracę i koordynację pomiędzy organami, które przyczyniają się do opracowywania, tworzenia i rozpowszechniania europejskich danych statystycznych. W tym celu współpraca i koordynacja tych organów powinna rozwijać się w sposób bardziej systematyczny i zorganizowany, przy pełnym poszanowaniu uprawnień krajowych i wspólnotowych oraz uzgodnień instytucjonalnych, jak również z uwzględnieniem potrzeby zmiany obecnie obowiązujących podstawowych ram prawnych, tak by dostosować je do obecnych realiów, aby łatwiej reagować na przyszłe wyzwania oraz by zapewnić większą harmonizację statystyki europejskiej. Niezbędne jest zatem skonsolidowanie działań Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) oraz usprawnienie jego zarządzania, co w szczególności ma na celu dalsze wyjaśnienie odnośnych ról krajowych urzędów statystycznych (KUS) i innych organów krajowych oraz organu statystycznego Wspólnoty. Z uwagi na specyficzny charakter KUS oraz innych organów krajowych, odpowiedzialnych w każdym państwie członkowskim za opracowywanie, tworzenie i rozpowszechnianie statystyki europejskiej, powinne one mieć

(4) (5) (6) (7)

Biorąc po uwagę obciążenia finansowe ponoszone wspólnie przez budżet Unii Europejskiej i budżety państw członkowskich w związku z realizacją programu statystycznego, Wspólnota powinna również zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (5) wnieść wkład finansowy na rzecz KUS i innych organów krajowych, aby w pełni pokryć dodatkowe koszty, które KUS i inne organy krajowe mogą ponieść w trakcie przeprowadzania tymczasowych bezpośrednich działań statystycznych postanowionych przez Komisję.

(2)

(6)

(3)

Organy statystyczne krajów członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu będące stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (6) i Szwajcarii powinny, odpowiednio, zgodnie z Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności z jego art. 76 i Protokołem 30 do tego porozumienia, oraz z Umową między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską o współpracy w dziedzinie statystyki (7), w szczególności jej art. 2, ściśle ze sobą współdziałać w zakresie wzmacniania współpracy i koordynacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 87 POZ 164 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L87 - 174 z 200931.3.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1394/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie produktów leczniczych terapii zaawansowanej i zmieniającego dyrektywę 2001/83/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 726/2004 (  Dz.U L 324 z 10.12.2007)

 • Dz. U. L87 - 160 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 222/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 638/2004 w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między państwami członkowskimi

 • Dz. U. L87 - 157 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 221/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2150/2002 w sprawie statystyk odpadów w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (1)

 • Dz. U. L87 - 155 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 220/2009 z dnia 11 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawiające zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L87 - 109 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 219/2009 z dnia 11 marca 2009 r. dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Dostosowanie do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą – Część druga

 • Dz. U. L87 - 70 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 218/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na północno-wschodnim Atlantyku danych statystycznych dotyczących połowów nominalnych (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L87 - 42 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 217/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania danych statystycznych dotyczących połowów i działalności rybackiej przez państwa członkowskie dokonujące połowów na północno-zachodnim Atlantyku (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L87 - 1 z 200931.3.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie prowadzące połowy na określonych obszarach, innych niż północny Atlantyk, danych statystycznych o połowach nominalnych (przekształcenie) (1)

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.